Protokół Nr 3/2019

posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego

w dniu  21 stycznia   2019 r.  w sali  Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53.

 

 

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych - pan Piotr Zduńczyk, który stwierdził prawomocność posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyło 4 radnych na ogólną liczbę 5.

Czas trwania posiedzenia 905 - 1054    

O terminie posiedzenia członkowie  Komisji  zostali powiadomieni pisemnie i otrzymali dokumenty stanowiące przedmiot posiedzenia.

Informację o terminie,  miejscu i porządku posiedzenia podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica i umieszczenie w BIP Urzędu Gminy Piątnica.

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:

 1. Zduńczyk Piotr    Przewodniczący Komisji
 2. Chaberek Karolina     Członek Komisji
 3. Florczyk Tomasz Członek Komisji
 4. Weber Krzysztof                                    Członek Komisji

Członkowie Komisji nieobecni na posiedzeniu:

Pokropowicz Jarosław                                Członek Komisji

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1.Weber Krzysztof                                     Przewodniczący Rady  Gminy Piątnica 

 1. Wierzbowski Artur Wójt Gminy Piątnica
 2. Komorowska Agnieszka Alicja Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica
 3. Kopczewski Jan Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady                                                                    Gminy Piątnica
 4. Krajewska Małgorzata    Naczelnik Wydziału Rolnictwa,  Podatków i Usług                                                                    w Urzędzie Gminy Piątnica
 5. Sulewska Ewa – Szulc Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej                                                                    w Urzędzie Gminy Piątnica
 6. Rutkowska Barbara Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej   w  Piątnicy
 7. Kurkowski Grzegorz Kierownik Posterunku Policji w Piątnicy
 8. Kazimierz Grabias Radca Prawny w Urzędzie Gminy Piątnica
 9. Duda Bożena    Inspektor do obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy                                                                   Piątnica

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.

W posiedzenie uczestniczyła publiczność.

Ad. 1.

        Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji, który powitał  zgromadzonych.

Ad. 2.

       Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że dotychczasowy punkt 5 staje  się punktem 4, a punkt 4 staje się punktem 5 porządku posiedzenia. Poinformował, że w pkt 5 dodaje podpunkt 9) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu. Po czym przedstawił porządek posiedzenia o treści:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 1/2018 i Nr 2/2018 posiedzenia Komisji.
 4. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na     terenie  Gminy Piątnica w 2018 roku.
 5. Rozpatrzenie na sesję projektów uchwał Rady Gminy Piątnica w sprawie:

    1) określenia zasad zwrotu wydatków  w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia         rzeczowego  w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim         programem rządowym  „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023;

    2) zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia  kryterium dochodowego w celu udzielenia         wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata         2019-2023;

    3) przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej Gminy Piątnica pn. „MŁODZI-        AKTYWNI” na lata  2019-2020;

 • 4) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Piątnica aneksu do porozumienia międzygminnego          w sprawie  wspólnego wykonywania przez Miasto Łomża i Gminę Piątnica zadań z zakresu          zbiorowego zaopatrzenia   w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 1 lutego 2011          roku.
 • 5) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami         komunalnymi oraz ustalenia  stawki tej  opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują         mieszkańcy;
 • 6) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;

    7) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata 2019-2031;

     8) uchwalenia budżetu Gminy  Piątnica na  2019 rok -  przygotowanie opinii o  projekcie  uchwały,          po zapoznaniu się z opiniami stałych Komisji Rady;

     9) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.

 1. Ustalenie planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica na 2019 r.
 2. Wolne wnioski.

Następnie Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie przyjęcia porządku dziennego posiedzenia.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 4.

Głosy „za”  - 4 radnych:  Chaberek  Karolina, Florczyk Tomasz,Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr.

Głosy „przeciw” – 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Komisja  jednogłośnie przyjęła porządek dzienny posiedzenia.

 • Ad. 3.

       Radni nie wnieśli uwag do protokołu Nr 1/2018 i Nr 2/2018  posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Społecznych.

Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych poddał pod  głosowanie imienne  następujące wnioski:

1/ przyjęcie protokołu Nr 1/2018

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 4.

Głosy „za”  - 4 radnych: Chaberek  Karolina, Florczyk Tomasz, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr.

Głosy „przeciw” – 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Komisja jednogłośnie przyjęła Protokół Nr 1/2018 .

2/ przyjęcie protokołu Nr 1/2018

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 4.

Głosy „za”  - 4 radnych: Chaberek  Karolina, Florczyk Tomasz,Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr.

Głosy „przeciw” – 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Komisja jednogłośnie przyjęła Protokół Nr 2/2018 .

Ad. 4.

        Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie  Gminy Piątnica w 2018 roku w załączeniu do oryginału protokołu.

Pan Kierownik Posterunku Policji w Piątnicy  przedstawił przedłożoną na piśmie analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie  Gminy Piątnica w 2018 roku.

Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad informacją.

 • Pan Kierownik Posterunku Policji opuścił posiedzenie Komisji.

Ad. 5. 1)

        Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego  w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym    „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023 w załączeniu do oryginału protokołu.

Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy (zwana dalej: OPS)  poinformowała, że zgodnie z art. 96 ustawy o pomocy społecznej rada gminy  w drodze uchwały określa zasady zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej. W proponowanym projekcie uchwały jest zapis, że odstępuje się  od żądania zwrotu wydatków od osób, których dochód nie przekracza 150%  kryterium dochodowego. Wniosła o przyjęcie projektu uchwały.

Pan Przewodniczący Rady spytał, czy na terenie gminy jest dużo takich  mieszkańców?

Pani Kierownik OPS stwierdziła, że są to głównie dzieci.

Pan Radny Tomasz Florczyk  zapytał, czy kiedyś były żądania zwrotu tych wydatków od osób, które zakwalifikowały się?

Pani Kierownik OPS poinformowała, że wszystkie dzieci, które są chętne do korzystania z dożywiania, rodzice nie przekraczają kryterium dochodowego  korzystają z programu rządowego.

 • Po skończonej dyskusji Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych poddał pod głosowanie imienne wniosek wsprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia  rzeczowego  w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym  „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji Budżetu i Spraw Społecznych kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 4.

Głosy „za”  - 4 radnych: Chaberek  Karolina, Florczyk Tomasz,Weber Krzysztof.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się” - 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. 

Ad. 5. 2)

        Projekt uchwały  zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia  kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia  w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w załączeniu do oryginału protokołu.

