Protokół Nr 2/2019

posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego

w dniu  18 stycznia   2019 r.  w sali  Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53.

 

 

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Jan Kopczewski. W posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych na ogólną liczbę 5.

Czas trwania posiedzenia 833 – 1106.        

O terminie posiedzenia członkowie  Komisji  zostali powiadomieni pisemnie i otrzymali dokumenty stanowiące przedmiot posiedzenia.

Informację o terminie,  miejscu i porządku posiedzenia podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica.

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:

 1. Kopczewski Jan     Przewodniczący Komisji
 2. Dąbrowski Adam Robert Członek Komisji
 3. Konopko Marek       Członek Komisji
 4. Mroczkowski Sławomir                        Członek Komisji
 5. Śmiarowski Karol                      Członek Komisji

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1.Weber Krzysztof                                     Przewodniczący Rady  Gminy Piątnica 

 1. Wierzbowski Artur Wójt Gminy Piątnica
 2. Chilińska Katarzyna                               Skarbnik Gminy Piątnica
 3. Krajewska Małgorzata                         Naczelnik Wydziału Rolnictwa,  Podatków i Usług                                                                    w Urzędzie Gminy Piątnica
 4. Sulewska Ewa - Szulc   Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej                                                                    w Urzędzie Gminy Piątnica
 5. Miliszewska Urszula Podinspektor w Urzędzie Gminy Piątnica
 6. Duda Bożena        Inspektor do obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy                                                                     Piątnica

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.

W posiedzenie uczestniczyła publiczność.

Ad. 1.

        Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji, który powitał  zgromadzonych.

Ad. 2.

       Pan Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia o treści:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Rozpatrzenie na sesję projektów uchwał Rady Gminy Piątnica w sprawie:
  • 1) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Piątnica aneksu do porozumienia międzygminnego        w sprawie  wspólnego wykonywania przez Miasto Łomża i Gminę Piątnica zadań z zakresu        zbiorowego zaopatrzenia   w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 1 lutego 2011        roku.
  • 2) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami         komunalnymi oraz ustalenia  stawki tej  opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują         mieszkańcy;
  • 3) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;

    4) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata 2019-2031;

    5) uchwalenia budżetu Gminy  Piątnica na  2019 rok -  przygotowanie opinii o  projekcie  uchwały.

 1. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy informacji o zbyciu, nabyciu, zamianie i obciążeniu     nieruchomości gminnych w 2018 r.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica na 2019 r.
 3. Wolne wnioski.

Następnie poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia Komisji.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 5.

Głosy „za”  - 5 radnych: Kopczewski Jan, Dąbrowski Adam Robert, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Porządek posiedzenia Radni przyjęli jednogłośnie.

Ad. 3.

      Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że protokół został wyłożony do wglądu i Państwo Radni mieli możliwość  zapoznania się z nim.

Dalej poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego  posiedzenia Komisji.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 5.

Głosy „za”  - 5 radnych: Kopczewski Jan, Dąbrowski Adam Robert, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Radni przyjęli jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad. 4.1/

       Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Piątnica aneksu do porozumienia międzygminnego  w sprawie  wspólnego wykonywania przez Miasto Łomża i Gminę Piątnica zadań z zakresu  zbiorowego zaopatrzenia   w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 1 lutego 2011 roku w załączeniu do oryginału protokołu.

Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej  Urzędzie Gminy (zwana dalej: GPiT)  prezentując powyższy projekt uchwały poinformowała, że porozumienie musi zostać zawarte aneksem. Niniejsze porozumienie zostało zawarte w 2011 roku na obsługę przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży (zwany dalej: MPWiK)  zadań gminy Piątnica   z zakresu wodociągów i kanalizacji. Powstały dwie inwestycje, czyli został wybudowany wodociąg  dla Marianowa i będzie dostarczana woda dla Marianowa z ujęcia wody w Jeziorku oraz wybudowana została  sieć kanalizacyjna, co umożliwi włączenie Marianowa do gminnej zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Ze względu na to iż gmina przejęła aktem notarialnym  od 6 listopada 2018 r. wszystkie nieruchomości, które należały wcześniej do Szkoły w Marianowie i szkoła zarządzała wodą i ściekami, to teraz w gestii wójta pozostaje obsługa mieszkańców. Gmina nie posiada własnego zakładu komunalnego, a w tym zakresie obsługiwana jest przez MPWiK, to musi zostać zawarty aneks do porozumienia, aby formalnie  mógł to obsługiwać.  MPWiK zakłada nowe wodomierze, są podpisywane umowy z mieszkańcami.

Pan Radny Sławomir Mroczkowski zapytał, czy już funkcjonuje przepompowania ścieków dla  m. Marianowo?

Pani Naczelnik Wydziału GPiT poinformowała, że pracuje już przepompownia ścieków, a woda płynie z ujęcia w Jeziorku do Marianowa.

Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że generalnie jest tak iż majątek jest gminy, a gmina dla MPWiK przekazuje w użytkowanie. Warunki, które są zawarte w porozumieniu podlegają pewnym zmianom, bo jest wiele zapytań odnośnie funkcjonowania tego.  Mieszkańcy odbierają to w taki sposób, że gmina inwestuje (ostatnio oddana do użytku stacja uzdatniania wody) a profity zbiera MPWiK.

Pani Naczelnik Wydziału GPiT stwierdziła, że tak jest naprawdę. Gmina nie posiada swego zakładu komunalnego ani swojej oczyszczalni ścieków. W tej kwestii gmina uzależniona jest od  Łomży. Stawki wody i ścieków naliczane są odgórnie, ewentualnie gmina może dołożyć 10 - 20 groszy  i mieć na tym zysk, ale wiadomo iż odbiłoby się to na mieszkańcach. Wiadomo, że stawki te są i tak najniższe, nie były podnoszone. Powstał nowy organ Wody Polskie, które będą weryfikowały te stawki. Od Gminy i Wójta nie zależy jakie będą stawki, a Wójt jedynie może dofinansować, jeżeli chodzi o ścieki. Wodą gmina może zarządzać powołując zakład komunalny, ale obecnie nie ma takich lokalowych możliwości, ani przerobu w ludziach i zatrudnić ludzi, ponieważ wiadomo iż są to koszty. Jeżeli Radni zadecydują, że zechcemy powołać zakład budżetowy komunalny, to możemy to zrobić,  ale będzie to kumulowało koszty i spowoduje, że stawki za ścieki i wodę  będą większe dla mieszkańców.

