WÓJT GMINY PIĄTNICA

ogłasza pierwszy otwarty nabór wniosków o udzielenie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: fotowoltaicznych i solarnych na terenie gminy Piątnica w ramach projektu „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Piątnica” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Uczestnik jest rozumiany jako Grantobiorca, może otrzymać dofinansowanie na poziomie maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z § 7 pkt. 1-3 zgodnie z umową o dofinansowanie na realizację Projektu.

W projekcie przewiduje się przyznanie grantów dla 82 Grantobiorców na wykonanie następujących instalacji:

- 17 komplety instalacji fotowoltaicznych do 5 kWp i kolektorów słonecznych (tzw. hybryd),

- 65 pojedynczych instalacji fotowoltaicznych poniżej 5 kWp,

 

Termin składania wniosku o udział w projekcie rozpoczyna się od 10.01.2022 r. do 04.02.2022 r.

Miejsce składania w Urzędzie Gminy Piątnica pokój 8 (kancelaria), w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Termin i sposób rozstrzygnięcia

Lista zakwalifikowanych mieszkańców jak też lista rezerwowa będzie upubliczniona, poprzez jej zawieszenie na stornie www.gminy i tablicy ogłoszeń, do 21.02.2022 r.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udziału w Projekcie, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
Dokument potwierdzający zapotrzebowanie na energii elektryczną, wystawiony przez dostawcę energii za okres roczny lub półroczny poprzedzający rok złożenia wniosku, (2021).
Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin lub poza terminem określonym niniejszym Regulaminem nie będą rozpatrywane.

Etapy realizacji od złożenia wniosku:

Dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych przez Grantobiorcę w odpowiedzi na ogłoszony nabór przez Gminę (od 10.01.2022r. do 04.02.2022 r.
Ocena formalna i merytoryczna dokumentów zgłoszeniowych dostarczonych przez Grantobiorców do 18.02.2022 r.
Publikacja listy podstawowej i rezerwowej 21.02.2022 r.
Zbieranie ofert (na druku zał. 6 lub/i 7) od potencjalnych Wykonawców przez uczestników zakwalifikowanych na listę podstawową i wybór najkorzystniejszej oferty,
Wizyta Inspektora i sprawdzenie zebranych ofert (kontrola inwestycji doraźna) służąca weryfikacji dokumentów zebranych przez Grantobiorcę do podpisania umowy o powierzenie grantu,
Rekomendacje Inspektora do podpisania umów z Grantobiorcami,
Zawieranie umów Grantobiorcy z Grantodawcą o powierzeniu grantu (wzór umowy stanowi załącznik do Regulaminu),
Realizacja Inwestycji przez Grantobiorcę do 120 dni od daty podpisania umowy o powierzenie grantu, lecz nie później, niż do 31/12/2022r.
Odbiór instalacji OZE przez Grantobiorcę od Wykonawcy i powiadomienie Gminy,
Wizyta w miejscu montażu mikroinstalacji OZE, przed złożeniem wniosku o płatność (odbiór Inwestycji przez inspektora nadzoru),
Złożenie przez Grantobiorcę wniosku o płatność do Gminy,
Ocena złożonego wniosku o rozliczenie Grantu przez Gminę, jego uzupełnienia i akceptacja,
Otrzymanie przez Grantobiorcę, grantu w terminie 30 dni od daty poprawnie złożonego wniosku o wypłatę Grantu.

UWAGA: Nabór dotyczy wyłącznie osób, których deklaracje wpłynęły w okresie listopad-grudzień 2020 roku

Załączniki do ogłoszenia:

Zarządzenie Wójta Gminy Piątnica w sprawie Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Piątnica
Załącznik nr 1 – Wniosek o udzielenie grantu wraz z załącznikami
Załącznik nr 2 – Katalog kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych
Załącznik nr 3 – Formularz Oferty Wykonawcy (instalacja PV i kolektory słoneczne)
Załącznik nr 4 – Umowa o powierzenie grantu (wzór)
Załącznik nr 5 – Wniosek o płatność
Załącznik nr 6 – Protokół odbioru końcowego
Załącznik nr 7 – Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji OZE wraz z listą kosztów kwalifikowalnych dla każdej mikroinstalacji OZE