Pani Kierownik OPS stwierdziła, że Wydział Kontroli i Nadzoru w kontakcie telefonicznym poinformował, że uchwała w § 1 wymaga doprecyzowania iż jest to zasiłek celowy i zachodzi konieczność zmiany zapisu.

Pan Przewodniczący Rady zapytał, jaka  jest kwota aktualnego kryterium 150% kryterium dochodowego?

Pani Kierownik OPS poinformowała, że jest to kwota 772 zł.

 • Po skończonej dyskusji Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych poddał pod głosowanie imienne wniosek wsprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  Budżetu i Spraw Społecznych kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 4.

Głosy „za”  - 4 radnych: Chaberek  Karolina, Florczyk Tomasz,Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr.

Głosy „przeciw” – 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Ad. 5. 3)

        Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej Gminy Piątnica pn. „MŁODZI-AKTYWNI” na lata  2019-2020 w załączeniu do oryginału protokołu.

Pani Kierownik OPS poinformowała, że gmina Piątnica we współpracy z Logosem i z Gminą Łomża napisała projekt, który już przeszedł i została podpisana umowa. Projekt będzie realizowany od 1 lutego br. Aby móc realizować programu musimy go uchwalić. Program jest bogaty w treści i jest w nim ujęte finansowanie. W ramach tego projektu planujemy działać aktywnie wśród młodzieży, aby wyłonić liderów młodzieżowych, którzy chcieliby podziałać społecznie i wymyślili, co chcą zorganizować. Na ten cel są przeznaczone środki finansowe. Chcemy zorganizować piknik rodzinny w miesiącu czerwcu dla wszystkich mieszkańców gminy, a także w klasach od czwartej do końca szkoły podstawowej, w tym także w klasach gimnazjalnych dwa programy profilaktyczne dotyczące przemocy i uzależnień. Są to dość drogie programy. Poinformowała, że jest także działanie dla dzieci starszych, a mianowicie wsparcie doradcy zawodowego, udział w szkoleniach, w zależności od tego jakie mają zainteresowania.

Pan Przewodniczący Rady zapytał, czy jest już znana grupa  młodzieży, która będzie uczestniczyła w tym Programie?

Pani Kierownik OPS poinformował, że obecnie prowadzona jest  rekrutacja.

Pani Radna Karolina Chaberek  zapytała, jakie planowane są szkolenia?

Pani Kierownik OPS stwierdziła, że w projekcie wypisane są różne szkolenia, ale każde szkolenie  będzie przypasowane do  osoby.

Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że inicjatywa jest bardzo fajna, ale chciałby, aby jak najwięcej osób w terenie o tym Programie wiedziało. Czy w sołectwach została rozpropagowana informacja?

Pani Kierownik OPS stwierdziła, że jest na etapie przygotowania takiej informacji i postara się  przygotować na najbliższą sesję.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał, ile osób będzie liczyła grupa?

Pani Kierownik OPS poinformowała, że maksymalnie 24 osoby.

 • Po skończonej dyskusji Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych poddał pod głosowanie imienne wniosek wsprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej Gminy Piątnica pn. „MŁODZI-AKTYWNI” na lata  2019-2020.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 4.

Głosy „za”  - 4 radnych: Chaberek  Karolina, Florczyk Tomasz, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr.

Głosy „przeciw” – 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Ad. 5.4)

       Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Piątnica aneksu do porozumienia międzygminnego  w sprawie  wspólnego wykonywania przez Miasto Łomża i Gminę Piątnica zadań z zakresu  zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 1 lutego 2011 roku w załączeniu do oryginału protokołu.

Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej  Urzędzie Gminy( zwana dalej: GPiT)  prezentując powyższy projekt uchwały poinformowała, że zmiana, która jest zawarta w aneksie i

jest konieczna, ponieważ  gmina zakończyła dwie inwestycje. Najważniejsze jest włączenie  m. Marianowo do zbiorczej sieci do obsługi przez MPWiK Łomża. Wykonane zostało podłączenie wodociągu Marianowo do ujęcia wody w Jeziorku oraz wykonaliśmy podłączenie kanalizacyjne do oczyszczalni ścieków do Łomży. Ze względu na to, że gmina nie ma swojego zakładu komunalnego, tylko gminę obsługuje MPWiK, musi zostać zawarte porozumienie, ponieważ porozumienie zawarte w 2011 roku nie obejmowało m. Marianowo. W aneksie uwzględniono także dwie dodatkowe zmiany wynikające z obowiązujących przepisów prawa.  Dlatego od 6 listopada 2018 r.,  ponieważ Gmina przejęła aktem notarialnym  wszystkie nieruchomości, które należały wcześniej do Szkoły w Marianowie i szkoła zarządzała wodą i ściekami. Z racji tego,  że zadaniem gminy jest dostarczenie wody i odprowadzania ścieków, to musi zostać formalnie  naniesione aneksem do porozumienia.

Radni po rozpatrzeniu nie wnieśli uwag.

Wobec powyższego  Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowała pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Piątnica aneksu do porozumienia międzygminnego  w sprawie  wspólnego wykonywania przez Miasto Łomża i Gminę Piątnica zadań z zakresu  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 1 lutego 2011 roku.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji Budżetu i Spraw Społecznych kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu  - 4.

Głosy „za”  - 4 radnych: Chaberek Karolina, Florczyk Tomasz, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr.

Głosy „przeciw” – 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.

Ad. 5.5)

       Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  stawki   tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w załączeniu do oryginału protokołu.

Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług w UG poinformowała, że  w uchwale Nr 10 Rady Gminy Piątnica  z 17 grudnia 2018 r. została ustalona stawka dla gospodarstwa sześcioosobowego i większego, które nie segreguje odpadów w wysokości 180 zł. Okazało się, że jest to stawka o 1,03 zł  za wysoka, ponieważ myśmy   zaokrągli tą kwotę. Regionalna Izba Obrachunkowa zausterkowała to i musimy to naprawić. Stawka  ta będzie  wynosiła 178,97 zł. Na dzień dzisiejszy takich  gospodarstw na terenie gminy Piątnica nie ma, ale stawka musi zostać  ustalona poprawnie.

Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały  nie wnieśli uwag.

Po skończonej dyskusji  Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowała pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  stawki   tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji Budżetu i Spraw Społecznych  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu  - 4.

Głosy „za”  - 4 radnych: Chaberek Karolina, Florczyk Tomasz, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr.

Głosy „przeciw” – 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.

Ad. 5.6)

       Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w załączeniu do oryginału protokołu.