Pan Przewodniczący Komisji powiedział, że biznes wygląda  w ten sposób, że cokolwiek się produkuje i sprzedaje, to powinien  być na tym zysk. Zapytał także, kto płaci za energię elektryczną?

Pani Naczelnik Wydziału GPiT stwierdziła, że Gmina ponosi koszty za wykonanie urządzeń, a obsługa należy do MPWiK. Koszty awarii sieci wodociągowej według porozumienia należą do MPWiK. Koszty energii pokrywa także MPWiK.

Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że na ostatniej sesji Pan Sołtys wsi Żelechy zadał podobne pytanie i Pan Wójt miał się przygotować się i sprawdzić, jak ten system funkcjonuje  w ościennych gminach.

Pani Naczelnik Wydziału GPiT stwierdziła, że posiada wiedzę na ten temat odnośnie funkcjonowania takiego zakładu budżetowego  w Nowogrodzie, który funkcjonuje w łączności z dotacji burmistrza. Zakład działa na tej zasadzie, że obsługuje mieszkańców, czyli pobiera opłaty, ale nie mam żadnych zysków. Działa to na zasadzie równego bilansu.

Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że nie wierzy, iż MPWiK nie posiada zysków z tytułu obsługi Gminy Piątnica.

Pan Wójt stwierdził, że MPWiK to jest spółka, która nie generuje strat.

Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że nie jest to sprawa na już, aby poczynić pewne zmiany. Na dzisiaj gmina musi podpisać aneks do porozumienia.

Pani Naczelnik Wydziału GPiT powiedziała, że jeżeli chodzi o ujęcia wody, to gmina posiada ich pięć i nie jest zależna od nikogo, mamy wybudowane przepinki i jeżeli brakuje wody, to można wykonać przepięcia, natomiast odnośnie ścieków jesteśmy w pełni uzależnieni od Łomży, więc nie  możemy wchodzić w spory z MPWiK, jeżeli stawki mogą być podniesione na ścieki. Nie wiem, czy dla gminy będzie opłacalne wybudowanie własnej oczyszczalni ścieków.

Pan Radny Marek Konopko stwierdził, że odnośnie przepinek rozmawiał z kierownikiem MPWiK-u. Jest problem z ciśnieniem  wody z ujęcia w Dobrzyjałowie. Ten problem się nasila w czasie suszy, gdzie przez 2-3 miesiące brak jest ciśnienia. Sytuację poprawiłoby wybudowanie zbiornika retencyjnego podobnie jak w Jeziorku. Wiadomo, że jest to wysoki koszt. Jest jeszcze inne rozwiązanie, a mianowicie wykonanie przepinki z Rządkowa i do Jeziorka została przyłączona m. Nowy Cydzyn i ewentualnie jeszcze inna miejscowość, i wtedy  byłyby mniej obciążone pompy z ujęcia wody w  Dobrzyjałowie.

Pan Radny  Adam Robert Dąbrowski stwierdził, że przy nowym ujęciu należałoby zabezpieczyć te miejscowości, gdzie brakuje wody - zaworem, który spowodowałby, że w przypadku spadku ciśnienia wody w ujęciu w Dobrzyjałowie, wyrówna się ciśnienie w całym układzie.

Pan Wójt  stwierdził, że zostanie to sprawdzone i polecił Pani Naczelnik Wydziału GPiT wykonanie tego zadania, twierdząc jednocześnie, że jeżeli będzie taka możliwość, to gmina wykona to.

Pan Przewodniczący Komisji podniósł kwestię informacji o przyłączeniu poszczególnych miejscowości do poszczególnych ujęć wody, bo np. w m. Olszyny występuje problem z nadmiarem ciśnienia.

Pan Wójt polecił Pani Naczelnik Wydziału GPiT, aby przedstawiła radnym wykaz miejscowości z terenu gminy Piątnica zasilanych w wodę z poszczególnych ujęć.

Pan Radny  Adam Robert Dąbrowski poinformował, że niedawno było sporządzone porozumienie m. Łomża z gm. Piątnica odnośnie  zaopatrzenia w wodę Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy i oczywiście winien być także zastosowany zawór na wypadek braku wody w Piątnicy.

Pan Wójt poinformował, że w tej sprawie rozmawiał z Panem Prezesem OSM, który zwrócił się z prośbą o realizację powyższego  zadania na koszt gminy.

Pani Skarbnik Gminy Piątnica  poinformowała, że w budżecie gminy były przeznaczone środki finansowe na ten cel w 2018 r. ale zadanie to nie zostało wykonane.

Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały  nie wnieśli uwag.

Po skończonej dyskusji  Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowała pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Piątnica aneksu do porozumienia międzygminnego  w sprawie  wspólnego wykonywania przez Miasto Łomża i Gminę Piątnica zadań z zakresu  zbiorowego zaopatrzenia   w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 1 lutego 2011 roku.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 5.

Głosy „za”  - 5 radnych: Kopczewski Jan, Dąbrowski Adam Robert, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.

Ad. 4.2/

       Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  stawki   tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w załączeniu do oryginału protokołu.

Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług w UG (zwana dalej: RPiU) poinformowała, że  w uchwale Nr 10 Rady Gminy Piątnica  z 17 grudnia 2018 r. ustalona stawka dla gospodarstwa sześcioosobowego i większego, które nie segreguje odpadów w kwocie 180 zł – myśmy zaokrąglili tą kwotę.  Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że  nie można tej stawki zaokrąglić. Zaokrąglenie wynosiło 1,03zł, więc musimy poprawić uchwałę i  stawka  będzie  wynosiła 178,97 zł. Takich gospodarstw na terenie gminy Piątnica w tej chwili nie ma, ale stawka musi być ustalona poprawnie.

