Projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy, dostępne do pobrania w załączeniu:

- w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na 2019 rok

- w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2019 rok

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2019 rok

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu

- zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Piątnica aneksu do porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Łomża i Gminę Piątnica zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 1 lutego 2011 roku

- w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 – 2023

- zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

- w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

- w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej Gminy Piątnica pn. „MŁODZIAKTYWNI”w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej Gminy Piątnica pn. „MŁODZIAKTYWNI”na lata 2019 - 2020

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031