Pan Przewodniczący Rady przedstawiając projekt uchwały stwierdził, że projekt uchwały został przygotowany przez inspektora do obsługi rady i Radcę Prawnego. Rozstrzygnięcia zawarte w projekcie uchwały wynikają z ustawy, po czym  zwrócił się do radnych o zgłaszanie ewentualnych zmian do projektu uchwały.

Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały  nie wnieśli uwag.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowała pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Po wyczytaniu przez Panią  Przewodniczącą Komisji Budżetu i Spraw Społecznych  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu  - 4.

Głosy „za”  - 4 radnych: Chaberek Karolina, Florczyk Tomasz, Zduńczyk Piotr, Weber  Krzysztof.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.

Ad. 5.7)

       Projekt uchwały w sprawie   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata 2019-2031, projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019-2031z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica oraz  uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątnica na lata 2019 – 2031 w załączeniu do oryginału protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Pani Skarbnik Gminy prezentując projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwana dalej: WPF) na lata 2019-2031z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica, poinformowała, że jednocześnie będzie mówić o dwóch projektach uchwał łącznie tj. budżecie gminy na 2019 r., gdyż  WPF wiąże się nierozerwalnie z budżetem gminy. Stwierdziła, że  Państwo radni otrzymali projekt  WPF i budżetu na 2019 r.  w listopadzie 2018 r. W związku z tym, że pojawiły się pewne zmiany do projektów i zostały przedstawione projekty uchwał z autopoprawką, które będą procedowane. Jeżeli chodzi o WPF została zwiększona kwota długu, bo wstępnie planowany był w wysokości 2 mln zł, a w autopoprawce został zwiększony do kwoty 3,5 mln zł, ponieważ zostało  wprowadzone nowe zadanie  - przebudowa drogi w „Nowym Jeziorku” i trzeba było znaleźć środki finansowe na pokrycie kosztów tej inwestycji. Ponadto dokonano szereg zmian, które wcześniej nie były przewidywane. Jeżeli chodzi  o utrzymanie psów w schronisku, to kwota jest wyższa niż planowane było pierwotnie. Oferta złożona przez schronisko jest dużo wyższa i była to tylko jedna oferta. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to dołożona została kwota 600 tys.  zł na przebudowę drogi gminnej Kalinowo-Kalinowo-Kolonia, gdzie wstępnie była przeznaczona kwota 2,5 mln z, ale okazuje się iż kwota ta jest niewystarczająca. W związku z tym iż boisko w Piątnicy nie będzie wykonywane, ponieważ gmina nie otrzymała dofinansowania,  to wkład własny na to zadanie w kwocie 600 tys. zł zostaje przeniesiony na inwestycję Kalinowo - Kalinowo-Kolonia. Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa na to zadanie. Po przetargu okaże się, czy droga ta jest do wykonania.  Kosztorys tej inwestycji wynosi 6,5 mln zł.

Pani Radna Karolina Chaberek  zapytała, co będzie z boiskiem?

Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że boisko będzie do dofinansowania w roku 2020. W tym roku moglibyśmy go wybudować, ale za własne środki finansowe. Jednak jest szansa na uzyskanie 50% dotacji i może warto poczekać ten rok. Kosztorys budowy boiska wynosi 2 mln zł.

Pani Radna Karolina Chaberek  zapytała,  co będzie jeżeli gmina na to zadanie nie uzyska dofinansowania w 2020 r.?

Pan Wójt  poinformował, że wtedy musimy się zastanowić czy będziemy budować boisko za własne środki finansowe, czy dalej składamy kolejne wnioski.

Pani Radna Karolina Chaberek  stwierdziła, że to jest niedorzeczne, że w całej gminie  nie ma stadionu lekkoatletycznego i jak dzieci mają się rozwijać?

Skarbnik Gminy powiedziała, że wobec faktu iż gmina może pozyskać na to zadanie 1 mln zł, to należy poczekać cierpliwie, bo na pewno pod koniec roku będzie składany wniosek o pozyskanie środków finansowych na to boisko.

Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych zapytał, czy dzieci w tym czasie będą miały zapewnione miejsce do treningu?

Pan Wójt stwierdził, że bieżni lekkoatletycznej nie ma, ale jest hala sportowa i dwa boiska sportowe i będzie się to odbywało na zasadzie, jak do tej pory.

Pan Przewodniczący Rady zapytał,  co zostało zmienione  jeszcze w WPF?

Pani Skarbnik Gminy  powiedziała, że jeżeli chodzi o dochody, to zmieniła dane dotyczące dotacji, ponieważ w 2018 r. nie wszystkie dotacje spłynęły. Była to dotacja na przebudowę budynku w Rakowie – Boginiach w kwocie 145 tys. zł, dotacja na Dom  Senior – Wigor w Górkach-Sypniewie 180 tys.  zł oraz 50 tys. zł z hydroforni w Jeziorku. Poinformowała, że podniosła również  dochody podatkowe, gdyż na koniec 2018 r. zostały uzyskane wyższe dochody i pewnie w tym  roku będą także wyższe. Aby móc finansować wydatki muszą być dochody.  Zostało skreślone zadanie dotyczące odnawialnych źródeł energii, ponieważ w tej chwili nie będzie zrealizowane i czekamy na kolejny konkurs, gdzie  jest zapewnienie Urzędu Marszałkowskiego iż w tym konkursie nie będzie VAT-u od dotacji i będą niższe koszty realizacji tego zdania. To zadanie zostało skreślone zarówno z projektu WPF i budżetu na 2019 r.

Ponadto do budżetu zostało ujęte zadanie - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 50 tys. zł na opracowanie dokumentacji, które winno już zostać rozpoczęte jakiś czas temu, ale nic się nie zadziało w tym temacie Jest to obowiązek ustawowy gminy.  Liczymy na to, że na budowę będą środki finansowe z projektów unijnych, a dokumentacja jest niezbędna po to, aby móc aplikować o środki finansowe do 85%. W tej chwili  został już rozstrzygnięty konkurs na usuwanie wyrobów azbestowych i jeżeli firma z najtańszą ofertą nie wycofa się to wystarczy zaplanowanych środków finansowych. W ramach tego zadania  planowane są do usunięcia pokrycia dachowe na dwóch remizach: Olszyny i Nagórki. Zaplanowane zostały także środki finansowe na jednoczesne  wykonanie pokrycia dachowego na tych budynkach. Jeżeli chodzi o kanalizację Drozdowo, to przetarg poszedł za połowę ceny. W budżecie była zaplanowana kwota 5,2 mln zł, z tego ok. 2,5 mln zł stanowi dofinansowanie  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W związku z tym, że udział gminy wynosił 2 mln zł, to pozostanie 1 mln zł. Jednocześnie  pojawiła się nowa sprawa, bo Zarząd Powiatu Łomżyńskiego wystąpił do gminy o przeznaczenie środków fi nanosowych w kwocie 986 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej z obiektem mostowym w m.  Dobrzyjałowo. Ogólny koszt ponad 5 mln zł, z tego 50% powiat miałby otrzymać dotacji, a 50% wkładu własnego  finansowałaby Gmina Piątnica i Powiat Łomżyński. Kwota przypadająca gminie na to zadanie przesunięta zostałaby z oszczędności na wykonanie kanalizacji w Drozdowie.