Pan Radny Adam Dąbrowski  stwierdził, że wiele osób nie uiszczało opłat za śmieci i były z nimi prowadzone rozmowy, że nawet zaległe opłaty będą umorzone, gdy na bieżąco będą uiszczane opłaty.

Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług w UG poinformowała, że niektórym osobom została udzielona pomoc i zaczęli oni uiszczać należności, ale niestety niektórzy mieszkańcy nie wnoszą opłat i zaległości te wpisane zostały do ksiąg wieczystych. Zaległości od 2013 r. wynoszą nieco ponad 30 tys. zł. Egzekucja prowadzona jest na bieżąco.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał, jak wygląda sprawa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w firmach działających na terenie gminy?

Pani Naczelnik Wydziału  GPiT poinformował, że obecnie pracownik wydziału kieruje pisma do wybranych losowo  firm, aby przedstawiły umowy na  odbiór śmieci.

Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że należy wyegzekwować to od wszystkich firm działających na terenie gminy Piątnica, które generują duże ilości śmieci i nie mają podpisanych umów. Gmina powinna zająć się tą sprawą.

Pan Radny Sławomir Mroczkowski  stwierdził, że śmieci wystawiane są o godzinie szóstej rano, a niektórzy mieszkańcy pracują do tej godziny. Czy nie można zmienić harmonogramu na godzinę siódmą.

Pani Naczelnik Wydziału RPiU zaproponowała, aby kosz ze śmieciami wystawiać wieczorem. To firma odbierająca nieczystości ustala harmonogram pracy, niemniej jednak przeprowadzi w tej sprawie rozmowę z właścicielami firmy odbierającej śmieci z terenu gminy.

Pan Wójt zwrócił się do radnych, aby wskazali miejsca newralgiczne w swoich okręgach i wtedy poinformuje Pana Prezesa tej firmy i poprosi o zabezpieczenie mniejszego samochodu do miejsc mniej dostępnych, gdzie nie dojedzie ciężki samochód. Poza tym dla gminy jest nowa sytuacja, ponieważ przetarg wygrała firma z Białegostoku i musimy się  razem zgrać. Firma ta jest elastyczna w działaniu, bo wtedy gdy nie zabrali śmieci z jednej z posesji, to na telefon z Urzędu Gminy, pojechali jeszcze raz i odebrali śmieci. Stwierdził, że są pozytywne oceny pracy tej firmy.

Pani Naczelnik Wydziału RPiU poinformowała, że na stronie gminy  jest udostępniony harmonogram odbioru śmieci z poszczególnych miejscowości na terenie gminy. Harmonogram taki można także odebrać  w Urzędzie Gminy oraz zostanie przekazany sołtysom, celem dostarczenia mieszkańcom.

Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały  nie wnieśli uwag.

Po skończonej dyskusji  Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowała pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  stawki   tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5.

Głosy „za”  - 5 radnych: Kopczewski Jan, Dąbrowski Adam Robert, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.

Ad. 4.3/

       Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w załączeniu do oryginału protokołu.

Pan Przewodniczący Rady przedstawiając projekt uchwały stwierdził, że ustawa o samorządzie gminy  nakłada na gminę obowiązek podjęcia uchwały w sprawie  obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Projekt uchwały był przygotowany przez pracownika i radcę prawnego i według mojej oceny została ona sformułowana prawidłowo.

Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały  nie wnieśli uwag.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowała pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5.

Głosy „za”  - 5 radnych: Kopczewski Jan, Dąbrowski Adam Robert, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.

Ad. 4.4/

       Projekt uchwały w sprawie   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata 2019-2031, projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019-2031z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica oraz  uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątnica na lata 2019 – 2031 w załączeniu do oryginału protokołu.

Pani Skarbnik Gminy prezentując projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019-2031 z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica poinformowała, że jednocześnie będzie mówić o projekcie  budżecie gminy na 2019 r. Poinformowała, że Państwu Radnym został przedłożony projekt  Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwana dalej WPF) i projekt budżetu na 2019 r.  w listopadzie 2018 r. W międzyczasie pojawiły się zmiany do projektów i zostały przedstawione projekty uchwał z autopoprawką. Jeżeli chodzi o WPF została zwiększona kwota długu, bo wcześniej planowany był w wysokości 2 mln zł, a w autopoprawce został zwiększony do kwoty 3,5 mln zł, ponieważ 1,5 mln. zł zostało przeznaczone na wprowadzone nowe zadanie  - przebudowa drogi w Nowym Jeziorku i sfinansowane miałoby to być z kredytu bankowego w wysokości 1,5 mln zł. Jeżeli chodzi o budżet to zostały  wprowadzone inne zmiany i tak  na  rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego zwiększona kwota 214 tys. zł. Również została zwiększona kwota na utrzymanie psów w schronisku i koszt będzie dwukrotnie wyższy niż w roku 2018.

Pani Naczelnik Wydziału RPiU poinformowała, że w tej chwili w schronisku przebywa 67 psów z terenu Gminy Piątnica i za każdego psa gmina będzie uiszczać opłatę w wysokości 150 zł miesięcznie, czyli dzienna stawka utrzymania psa wynosić będzie 5 zł. W roku 2018 zostało odłowionych 48 psów z terenu gminy Piątnica.

Pan Wójt poinformował, że ze schroniskiem zwierząt została zawarta całkowicie inna umowa, niż ta która obowiązywała do tej pory. Psy będą czipowane i koszty te są już wliczone w kwocie, która będzie  przekazana dla schroniska. Będzie pełen monitoring systematyczne przesyłany do gminy. Schronisko zostało zobowiązane do prowadzenia adopcji i chciałbym, aby gmina wsparła schronisko w tym zakresie, gdyż adoptowane psy to mniejszy koszt dla gminy.

Pan Przewodniczący Rady poruszył kwestię i potrzebę organizacji zakładu komunalnego na terenie gminy, co zmniejszyłoby koszty funkcjonowania gminy.

