Protokół Nr 2/2018

posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego

w dniu  28 grudnia   2018 r.  w sali  Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53.

 

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Piotr Zduńczyk, który stwierdził prawomocność posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych na ogólną liczbę 5.

Czas trwania posiedzenia 1005 - 10 35.        

O terminie posiedzenia członkowie  Komisji  zostali powiadomieni pisemnie i otrzymali dokumenty stanowiące przedmiot posiedzenia.

Informację o terminie,  miejscu i porządku posiedzenia podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica i umieszczenie w BIP Urzędu Gminy Piątnica.

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:

 1. Zduńczyk Piotr     Przewodniczący Komisji
 2. Chaberek Karolina     Członek Komisji
 3. Weber Krzysztof    Członek Komisji
 4. Florczyk Tomasz Członek Komisji
 5. Pokropowicz Jarosław   Członek Komisji

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 1. Weber Krzysztof  Przewodniczący Rady Gminy Piątnica 
 2. Wierzbowski Artur Wójt Gminy Piątnica
 3. Chilińska Katarzyna Skarbnik Gminy Piątnica
 4. Modzelewska Katarzyna Inspektor do Spraw Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Gminy Piątnica
 5. Duda Bożena  Inspektor do obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy Piątnica

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.

Ad. 1.

Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych, który powitał zgromadzonych.

Ad. 2.

Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że wprowadza zmiany do  porządku posiedzenia, polegające na zdjęciu z porządku posiedzenia pkt 3 - Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Wobec tego kolejne punkty porządku posiedzenia stają się odpowiednio punktami 3 i 4.

Radni nie wnieśli  uwag do wniosku.

W związku z powyższym Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek naniesienia powyższych poprawek do porządku posiedzenia. W głosowaniu wzięło udział 5 czł. Komisji. Za przyjęciem wniosku opowiedziało się 5 czł. Komisji, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak.

Wniosek jednogłośnie uzyskał akceptację Komisji.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie na sesję projektów uchwał Rady Gminy Piątnica w sprawie:

    1/ zmian w budżecie Gminy;

    2/ przyjęcia „Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

 1. Wolne wnioski.

Ad. 3.1/

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy w załączeniu do oryginału protokołu.

Pani Skarbnik Gminy  dokonała prezentacji projektu uchwały i przedstawiła objaśnienia do projektu uchwały. Stwierdziła, że została podpisana umowa na zaciągnięcie przez gminę kredytu w kwocie 7,6 mln zł, a ostatecznie wzięte zostało 4 mln zł.

Pan Radny Tomasz Florczyk poruszył kwestię konieczności przebudowy drogi powiatowej  i budowy chodnika od Piątnicy w kierunku miejscowości Drozdowo.

Pan Wójt stwierdził, że droga ta planowana jest do przebudowy. Następnie stwierdził, że uważa iż winny być przebudowywane w pierwszej kolejności drogi, na które gmina otrzymuje dotacje, bo później możemy ich nie otrzymać. Wszędzie są potrzebne dobre drogi, ale wszystkiego nie da się wykonać w jednym roku.

Komisja, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wniosła uwag.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 5.

Głosy „za”  - 5 radnych: Chaberek  Karolina,  Florczyk Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Projekt uchwały uzyskał pozytywna opinię  Komisji.

Ad. 3.2/

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” w załączeniu do oryginału protokołu.

Pani Inspektor do Spraw Promocji i Współpracy z  Organizacjami Pozarządowymi w UG przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały . Poinformowała, że tak jak w bieżącym roku na 2019 r. na realizację programu  w budżecie gminy została zaplanowana kwota 90 tys. zł. W ramach tego programu będą ogłaszane konkursy ofert dla organizacji pozarządowych, które będą organizowały działania na terenie gminy Piątnica związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Można też ogłaszać konkursy  ofert w ramach tego programu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i sztuki, promocji zdrowia i pomocy społecznej a także w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów szkół prowadzonych przez gminę Piątnica. Projekt uchwały poddano konsultacji i nie wpłynęły żadne uwagi.

Komisja, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wniosła uwag.

Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 5.

Głosy „za”  - 5 radnych: Chaberek  Karolina,  Florczyk Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Projekt uchwały uzyskał pozytywna opinię  Komisji.

Ad.4.

W punkcie wolne wnioski głos zabrali:

Pan Przewodniczący Rady zwrócił się do p. Wójta z prośbą o skierowanie ekipy do opróżniania koszy na śmieci na przystankach autobusowych przy drogach krajowych raz w tygodniu, gdyż jest to zadanie gminy.

Pan Wójt poinformował, że utrzymanie porządku należy do zarządcy drogi i pismo w tej sprawie zostanie skierowane do zarządcy drogi. Zanim pismo zostanie wysłane prosił, aby Przewodniczący Rady dostarczył dokumentację fotograficzną zapełnionych koszy.

Pan Przewodniczący Rady zadeklarował wykonanie i dostarczenie do urzędu gminy dokumentacji fotograficznej.

Pani Radna Karolina Chaberek  zgłosiła potrzebę odśnieżania i podsypywania piaskiem ulicy Słonecznej i Wąskiej w Piątnicy w przypadku wystąpienia oblodzenia jesdni.

Pan Wójt poinformował, że zastanawia się nad kupnem pojemników na piach i jeżeli pracownicy nie wyrobiliby się z realizacja zadania, to sami mieszkańcy w razie potrzeby natychmiast mogliby podsypać śliski odcinek drogi. Uliczki w razie potrzeby będą odśnieżane.

Pan Radny Tomasz Florczyk stwierdził, żeod wyremontowanego skrzyżowania w Piątnicy Włościańskiej na lewo rów odwadniający był zabezpieczony kratami, aby nikt tam nie wpadł. Kraty zostały zabrane i miały zostać położone do rowu w stronę Kalinowa, co obiecał powiat i należy dopilnować, aby zostało to zrealizowane.

Pan Wójt stwierdził, że pracownik urzędu gminy dopilnuje realizacji zadania.

Po wyczerpaniu porządku, Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała                                                                                   Przewodniczący Komisji  

Bożena Duda                                                                                           Piotr Zduńczyk

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół Nr 2/2018 Komisji Budżetu i Spraw Społecznych (format pdf) pdf 291.84 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 25 styczeń 2019 21:33 Konrad Majkowski