Pan Wójt poinformował, że zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego w m. Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe na terenie gminy Piątnica  na długości odcinka ok. 1 312 m.

Pan Przewodniczący Rady  stwierdził, że w WPF jest przewidziana budowa GOK i OSP  Piątnica, czy to będzie realizowane, czy planuje się jakieś zmiany?

Pani Skarbnik Gminy  poinformowała, że gmina nie ma informacji z NFOŚ odnośnie tej inwestycji, to zadanie zarówno po stronie dochodów i wydatków w tej samej kwocie  jest finansowane z dotacji i nie są wprowadzane zmiany póki nie ma żadnej informacji, nie zdecydowaliśmy co będziemy dalej robić z tym tematem. Zapis został z lat ubiegłych.

Pan Wójt  poinformował, że projekt GOK jest na trzecim etapie oceny projektowej.

Pan Radny Tomasz Forczyk  zapytał, czy nadal aktualny jest projekt GOK przedstawiany wcześniej z łącznikiem z halą sportową?

Pan Wójt  poinformował, że projekt był bez łącznika.

Pani Radna Karolina Chaberek zapytała, czy jeżeli otrzymamy dofinansowanie, to będzie wykonywana inwestycja?

Pan Wójt  oznajmił, że zależy jeszcze w jakiej kwocie. Wstępnie było 3mln zł dotacji i 5 mln zł kredytu. Na dzień dzisiejszy kosztorysowa przebudowa i rozbudowa GOK wynosi ok. 12 mln zł plus wyposażenie.

Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych  stwierdził, że patrząc perspektywicznie kwota 12 mln zł nie będzie wydana w jednym roku.

Pani Skarbnik Gminy  stwierdziła, że to zadanie musi zostać wykonane w przeciągu 2-3 lat. Jest perspektywa otrzymania dofinansowania w kwocie 3 mln zł, a kwota 5 mln zł pożyczki  z dwu procentowym oprocentowaniem jest do spłacania.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  stwierdziła, że przy tak wysokich kosztach zadanie to będzie realizowane przez najbliższą kadencję, a remont GOK można wykonać w mniejszym zakresie.

Pan Wójt stwierdził, że wszyscy mogą się zastanawiać, czy w takim przedmiarze prac jesteśmy w stanie ten GOK wybudować. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że obecnie mamy 3 mln zł kredytu  i dodatkowo gmina musiałaby zaciągnąć ok. 10 mln zł kredytu, to po pierwsze trzeba będzie go spłacić i wykrzaczymy cały budżet inwestycyjny gminy. Pamiętać należy o tym, że ośrodki kultury nie zarabiają na siebie, a generują tylko koszty. Trzeba będzie  zatrudnić kilka osób, ogrzać ten budynek.

Pan Radny Tomasz Florczyk należy wykonać to zadanie, ale jak najmniejszym kosztem.

Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych  stwierdził, że instytucje kultury czy oświata, to nie są to instytucje, które mają przynosić dochody, a trzeba  dokładać środki finansowe.

Pan Wójt przychylił się do wypowiedzi przedmówcy i stwierdził, że nie musimy włożyć aż tyle środków finansowych,  żeby to aż tak wyglądało.

Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych poinformował, że do sprawy GOK powrócimy, gdy będzie wiadomo, czy przeszedł projekt na uzyskanie dofinansowania.

Pani Skarbnik Gminy kontynuując poinformowała, że na koniec 2018 r. gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 4 mln zł, a planowany był w kwocie 7,6 mln zł. Jest jeszcze starego kredytu 1,5 mln zł. Na rok bieżący planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 3,5  mln zł.

Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych stwierdził, że kwota zadłużenia gminy  w 2019 r. będzie już wynosić  9 mln zł, a może zaczekajmy z budową drogi w „Nowym Jeziorku”i nie dobierajmy kredytu w kwocie 1,5 mln zł na jej budowę.

Pani Skarbnik Gminy powiedziała, że jest już pozwolenie budowę tej drogi, wykupione zostały działki na kwotę ponad 200 tys. zł i jeżeli coś zaczęliśmy, to uważam iż trzeba to skończyć. Róbmy to, co zaczęliśmy. Gmina sukcesywnie stara się wykonywać przyjęte zadania do realizacji. Po czym wyraziła przekonanie, że po przetargu może się okazać iż  wykonanie tej  inwestycji drogowej  będzie tańsze.

Pan Przewodniczący Rady  z tego co wiem, to do gminy spłynął jeszcze jeden wniosek do realizacji na przebudowę drogi Cydzyn-Dobrzyjałowo. Co przemawiało za tym, aby wybrać drogę w Jeziorku.

Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że droga w Starym Cydzynie i Budy-Mikołajka ma szanse uzyskać dofinansowanie z programu na przebudowę dróg lokalnych i zaplanowana kwota 500 tys. zł stanowić będzie wkład własny, natomiast droga w Jeziorku nie ma szans na dofinansowanie. We wrześniu br. ma ruszyć nabór wniosków i wtedy można będzie złożyć wniosek.

Pan Radny Tomasz Florczyk  apelował, aby realizować te zadania, na które nie ma możliwości pozyskania dofinansowania, a jeżeli w perspektywie pojawiają się możliwości pozyskania środków finansowych na wykonanie danego zadania, to można poczekać z realizacją. Na pewno drogi są bardzo ważne, ale dla radnych z Piątnicy bardzo ważny jest GOK.

Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych zapytał, jakie są przewidziane inwestycje  dla Piątnicy w roku bieżącym?

Pan Wójt poinformował, że w roku bieżącym ma zostać uzgodniony projekt  przebudowy ulicy Ogrodowej i raczej zadanie to nie będzie wykonywane w roku bieżącym.