Pan Wójt stwierdził, że takie pomysły trzeba rozpatrywać i Pan Przewodniczący ma rację, ale musi to być skalkulowane. Jeżeli chodzi o budowę schroniska to trzeba wziąć pod uwagę zakup nieruchomości pod budowę schroniska (miejsce to musi być oddalone, aby nie było uciążliwe dla otoczenia), zakup klatek, zatrudnienie minimum dwóch - trzech pracowników,  podpisanie umowy z weterynarzem.  Nie jesteśmy w stanie przy takiej liczbie psów wyjść na plus, ale pomysłem byłoby podpisanie w tej sprawie porozumienia międzygminnego. Osoby które prowadzą schroniska twierdzą, że jeżeli liczba psów jest mniejsza niż 500 – 600 szt., to prowadzenie tego zadania jest nieopłacalne.

Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że to zadanie może się znaleźć do realizacji w zakresie działania zakładu budżetowego, nad którym należałoby się zastanowić.  Prostym odzwierciedleniem jest powstały zakład komunalny w gminie Łomża. Zadania są dość szerokie i rozległe. Gmina Piątnica na dzień dzisiejszy nie jest w stanie zorganizować schroniska. Do realizacji są pilniejsze zadania. Zwrócił się do Pana Wójta, aby sprawdził, jak takie zakłady budżetowe funkcjonują już w innych gminach, czy są to instytucje które są dotowane z budżetu gminy  i należałoby się zastanowić nad powołaniem takiego zakładu.

Pani Skarbnik Gminy  poinformowała, że takie zakłady są dotowane z budżetu gminy i ich utrzymanie we własnym zakresie jest nierealne.

Pan Wójt poinformował, że także jest tego zdania, aby to rozważać powstanie zakładu budżetowego, ale należy popatrzyć realnie, co możemy zrobić. Jeśli wspólnie podejmiemy taką decyzję, to taki zakład będzie służył społeczeństwu za 5-10 lat, bo zakup sprzętu to bardzo duże koszty.  Jeżeli uda nam się wygospodarować środki finansowe, to w tym roku chciałbym zakupić nakładkę do samochodu strażackiego do posypywania soli na drogach.

Pani Skarbnik Gminy przystąpiła do kontynuacji prezentacji projektu uchwały. W związku z tym, że na budowę boiska nie udało nam się pozyskać dotacji w tym  roku, to wkład własny w kwocie  600 tys. zł został przeniesiony na przebudowę drogi Kalinowo – Kalinowo-Kolonia i teraz w budżecie na to zadanie  jest zabezpieczona kwota 3,1 mln zł. Obecnie zadanie to jest na etapie przetargu, kosztorys inwestycji wynosi 6,5 mln zł i jeżeli będzie cena przystępna, to pokusimy się wykonać tą drogę. Dotacja spoza budżetu gminy do inwestycji wyniesie 1,7 mln zł.

Pan Radny Sławomir Mroczkowski  oznajmił, że droga w „Nowym Jeziorku” przez cztery lata była budowana i do dzisiaj nie została wykonana.

Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że tam bardzo długo trwały wykupy gruntów i z budżetu gminy wydano ponad 200 tys. zł, jednak nie wszystko zostało wykupione. Obecnie jest już pozwolenie na budowę. Będzie budowany odcinek drogi, gdzie zostały już zakupione grunty.

Pan Wójt  poinformował, że w najbliższym czasie przeprowadzi rozmowy z Lasami Państwowymi  na temat pozyskania gruntów na poszerzenie pasa drogowego na drogę w „Nowym Jeziorku”.

Pani Skarbnik kontynuując poinformowała, że kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia środków finansowych na remonty dachów, w związku z utylizacją wyrobów azbestowych. W zasadzie na budżecie. Z dwóch budynków komunalnych tj. w Olszynach i Nagórkach będzie zdejmowane azbestowe pokrycie dachowe i trzeba będzie od razu położyć nowe dachy. Ponadto wprowadzamy   do budżetu kwotę 50 tys. zł na zadanie z 2018 r. - utwardzenie działki gminnej Olszyny  przy Szkole Podstawowej w Olszynach, którego nie udało się wykonać w 2018 r., tym bardziej że mieszkańcy wsi Olszyny z funduszu sołeckiego także na ten cel zabezpieczyli środki finansowe. Ponadto na gospodarowanie odpadami komunalnymi została zwiększona kwota do  1 374 tys. zł. W dziele  tym  wprowadzona zostało nowe zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” i zaplanowana jest kwota 50 tys. zł na opracowanie dokumentacji. Okazuje się, że jest szansa na pozyskania środków unijnych na wykonanie takich inwestycji. Ponadto stwierdziła, że nie wszystkie zadania udało się ująć do projektu budżetu. Poinformowała także, że wpłynęło pismo do Urzędu Gminy Piątnica od Starostwa Powiatowego w Łomży na zabezpieczenie przez Gminę Piątnica środków finansowych w wysokości 50% wkładu własnego w kwocie 986 tys. zł na przebudowę mostku i drogi w Dobrzyjałowie. Powiat będzie składał wniosek o dotację do Ministerstwa. Łączny koszt inwestycji 5,5 mln zł, z tego dofinansowanie 3,9 mln. zł. Na najbliższej sesji należałoby  podjąć uchwałę w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.

Pan Wójt stwierdził, że  wkład finansowy gminy zabezpiecza wykonanie prawie 1,5 km drogi łącznie z mostkiem.

Pan Radny Marek Konopko  zapytał o zaawansowanie prac przy budowie drogi w Nowym Cydzynie?

Pani Naczelnik Wydziały GPiT  stwierdziła, że ta sprawa jest jeszcze w Starostwie Powiatowym.

Pan Wójt  poinformował, że jeżeli chodzi o budowę dróg, to spotkał się z Marszałkiem Olbrysiem, który odpowiada za infrastrukturę drogową  w województwie. Dowiedział się, że będą uruchomione duże środki finansowe w tym roku, jeżeli chodzi o fundusz dróg samorządowych. Zwrócił się do radnych, aby nie żądali w pierwszym roku zarządzania przebudowy wszystkich dróg, bo to jest niemożliwe. Pewne rzeczy muszą zostać dokończone oraz będziemy gromadzić  projekty, aby gmina była przygotowana na nabór wniosków, po ogłoszeniu konkursów.

