OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Gminy Piątnica
informuje, że na wniosek Wójta Gminy Piątnica
na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

I. Zwołał XI sesję nadzwyczajną Rady Gminy Piątnica na dzień 15 października 2019 r. (wtorek).
II. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
III. Rada Gminy obradować będzie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, przy ul. Szkolna 25.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Piątnica.
3. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Weber

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Obwieszczenie o zwołaniu sesji pdf 520.59 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 październik 2019 11:36 Konrad Majkowski