Pani Skarbnik Gminy stwierdziła, że Państwo radni wiedzą iż w roku ubiegłym budżet gminy był deficytowy i  gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 4 mln zł. Nie możemy  co roku zadłużać gminy w takich kwotach, bo w końcu Regionalna Izba Obrachunkowa  postawi nam  weto i będziemy funkcjonować tylko po to, aby spłacać kredyty. Inwestycje  do realizacji musimy umiejętnie rozkładać na poszczególne lata. Państwo Radni do projektu budżetu na  rok złożyli potrzeb na 20 mln zł. W roku ubiegłym dla Piątnicy była przebudowana droga, a wykonanie inwestycji musimy dzielić równomiernie na wszystkie miejscowości w gminie. W dyspozycji sołectw są środki finansowe, które także mogą być przekazywane na budowę dróg.

Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych stwierdził, że w m. Piątnica nie ma dróg żwirowych, a kwota funduszu w wysokości 35 tys. zł, to są  skromne środki finansowe, chyba że zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji.

Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że  w roku ubiegłym gmina także dofinansowała w kwocie 30 tys. zł budowę chodnika przy drodze powiatowej  w Piątnicy. Stwierdziła, że  w ciągu roku może okazać się iż będą oszczędności i te pieniądze będą przesuwane na inne inwestycje i Państwo Radni o tym wiedzą, ponieważ tak to robimy. Staramy się, aby utrzymanie infrastruktury było jak najtańsze. Wiadomo, że szkoły pochłaniają duże środki finansowe, ale jak możemy poczynić oszczędności.

Pan Przewodniczący Rady powiedział, że Pan Wójt przez tyle lat był dyrektorem placówki szkolnej i nauczycielem i najlepiej wie, gdzie szukać tych oszczędności. Następnie zapytał, czy p. Skarbnik przy układaniu projektu budżetu zapytała się Rady, co jest ważniejsze? Każdy z radnych czy sołtysów zgłasza wnioski do projektu budżetu, zgłaszane przez mieszkańców.

Pani Skarbnik Gminy  poinformowała, że projekt budżetu przedstawia Wójt. Zmiany wniesione autopoprawką wójta były wcześniej omawiane. Tworzony jest taki budżet, aby był jak najbardziej zgodny z rzeczywistością.

Pan Przewodniczący Rady zapytał, czy w budżecie gminy zaplanowane są w odpowiedniej wysokości środki finansowe dla oświaty i aby w połowie  roku w toku wykonywania budżetu do Rady nie wpłynął wniosek o środki finansowe.

Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że pod koniec roku 2018  zwiększane były środki finansowe na oświatę w wysokości 300 tys. zł, a na koniec roku zostało niewykorzystanych 600 tys. zł. Stwierdziła, że jak pełni funkcję skarbnika gminy  przez trzy lata nigdy nie było tak, że oświata wykorzystała środki finansowe w 100%. Wynika z tego, że sporządzane są plany na wyrost. Środki publiczne winny być racjonalnie wydatkowane i są one pod szczególnym nadzorem kontrolnym.

Pan Wójt  poinformował, że jest po dwóch spotkaniach z dyrektorami szkół i poprosił o to, aby dyrektorzy zadbali o poczynienie oszczędności w szkołach np. woda, energia czy na zakupie pomocy naukowych, które nie zawsze są potrzebne w dydaktyce. Każdy dyrektor zabezpiecza się, aby budżetu nie zabrakło.

Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych zapytał o oszczędności w kwocie ponad 70 tys. zł w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy?

Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że bodajże pracownik miał przejść na emeryturę, ale zrezygnował i na tą kwotę składała się  odprawa i nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy.

Pan Wójt  stwierdził, że istniała obawa o Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy, gdyż była wstępna informacja iż zostanie zwolnionych 15 osób z pracy, to musielibyśmy dołożyć znaczne  środki finansowe.

Z kolei Pan Przewodniczący Rady  zapytał z jakiego powodu miałoby to nastąpić?

Pan Wójt poinformował, że odchodzą III klasy gimnazjalne i nastąpi zmniejszenie liczby oddziałów w szkole. Nie ma dzieci, nie ma subwencji oświatowej.

Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że subwencja oświatowa wynosi 9 mln zł, a wydatki budżetowe w dziale oświata stanowią  15,5 mln zł.

Pan Radny Tomasz Florczyk stwierdził, że zmniejsza się znacznie  liczba dzieci, ponieważ dzieci  z terenu nie trafią do szkoły w Piątnicy, a były to trzy roczniki gimnazjalne.

Pan Wójt  stwierdził, że do tej pory nauczyciele pracowali prawie na 1,5 etatu, a teraz będą pracować na jednym etacie.

Pan Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych stwierdził – czyli nie będzie zwolnień, a nauczyciele będą pracowali w wymiarze jednego etatu.

Pan Wójt udzielił odpowiedzi twierdzącej, zaznaczając jednocześnie, że może nie wszyscy  w wymiarze jednego etatu, ale zależeć to będzie od danego przedmiotu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Po zakończonej dyskusji  Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowała pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019-2031 z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica.

Po wyczytaniu przez Panią  Przewodniczącą Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu  - 4.

Głosy „za”  - 3 radnych: Chaberek Karolina, Florczyk Tomasz,  Weber  Krzysztof.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 1 radny: Zduńczyk Piotr,  

Komisja większością głosów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019-2031 z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica pod obrady sesji.

Ad. 5.8/

       Projekt uchwały w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Piątnica na  2019 rok, projekt uchwały w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Piątnica na  2019 rok z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica oraz uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Piątnica na 2019 rok oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżety gminy w załączeniu do oryginału protokołu.

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:

Pan Przewodniczący Rady zapytał o niewykorzystane środki funduszy sołeckiego w roku 2018.

Pan Skarbnik Gminy  poinformowała, że środki te przeszły do rezerwy, a jeżeli będą braki środków do zadań, które będą realizowane z funduszu w roku bieżącym, to gmina i tak dofinansowuje ich realizację.

Pan Przewodniczący Rady  stwierdził, że w poprzednim roku środki finansowe funduszu sołeckiego wsi Kisielnica  przeznaczone na sporządzenie dokumentacji na podjazdy do dróg, ale do mnie ani do sołtysa nie wpłynęło żadne pismo, że z powodu braków finansowych zadanie to nie będzie realizowane, z prośbą o przeznaczenie środków na inne zadanie. Chociaż w efekcie powiedziane zostało w rozmowie, że nie będzie to wykonane, a będzie wykonane  równanie placu przy świetlicy z prośbą o napisanie wniosku, co uczyniłem po zebraniu wiejskim i także nie otrzymałem żadnej informacji, a plac nie został wyrównany. Co się stało z tymi  środkami finansowymi?

Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że środki finansowe zostały w rezerwie na rok 2019.  Zadanie dotyczące równania placu w Kisielnicy  zostanie zrealizowane na wiosnę w 2019 r.