Pan Radny Sławomir Mroczkowski  stwierdził, że w ubiegłym roku była podnoszona sprawa wykonania odwodnienia drogi powiatowej w m. Czarnocin. Miało to być wykonywane na wiosnę.

Pan Wójt stwierdził, że nic nie wie na ten temat i polecił, aby  wniosek do realizacji przyjęła Pani Naczelnik Wydziału GPiT.

Pan Przewodniczący Rady  stwierdził, że sprawa była poruszana na sesjach i był pisany do powiatu wniosek. Ponadto stwierdził, że p. Wójt chyba odbył spotkanie z pracownikami, którzy przekazali jakie sprawy są w toku.

Pani Naczelnik Wydziału GPiT  stwierdziła, że gmina nie posiada decyzji Zarządu Dróg Powiatowych w tej kwestii.

Z kolei  Pani Skarbnik Gminy  poinformowała, że projekt porozumienia  był przygotowany, ale nie doszło do jego podpisania i sprawę zaczynamy od początku. Powiat owszem wykonano wszystko, ale chce środków finansowych.

Pan Przewodniczący Komisji  stwierdził, że Pan Wójt nie pełni swojej funkcji aż tak długo, a i Pani Naczelnik Wydziału także i powiedział, że pewnym rozwiązaniem byłoby przeanalizowanie pewnych spraw, które były w tamtym roku i sprawa się rozwiąże, ponieważ odpowiedzi Zarządu Dróg Powiatowych, czy Powiatu Łomżyńskiego z reguły są zarówno do wnioskodawcy jak i Urzędu Gminy.

Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że Pan Wójt winien otrzymać wykaz wszystkich projektów porozumień, które wpłynęły z Powiatu Łomżyńskiego do Urzędu Gminy i winny one trafić do Rady, aby wiadome było na jakich etapach jesteśmy.

Pan Przewodniczący Komisji myślę, że każdy z wnioskodawców pamięta o swoich sprawach.  

Pan Wójt stwierdził, że taki wykaz zostanie sporządzony.

Pan Radny Marek Konopko stwierdził, że w poprzedniej kadencji kilka dróg było wykonanych z kostki, miałem kilka zebrań w Cydzynie i była obiecana przynajmniej jedna droga do wykonania, a mam cztery dzielnice. Mieszkańcy zadeklarowali, że nie będą stwarzać problemów. Drogi są wąskie i szerokość ich jest nierówna, miejscami  2 m i 4 m. Może przyszedł już czas, aby przebudować chociaż jedną drogę, jakby zasiniały takie możliwości. Mieszkańcy przeznaczyli fundusz sołecki na uruchomienie procedur. Zaznaczył, że do tej pory mieszkańcy często wykonywali pewne prace na drogach w czynie społecznym.

Pan Wójt  poinformował, że ma zapisaną rozbudowę drogi gminnej  Nr 170 i Nr 190 w m. Nowy Cydzyn – dzielnica Uciastek. Jest to odcinek drogi ok.  900 m o szer. 2-3 m i  tam brak pasa drogowego, ale z tego co wiem, to mieszkańcy zadeklarowali, że za przysłowiową złotówkę na tą inwestycję odstąpią swoje działki. Potrzebuję na to ok. 350 tys. zł i postaramy się aby mieć na to zadanie dokumentację projektową.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Po zakończonej dyskusji Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowała pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019-2031.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5.

Głosy „za”  - 5 radnych: Kopczewski Jan, Dąbrowski Adam Robert, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019-2031z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica pod obrady sesji.

Ad. 4.5/

        Projekt uchwały w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Piątnica na  2019 rok, projekt uchwały w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Piątnica na  2019 rok z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica oraz uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Piątnica na 2019 rok oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżety gminy w załączeniu do oryginału protokołu.

Pani Skarbnik Gminy stwierdziła, że budżet został już omówiony w poprzednim   punkcie porządku posiedzenia i prosiła o zadawanie ewentualnych pytań w tym zakresie.

Pan Radny Marek Konopko stwierdził, że w budżecie gminy zaplanowana jest kwota 100 tys. zł na oświetlenie, ale brak jest uszczegółowienia realizacji poszczególnych zadań.

Pani Skarbnik Gminy  poinformowała, że Wydział Gospodarki Przestrzennej i Terenowej sporządzi wykaz takich zadań, gdzie i jakie zadanie będzie realizowane.

Pan Wójt stwierdził, że wpływają wnioski od sołtysów i mieszkańców  na uzupełnienie bądź rozbudowę oświetlenia. Zebrane wnioski zostaną zlustrowane w terenie i zadania będą wykonywane w miejscach newralgicznych i tam, gdzie jest to niezbędne.

Pan Radny Marek Konopko powiedział, że we wsi Nory Cydzyn jest takie newralgiczne miejsce  i tam między dzielnicami jest potrzeba postawienia 5 słupów, aby połączyć te dwie dzielnice (Nowiny i Ponichterowo).

Pan Przewodniczący Komisji  stwierdził, że nie neguje żadnych wniosków o oświetlenie, bo każde wnioski w tym zakresie są zasadne, bo każdy zna dobrze lokalne potrzeby. Poprosił i przypomniał  Panu Wójtowi, że sporządzane są dokumentacje na częściowe rozbudowy oświetlenia. Jego zdaniem w pierwszej kolejności winny zostać wybudowane te oświetlenia, na które sporządzona jest dokumentacja. Następnie winien być dokonany przegląd wniosków i wybrać zadania najważniejsze. Wiadomo iż wszystkiego nie da się wykonać w jednym roku.

Pan Radny Marek Konopko poruszył kwestię nie realizowania  przez gminę na bieżąco zgłaszanej sprawy nie świecących się lamp w oświetleniu ulicznym.

Pani Skarbnik  poinformowała, że w niedługim czasie będzie podpisana umowa z kolejną firmą na konserwację oświetlenia ulicznego i awarie będą usuwane.