Pan Tomasz Florczyk poinformował, że droga, która zaczyna się w Kalinowie koło byłej  szkoły i do Piątnicy Włościańskiej (za fortami tzw. górna dróżka) kilkakrotnie była zgłaszana  kilka razy przez sołtysa i na to środki finansowe są i droga to powinna zostać wyrównana na wiosnę, bo rolnicy jeżdżą ciągnikami, a tam jest rów,  spadek terenu  i   jest niebezpieczne. Wystarczy tam skierować równiarkę.

Pan Wójt przyjął wniosek do realizacji.

Pan Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych  stwierdził, że na posiedzeniu Komisji była sugestia Pana Przewodniczącego Rady o zakupie równiarki, jeżeli jest mowa o funduszu dróg lokalnych i o tym, że te drogi będą coraz więcej utwardzane, to trzeba się zastanowić nad kupnem równiarki. Jednak, jeżeli jest mowa o równaniu dróg, to w mojej ocenie funkcjonuje to bardzo dobrze. Odnosząc się do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Rady, że mówił o funduszu sołeckim, który nie został wydatkowany w danym roku przez sołectwo, to przepada, ale Wójt także dokłada  do zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Jeżeli te  środki finansowe są w rezerwie i zajdzie potrzeba dołożenia do funduszu sołeckiego tegorocznego, to wójt przekaże te środki finansowe, aby wieś była zadowolona.

Pan Radny Tomasz Florczyk  poinformował, że w Piątnicy Włościańskiej wykonali plac zabaw i większość środków finansowych przeznaczona została ze wspólnoty gruntowej i przeznaczyliśmy 8 tys. zł na zakup urządzeń rekreacyjnych. Także wybrane były urządzenia, przeznaczone zostały środki finansowe  na początku wiosny i leżały pieniądze   na koncie gminy. Urządzenia zostały przywiezione i zamontowane  dopiero w listopadzie. Tutaj widać opieszałość pracowników, bo tutaj nie trzeba stawać do przetargu, tylko jest zapytanie ofertowe.

Pan Wójt  poinformował, że takie uwagi miał zgłaszane także, gdy prowadził kampanię startując w wyborach na wójta, ale zadeklarował, że organizacja pracy w urzędzie się poprawi.

Pan Przewodniczący Rady  stwierdził, że Pan Wójt obiecał iż  przedstawi wszystkie porozumienia z ubiegłego roku i poinformuje, które nie zostały zrealizowane.

Pan Wójt zapewnił, że taka informacja zostanie przygotowana.

Pani Skarbnik Gminy  poinformowała, że budżety są roczne i porozumienia nie przechodzą z roku na rok. Porozumienia przesłane z Powiatu, to porozumienia roczne i jeżeli podejmowana byłaby jakakolwiek uchwała, to nie mogłaby ona dotyczyć ubiegłego roku i jeżeli mielibyśmy cokolwiek zaczynać, to zaczynamy od początku, jest nowy rok budżetowy i nowe porozumienia z Powiatu jeżeli wpłyną, to postawimy je na sesji i będą dalej procedowane.

Pan Wójt  poinformował i okazał radnym listę wniosków zgłoszonych przez radnych poprzedniej kadencji do projektu budżetu na 2019 r., twierdząc iż realizacja wniosków wymagałaby zaangażowania środków finansowych w kwocie ponad 20 mln zł.

Pan Przewodniczący Rady  stwierdził, że zgłosił do projektu budżetu Panu Wójtowi wnioski przedkładane przez mieszkańców z pięciu sołectw z jego okręgu wyborczego.

Pan Radny Tomasz Florczyk powiedział iż jego zdaniem realizacja zgłoszonych wniosków będzie rozłożona w czasie na kilka lat. Należy wybrać te zadania, które są najważniejsze oraz te na które sporządzona została dokumentacja.

Pan Wójt poinformował, że będzie chciał działać po gospodarsku i w każdej miejscowości wykonać określone zadanie, bo tego  mieszkańcy oczekują, a te działania Państwo Radni będą opiniować. Trudno też będzie nie zrealizować kolejnego zadania dla danej miejscowości, jeżeli będzie możliwość uzyskania na jego realizację dofinansowania.

Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że wobec powyższego chce złożyć wniosek do projektu budżetu o aktualizację dokumentacji na budowę drogi w m. Motyka z oszczędności poprzetargowych.  Jeżeli pojawi się możliwość uzyskania dofinansowania   na przedmiotową drogę, to dokumentacja będzie już gotowa.

Pan Wójt poinformował, że  Wydział Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy będzie miał na uwadze fakt, aby zostało sporządzonych jak najwięcej projektów na remonty dróg, aby gmina była przygotowana na ewentualne wnioskowanie, w związku z  pięciokrotnym wzrostem środków finansowych na fundusz dróg samorządowych. Druga sprawa jest to rok wyborczy i pojawi się więcej programów  w ramach, których można pozyskać będzie środki finansowe.

Pan Przewodniczący Rady  stwierdził, że w projekcie budżetu jest ujęta przebudowa drogi Kalinowo – Kalinowo-Kolonia i zapytał o ostateczny termin realizacji zadania, aby uzyskać dofinansowanie.

Pani Skarbnik poinformowała,  że do 30 czerwca powinna być inwestycja wykonana, jeżeli wykonawca nie zagwarantuje wykonania zadania w tym terminie, nie będzie zawarta umowa na wykonanie. W najbliższy piątek zostanie rozstrzygnięty przetarg i będzie wiadomo, na jakie kwoty zostały złożone oferty. Jeżeli będzie duża kwota, to gmina nie będzie w stanie zrealizować tego zadania.

Pan Radny Tomasz Florczyk zapytał o zaawansowanie prac związanych z przebudową drogi Piątnica Włościańska w stronę Kalinowa i Drozdowa, W Piątnicy Włościańskiej brak jest chodnika w niektórych miejscach, a natężenie ruchu jest bardzo duże.

Pan Wójt stwierdził, że jest to droga powiatowa i Powiat prowadzi jeszcze wykupy gruntów na poszerzenie pasa drogowego. Jest to nasz priorytet na bieżącą kadencję.

Pan Przewodniczący Rady zapytał, czy w budżecie gminy ujęte są środki na remont budynku urzędu gminy i jak traktować zakup budynku obok urzędu.

Pani Skarbnik Gminy  poinformowała, że remont urzędu gminy był przeprowadzony w dużym zakresie  w roku ubiegłym i na ten cel wydano ponad 200 tys. zł. Pracownicy zatrudnieni w Centrum Integracji Społecznej wykonają prace malarskie w urzędzie i chcemy, aby było to jak najtaniej.

Pan Przewodniczacy Komisji Budżetu i Spraw Społecznych stwierdził, że wydatki na remont urzędu były duże, ale wymogi takie zostały narzucone przez Państwową Inspekcję Pracy.

Pan Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych stwierdził, że zostały wydane środki finansowe, ale budynek urzędu gminy obecnie wygląda przyzwoicie. Należy przypomnieć sobie wygląd sali ślubów, gdzie  kilka pokoleń w tym samym wystroju brało ślub.

Pan Przewodniczący Rady zapytał o miejsce budowy planowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

Pani Skarbnik poinformowała, że w budżecie gminy zaplanowana jest kwota 50 tys. zł na opracowanie dokumentacji i planowana wstępnie była jego budowa przy cmentarzu w Piątnicy, gdyż po to został tam zakupiony przez gminę grunt. Były tam planowane parkingi, garaże i PSZOK. Na to zadanie można aplikować o środki unijne, bo niektóre gminy w pobliżu Białegostoku już otrzymały dofinansowania na takie zadania i wybudowały PSZOK-i. Koszt takiego zadania to kwota ok. 300 tys. zł.

Pan Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych powiedział, że jeżeli w tym celu został zakupiony grunt, to po co szukać w innym miejscu, ale musi być akceptacja  społeczna.

Pan Radny Tomasz Florczyk na posesji Polmozbytu od strony cmentarza jest zbiorowisko śmieci  i należałoby podjąć odpowiednie działania w tej sprawie.

Pan Wójt  przyjął wniosek do realizacji.

Pan Przewodniczący Rady wnioskował, aby na najbliższej sesji p. Wójt przekazał informację odnośnie osób zajmujących się zabieraniem  folii, łącznie z numerem telefonu.

Obecny na posiedzeniu mieszkaniec gminy stwierdził, że sprawa folii związana jest z działalnością gospodarczą i jest to sprawa prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolników. Obowiązkiem prowadzącego działalność gospodarczą zgodnie z ustawą o odpadach i niektórych innych ustaw jest sporządzenie wykazu odpadów, jakie dana technologia wyprodukuje  i w jakiej ilości. Na to musi być zawarta umowa z firmą zewnętrzną. Często są  mieszane dwie rzeczy: odpady komunalne  (z gospodarstwa domowego) z przemysłowymi (od prowadzących działalność gospodarczą). Szczególne problemy ma z tym rolnik, który produkuje odpady komunalne i przemysłowe.

Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że przedsiębiorcy są zobligowania do składania sprawozdań dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i tam co roku wykazują ilość odpadów wyprodukowanych przez poszczególne firmy. Nie jest to tak, że coś się dzieje poza systemem. Nie są to zadania gminy.

Następnie na prośbę  Pana Przewodniczącego Komisji Budżetu i Spraw Społecznych pisemne opinie komisji do projektu uchwały w  sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Piątnica na 2019 rok  z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica przedłożyli:

1) Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  poinformowała, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Piątnica  na  posiedzeniu   w dniu 17 stycznia  2019 r.  dokonała analizy przedłożonego przez Wójta Gminy Piątnica projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica  na 2019 rok  z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica.  Po analizie projektu budżetu, Komisja Rewizyjna nie zgłosiła  żadnych uwag i wniosków  do uwzględnienia  w przedłożonym  projekcie i w głosowaniu imiennym jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwały uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2019 rok z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica.

Zbiorcze wyniki głosowania: Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5.

Głosy „za”  - 5 radnych:  Komorowska Agnieszka Alicja,  Domitrz Urszula, Dymek Andrzej,  Sobuta Marcin, Świderski Andrzej. Głosy „przeciw” - 0. Głosy „wstrzymujące się”  - 0.

2) Pan Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych poinformował, że Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica  na  posiedzeniu odbytym    w dniu 18 stycznia  2019 r.  dokonała analizy przedłożonego przez Wójta Gminy Piątnica projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica  na 2019 rok  z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica.  Po rozpatrzeniu projektu budżetu, Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych nie zgłosiła  żadnych uwag i wniosków  do uwzględnienia  w przedłożonym  projekcie uchwały  i w głosowaniu imiennym jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwały uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2019 rok z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica.

Zbiorcze wyniki głosowania: Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za”  - 5 radnych:  Dąbrowski Adam Robert , Kopczewski Jan,  Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy „przeciw” - 0. Głosy „wstrzymujące się”  - 0.

Opinie Komisji w załączeniu do oryginału protokołu.

Pan Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Budżetu i Spraw Społecznych o poddanie pod głosowanie jego wniosku w sprawie  ujęcia do projektu budżetu na 2019 r. wykonania  aktualizacji dokumentacji na budowę drogi w m. Motyka.

Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że na następnej sesji będą zabezpieczane w budżecie środki finansowe  dla Powiatu na przebudowę drogi w Dobrzyjałowie, to wobec tego zwraca się z prośbą, aby nie burzyć tego projektu budżetu  wniosek Pana Przewodniczącego zostanie  uwzględniony w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  na kolejnej sesji. Także obecnie nie wiadomo, którą gmina przyjmie ofertę przetargową na budowę kanalizacji w Drozdowie, gdyż często bywa tak, że oferenci wycofują się. Na dzień dzisiejszy wycofała się już firma z najtańszą ofertą.

Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że przychyla się do prośby Pani Skarbnik.

Pani  Skarbnik  Gminy zwróciła uwagę na fakt złego skonturowania przepisów prawnych, gdyż gmina ogłaszając przetarg na wykonanie danego  zadania nie powinna podawać do publicznej wiadomości,  ile posiada zaplanowanych środków finansowych na jego wykonanie. W tym wypadku na wykonanie była zaplanowana kwota ponad 5 mln zł i często bywa tak, że oferenci z najtańszą ofertą wycofują się, a pozostanie firma z najdroższą ofertą.

Pan Przewodniczący Rady zapytał ile ofert wpłynęło w sprawie wykonania kanalizacji w Drozdowie?

Pan Wójt poinformował, że wpłynęły 4 oferty, a najtańsza z nich  w wysokości 2,2 mln zł i jeden  oferent już się wycofał. Kolejne oferty to 2,6 mln zł,  2,9 mln zł  i 3,3 mln zł.

Pani Skarbnik Gminy stwierdziła, że po otwarciu ofert gmina ma miesiąc czasu na podpisanie umowy i stwierdziła, że jeżeli firma składa najtańszą ofertę i wycofuje się z wykonania inwestycji winny być kary, bo to jest ingerowanie w środki publiczne.