Pan Radny Adam Dąbrowski wnioskował do Pana Wójta, aby wziął pod uwagę  wnioski składane w poprzedniej kadencji. Poinformował, że składał wniosek o budowę oświetlenia ulicznego między Drozdowem, a Niewodowem ponieważ jest to newralgiczny i bardzo niebezpieczny odcinek.

Pan Wójt poinformował, że w pierwszej kolejności realizowane będą zadania na które sporządzona jest dokumentacja. Później będzie przygotowywana dokumentacja na kolejne zadania i jeżeli wystarczy środków finansowych, to będą one realizowane. Następnie stwierdził, że po to przychodzi na posiedzenia Komisji, aby poinformować o realnych zadaniach, które chce wykonać. Przedstawione we wnioskach życzenia Państwa Radnych opiewają kwotę ponad  20 mln zł. Nie jest możliwa realizacja wszystkich wniosków w jednym roku.

Pan Radny Adam Dąbrowski zapytał, czy będą podejmowane działania w sprawie zmiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne, co przyniesie  oszczędności w kosztach opłat za prąd.

Pan Wójt  stwierdził, że oszczędności z tego tytułu są i poinformował, że gmina będzie starała się wchodzić w oświetlenie LED. Poinformował, że był projekt  przebudowy oświetlenia w Budach Czarnockich, projekt upadł, ale stwierdził, że chciałby wrócić do tematu i zadanie zrealizować bo jest  to projekt na kwotę 5 mln zł. Jest kwestia znalezienia miejsca na transformator, który umiejscowiony byłby w połowie wsi i na razie nie może znaleźć takiej lokalizacji. Po  stronie gminy byłby koszt lamp.

Pani Skarbnik Gminy poruszyła kwestię ponoszenia dużych opłat za prąd w okresie zimowym w remizach, gdzie zostały zamontowane klimatyzatory, które  nie są zawsze wyłączane przez mieszkańców i czasami rachunek opiewa kwotę 1 500 zł za miesiąc za jedną remizę. Apelowała, aby urządzenia te były włączane tylko  w razie potrzeby.

Pan Przewodniczący Rady   stwierdził, że na poprzednich Komisjach była poruszana ta kwestia i Pan Wójt miał przygotować informację o uiszczanych opłatach przez poszczególne remizy.

Pani Skarbnik Gminy stwierdził, że w poprzednim okresie zimowym dotyczyło to remizy w Drozdowie.

Pan Przewodniczący Rady  stwierdził, że jednostki OSP Drozdowo, Piątnica i Jeziorko posiadają samochody strażackie, które muszą być otrzymane w gotowości bojowej.

Pan Skarbnik Gminy  stwierdziła, że tam, gdzie nie można zejść z tych kosztów, to jest zrozumiałe i apelowała aby zastanowić się,  bo być może te oszczędności można poczynić.

Pan Radny Marek Konopko zapytał, czy gmina szuka środków finansowych na remont remiz?

Pani Skarbnik Gminy stwierdziła, że ma nadzieję iż zaplanowane środki finansowe na inwestycje nie zostaną w pełni wydatkowane i pozostaną środki finansowe po przetargach. To, że ten budżet jest w takiej formie, to jest na dzień dzisiejszy, ale potem będziemy go korygować i pozostające środki finansowe będziemy przesuwać na inne zadania.

Pan Radny Sławomir Mroczkowski zapytał w jakiej wysokości planuje się zaciągnąć kredyt?

Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że jest to kwota 3,5 mln zł. Na koniec 2018 r. kredyt był planowany w wysokości  7,6 mln zł, a został zaciągnięty w kwocie 4 mln zł oraz jest jeszcze kredyt z lat ubiegłych w kwocie 1,5 mln zł. W roku ubiegłym gmina nie otrzymała dofinansowania do inwestycji w Rakowie-Boginiach w kwocie 170 tys. zł,  Dziennym Domu Senior Wigor w Górkach-Sypniewie w kwocie 180 tys. zł oraz ok. 50 tys. zł do kanalizacji w Jeziorku.

Pan Radny Adam Dąbrowski zapytał w sprawie funduszu sołeckiego, który mieszkańcy w Rakowie-Czachach przez wiele lat przekazywali na budowę altanki, ale nie została wybudowana, przesuwana była do realizacji na kolejne lata. Czy zostanie ona wybudowana? Została zawarta umowa na dzierżawę działki w Rakowie  z Parkiem Łomżyńskim na budowę wieży widokowej, czy coś  jest robione w tym kierunku?

Pani Naczelnik Wydziału GPiT stwierdziła, że altanka ta miałaby powstać w granicach Parku i nie ma  szans na jej wybudowanie, bo nie zgodzi się na to Starostwo Powiatowe. Starostwo nie zgodziło się także na posadowienie wieży widokowej.

Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że Fundusz Sołecki wsi Rakowo -Czachy został przeznaczony na renowację kościoła zabytkowego  w Drozdowie. Pozostałe miejscowości należące do tej parafii także zaplanowały przeznaczenie środków finansowych na renowację kościoła, za wyjątkiem jednej miejscowości.

Pan Przewodniczący Komisji reasumując dyskusję stwierdził, że każdy budżet wzbudza pewne kontrowersje, bo część radnych jest niepocieszona, że za mało w danym roku znalazło się jego wnioskowanych zadań. Wszystkiego na raz nie da się zrobić. Jeżeli wybudujemy drogę np. w Jeziorku, to w przyszłym roku zapominamy o niej i wybudujemy kolejną drogę.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Następnie Pan Przewodniczący Komisji poddał pod imienne głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwały uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2019 rok z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Zbiorcze wyniki głosowania: Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5.

Głosy „za”  - 5 radnych:  Dąbrowski Adam Robert , Kopczewski Jan,  Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”  - 0.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji z autopoprawka Wójta Gminy Piątnica(opinia pisemna w załączeniu do oryginału protokołu).

Ad. 5.

        Informacja o zbyciu, nabyciu, zamianie i obciążeniu nieruchomości  gminnych w 2018 r. w załączeniu do oryginału protokołu.

W dyskusji nad informacją głos zabrali:

Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że nie wszystkie działki zaplanowane do sprzedaży zostały sprzedane. Zapytał, czy jest konieczność planowania sprzedaży działek?

Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że w budżecie gminy dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości były zaplanowane w kwocie 63 tys. zł, a uzyskano dochody w kwocie ok. 80 tys. zł. Sprzedaż działek planowana jest dlatego, aby wykazać dochody do budżetu, a z drugiej strony wykazać także wydatki.

Pan Radny Adam Dąbrowski stwierdził, że w informacji zawarty jest zapis, że część działka w Rakowie - Czachach została oddana pod budowę wieży widokowej.

Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że jest to dzierżawa nieodpłatna.

Pan Radny Adam Dąbrowski powiedział, że w pkt 13 informacji są dokładnie opisane   powierzchnie i kwoty uzyskane  ze sprzedaży działek, a w pkt 10 chciałby się dowiedzieć, dlaczego przy zamianie nieruchomości gmina  przekazała prawie dwukrotnie większą nieruchomość, bo działkę we wsi Rakowo-Czachy nr 292/1 o pow. 0,0204 ha zamieniła na działkę nr 301/1  o pow.  0. 0116 ha i  nie ma podanej kwoty, którą gmina uzyskała, i za jaką kwotę działkę nabyto w wyniku zamiany. Chciałbym znać cenę  m2 obydwu tych działek. Chodzi o to, że mieszkańcy nie mają swobodnego dojazdu na łąki.

Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w informacji jest zapis – zysk 946,00 zł.

Postanowiono na posiedzenie Komisji zaprosić Panią Urszulę Miliszewską, która prowadzi sprawy obrotu ziemi w Urzędzie Gminy.

Pani Urszula Miliszewska  stwierdziła, że jest to cena obydwu gruntów i różnicę w kwocie 946 zł została uiszczona dla gminy. Cena 1 m2 obydwu działek  według operatu szacunkowego wynosiła 10.75 zł.

Pan Radny Dąbrowski  stwierdził, że mieszkaniec wsi zajął 204 m2 drogi gminnej. Mieszkańcy wsi wnioskowali, aby za to przekazał grunt na dojazd na łąki  dwukrotnie więcej np. 400 m2, bo droga na łąki jest wąska i nie jest przejezdna. Wychodzi na to, że zajął 200 m2, a oddał 116 m2.

Pani Miliszewska stwierdziła, że to pytanie jest do poprzedniego wójta.

Pan Radny Karol Śmiarowski  zapytał, na jakim etapie jest sprawa lokalu mieszkalnego w Jeziorku  po starej szkole?

Pan Wójt  stwierdził, że Pani tam mieszkająca odmówiła przyjęcia lokalu socjalnego dwukrotnie. Złożyła wniosek o wykup.

Pani Miliszewska  poinformowała, że rozważana  jest sprzedaż z pierwszeństwem nabycia dla najemcy. Po czym opuściła posiedzenie.

Pani Skarbnik Gminy stwierdziła, że przebudowa drogi Kalinowo – Kalinowo-Kolonia jest sprawą priorytetową dla gminy, gdyż do końca czerwca br. musi zostać zakończona jej przebudowa. Obecnie gmina prowadzi postępowanie przetargowe. Termin realizacji zadania jest nieprzesuwalny, ponieważ od podpisania umowy minęło już trzy lata. Cena kosztorysowa tej drogi wynosi 6,5 mln zł, gdzie wstępna umowa trzy lata temu została podpisana na 2,5 mln zł.

Pan Wójt zapytał, dlaczego wcześniej ta inwestycja nie została wykonana?

Pani Skarbnik Gminy stwierdziła, że w pierwszym przetargu na jej wykonanie została złożona oferta na kwotę 5 mln  według zasady zaprojektuj i zbuduj. Podjęta została decyzja, że najpierw zostanie sporządzona dokumentacja i tak to trwało.

Pan Wójt wyraził  przekonanie, że po przetargu okaże się iż nie będzie to aż tak wysoka kwota.

Pan Radny Dąbrowski  stwierdził, że jeżeli w sprawie kupna działek przyjdzie mieszkaniec, który potwierdzi, że użytkuje gminną działkę przez okres 20-30 lat, to niech osoba ta ma pierwszeństwo w wykupie, bo takie przypadki mieliśmy i w tamtej kadencji i w taki sposób były zbywane działki.

Pan Radny Marek Konopko powiedział, że prawo pierwokupu może zostać zastosowane w przypadku, gdy do działki  ma dostęp dwóch sąsiadów i do nich może tylko zostać ograniczone prawo pierwokupu, i tak też było w poprzedniej kadencji. Jeżeli dana osoba chce nabyć działkę może stanąć do przetargu i nabyć taką działkę.

Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że jeżeli w tej kwestii są jakiekolwiek zapytania i niejasności, to radny winien złożyć wniosek formalny o przygotowanie informacji, albo  o szczegóły dopytać się u Pani Miliszewskiej.

Po skończonej dyskusji Pan Przewodniczący Komisji  poddał pod imienne głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie pod obrady sesji informacji o zbyciu, nabyciu, zamianie i obciążeniu nieruchomości   gminnych w 2018 r.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącą Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 5.

Głosy „za”  - 5 radnych: Kopczewski Jan,  Dąbrowski Adam Robert,  Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir,  Śmiarowski Karol.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się” - 0.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie informację  pod obrady sesji.

Ad. 6.

        Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że Państwo radni otrzymali projekt planu   pracy Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica na 2019 r.

Radni nie wnieśli uwag.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie pod obrady sesji planu pracy Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica na 2019 r.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego  Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 5.

Głosy „za”  - 5 radnych: Kopczewski Jan,  Dąbrowski Adam Robert,  Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir,  Śmiarowski Karol.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się” - 0.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała plan pracy  pod obrady sesji.

 

 • Ad.7.
 • W punkcie wolne wnioski głos zabrali:
 • Pan Radny Sławomir Mroczkowski stwierdził, że zebranie wiejskie z funduszu sołeckiego przeznaczyło kwotę 15 tys. zł na remont zabytkowej kapliczki w Czarnocinie. Następnie zwrócił się do Pani Naczelnik Wydziału GPiT o sprawdzenie, czy kapliczka posadowiona jest na gruncie gminnym?
 • Pan Wójt poinformował, że zaraz po posiedzeniu Komisji Pani Naczelnik GPiT sprawdzi to i radny otrzyma informację.
 • Pan Radny Marek Konopko ponownie zwrócił się z wnioskiem, aby gmina poszukała konkursu w ramach którego mogłaby pozyskać dofinansowanie na remont remizy w Cydzynie.
 • Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że takie dofinansowanie można pozyskać w ramach LGD. W roku 2018 pozyskane zostały środki finansowe na remont budynku w Rakowie-Boginiach i Dom Senior Wigor w Górkach - Sypniewie. W roku bieżącym zaplanowany jest do dofinansowania budynek w Krzewie. Później można będzie remontować następne budynki. Jest jeszcze do wyremontowania remiza w Nagórkach i Poniacie, gdzie zostały już rozpoczęte prace w roku 2018. W roku 2020 będzie składany wniosek na dofinansowania wykonania termomodernizacji w remizie w Olszynach i budynkach szkolnych.
 • Pan Radny Marek Konopko podniósł kwestię nawiezienia żużlu na drogę w Nowym Cydzynie, zaznaczając, że domostwa zlokalizowane są w dalszej odległości od drogi.
 • Pan Wójt stwierdził, że można wynegocjować cenę żużlu 17 zł za tonę. Żużel nie byłby wysypywany w terenie zabudowanym. Ponadto poinformował, że przetarg na dostawę kruszywa i równanie dróg na terenie gminy nie został jeszcze rozstrzygnięty.
 • Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że jeden z przedsiębiorców z temu gminy Piątnica może wozić żużel na drogi, ponieważ posiada stosowne dokumenty.
 • Pani Skarbnik Gminy stwierdziła, że może to jest jakiś sposób aby zejść z kosztów remontów dróg.
 • Pan Marek Konopko wcześniej Pan Wójt mówił o zakupie solarki do posypywania dróg i należałoby także zakupić piaskarkę. Jest to bardzo dobry pomysł,  bo jak pokazują obecnie warunki pogodowe sprzęt ten jest  bardzo potrzebny.
 • Pan Wójt poinformował, że firma Astwa odbierająca nieczystości z gminy Piątnica poszukuje pracowników: jednego kierowcy (miesięczne wynagrodzenie netto 2 500 zł) i dwóch pracowników (miesięczne wynagrodzenie netto 2 200 zł).
 • Pan Przewodniczący Komisji udzielił głosu obecnemu na posiedzeniu mieszkańcowi gminy Piątnica.
 • Mieszkaniec gminy Piątnica stwierdził, że w dniu wczorajszym także uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rady i Radca Prawny potwierdził, że prawo tego nie zebrania i chodzi o publikację projektów uchwał na stronie internetowej gminy - BIP przed posiedzeniem Komisji, czyli  przyjąć taki sam wzorzec jak przed sesją Rady Gminy. Przed sesją są publikowane projekty uchwał  w Biuletynie po to, żeby wszyscy z tym mogli się zapoznać. Ewentualnie wykorzystując różne drogi, czy to poprzez radnego, czy telefonicznie lub poprzez przybycie na sesję, mógłby swoje wypracowane  wnioski, uwagi,  spostrzeżenia zgłosić w punkcie wolne wnioski. W tej chwili wygląda to tak, że gmina i Rada to władza, a z drugiej strony stoją mieszkańcy. Komunikacja wygląda w ten sposób, że władza mówi do mieszkańców, a chodzi o to żeby  rozmawiali.
 • Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że przedmówca zapomina o takim łączniku, jakim jest sołtys i radny.
 • Mieszkaniec gminy Piątnica kontynuując stwierdził, że aby była rozmowa i dialog to mieszkaniec musi odpowiedzieć. Gdyby takie projekty uchwał były opublikowane, to jest  możliwość porozmawiania o tym z radnym, który proceduje projekty uchwał na komisjach i sesji, a uwagi bierze pod rozwagę bądź nie. Są metody komunikacji: Internet, droga e- mailowa, telefon do radnego czy do gminy. Ta ścieżka byłaby  dla mieszkańców otwarta, bo w tej chwili jest zamknięta. Powiedział, że bazując na swoim przykładzie nie ma kontaktów z radnym i sołtysem, a ma tylko stronę internetową. Zamieszczony jest porządek dnia, ale nie ma projektów uchwał. Przychodzę na posiedzenie, żeby się czegoś dowiedzieć, bo jestem aktywnym społecznikiem i się nie dowiaduje, bo na  posiedzeniu nie jest czytana uchwała budżetowa w całości, łącznie z tabelami i wyliczeniami, więc w jaki sposób mogę się zorientować w tej sprawie.
 • Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt budżetu jest publikowany niezwłocznie po jego przedłożeniu przez wójta.
 • Pan Wójt poinformował, iż projekty uchwał będą publikowane od następnych posiedzeń Komisji.
 • Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że rozumie, iż wnioskodawca włącza bardziej osobiste sprawy niż bardziej potrzebą obywatelską, ale można publikować porządek dzienny posiedzenia wraz z projektami uchwał.
 • Mieszkaniec gminy Piątnica stwierdził, że to nie jest jego osobista sprawa, tylko ogólnospołeczna, a tylko podał przykład. Następnie ponownie przedstawił argumenty wcześniej wyartykułowane w swojej poprzedniej wypowiedzi.

Po wyczerpaniu porządku, Przewodniczący Komisji zamknął  posiedzenie Komisji.

Protokołowała                                                                                   Przewodniczący Komisji 

Bożena Duda                                                                                           Jan Kopczewski

  

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół Nr 2 docx 61.87 KB Łukasz Mertin
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 27 luty 2019 15:05 Łukasz Mertin