Pan Wójt  stwierdził, że w określonych przypadkach można zatrzymać wadium.

Pan Radca Prawny poinformował, że w dwóch przypadkach zostało zatrzymane wadium i w związku z tym gmina ma dwie sprawy sądowe. Gdyby na wezwanie gminy nie odpowiedzieli, nie złożyli odpowiedzi i wyjaśnień, to wtedy art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych mówi, że w takiej sytuacji zamawiający zatrzymuje wadium, ale jest orzeczenie sądu Najwyższego, które mówi że gminy mają obowiązek zatrzymania tego  wadium, że są jednostkami finansów publicznych, a Sąd winien sprawdzać, czy jest to zawinione, czy nie zawinione. Może być tak, że my zatrzymaliśmy wadium, a Sąd powie, że należy im zwrócić. W jednej sprawie zapadnie wyrok 23 stycznia br., natomiast w drugiej sprawie będzie przesłuchiwany jeszcze prezes firmy w Gdyni. Jeżeli zapadnie niekorzystny wyrok będziemy odwoływać się do Sądu Okręgowego, aby mieć stanowisko w tej sprawie.

Po przeprowadzonej  analizie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy Piątnica na 2019 rok z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica  oraz zapoznaniu się z opiniami stałych Komisji Rady Gminy Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych  poddał pod imienne  głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwały uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2019 rok z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica.

Po wyczytaniu przez Panią  Przewodniczącą Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Zbiorcze wyniki głosowania: Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 4. Głosy „za”  - 4 radnych:   Chaberek Karolina,  Florczyk Tomasz, Weber Krzysztof, Głosy „przeciw” - 0. Głosy „wstrzymujące się”  - 1 radny: Zduńczyk Piotr.

Opinia Zbiorcza Komisji  Budżetu i Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica do projektu uchwały  w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Piątnica na 2019 rok  z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica  w załączeniu do oryginału protokołu.

Ad.5.9)

       Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w załączeniu do oryginału protokołu.

W związku z tym, że sprawa udzielenia pomocy finansowej powiatowi Łomżyńskiego została już omówiona przy rozpatrywaniu projektów uchwał  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata 2019-2031 oraz w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy  Piątnica na  2019 rok Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych od razu przystąpił do  imiennego  głosowania projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.

Zbiorcze wyniki głosowania: Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 4. Głosy „za” – 4 radnych:   Chaberek Karolina,  Florczyk Tomasz, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr.

Głosy „przeciw” - 0. Głosy „wstrzymujące się”  - 0.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.

Ad.6.

      Komisja przystąpiła do ustalenia projektu planu pracy Komisji Budżetu i Spraw  Społecznych  Rady Gminy Piątnica na 2019 r.

Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych poinformował, że w projekcie planu zaproponował przeprowadzenie czterech kontroli.

Radni nie wnieśli uwag.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie pod obrady sesji planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica na 2019 r.  Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego  Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 4. Głosy „za” – 4 radnych:   Chaberek Karolina,  Florczyk Tomasz, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr.

Głosy „przeciw” - 0. Głosy „wstrzymujące się”  - 0.

 • Ad. 7.

W punkcie wolne wnioski głos zabrali:

Pani Radna Karolina Chaberek stwierdziła, że nie wszyscy mieszkańcy wiedzieli, że gmina odstąpiła od przetargu na budowę paneli słonecznych i należy wnioskodawców poinformować, bo nie wszyscy mają Internet.

Pan Wójt poinformował, że pisemna informacja  zostanie przekazana wnioskodawcom.

Pan Przewodniczący Rady zapytał, czy w budżecie gminy znajdą się środki finansowe na zakup urządzeń do głosowania na sesjach?

Pan Wójt udzielił twierdzącej odpowiedzi.

Pan Radny Tomasz Florczyk  poruszył sprawę wysokich rachunków za prąd, jakie ponosi gmina za niektóre budynki świetlic wiejskich czy remiz. Zapytał, jak sprawa przedstawia się faktycznie i jakie zostały podjęte działania, aby te sprawy wyjaśnić?

Pan Wójt przedstawił koszty zużycia energii elektrycznej w I kwartale 2017 r. przez wybrane jednostki OSP na terenie Gminy Piątnica: Nowy Cydzyn – 2 400 zł, Murawy – 3 062 zł.  Kalinowo – 1 898 zł. Kosaki – 484 zł, Krzewo – 669 zł, Rakowo-Boginie – 1 116 zł, Kisielnica – 2 080 zł, Dobrzyjałowo – 1 722 zł. Czarnocin 1 164 zł, Jeziorko – 461 zł, Budy Czarnockie – 160 zł, Drozdowo – 4 554 zł, Żelechy – 767 zł,  Niewodowo 1 748 zł, Górki – Sypniewo -  694 zł, Kownaty – 709 zł.  Podobne kwoty są w roku 2018.

Pan Przewodniczący Rady  stwierdził, że różnice w wydatkach wynikają np. z tego iż w niektórych z nich są zamontowane klimatyzatory. Ponadto na przykładzie Kisielnicy poinformował, iż w budynku tym często spotyka się młodzież, ponieważ jest tam stół bilardowy i pingpongowy.

Pan Radny Florczyk  stwierdził, że tam gdzie są wozy strażackie, to pomieszczenia garażowe w okresie zimowym muszą być ogrzewane. Nie w każdej remizie, gdzie jest duże zużycie prądu spotyka się młodzież.

Pan Wójt  stwierdził, że koszty ogrzewania budynku klimatyzatorem są bardzo duże. Ponadto poinformował, że wczoraj uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami w Nowym Cydzynie.  Jest to duży budynek po szkole i oprócz nagrzewnicy  do ogrzewania jest także kominek, który obecnie nie funkcjonuje ale mieszkańcy mają to naprawić.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał w sprawie modernizacji budynku komunalnego  przy ul. Stawiskowskiej 12 w Piątnicy.

Pan Wójt poinformował, że na modernizację budynku wewnątrz zaplanowano kwotę 200 tys. zł. W grudniu mieszkańcy byli u Pana Wójta  w sprawie wymiany okna i drzwi w tym budynku, ale ze względu na to, że te roboty ujęte są projekcie i tylko obecnie jest kwestia  ogłoszenia przetargu na wykonawstwo, to prosił mieszkańców jeszcze o chwilę cierpliwości.

Pan Przewodniczący zapytał w sprawie  tzw. domu nauczyciela przy ul. Szkolnej, co się dzieje w tej sprawie, ponieważ ciągle o to pyta jedna z lokatorek tego budynku.

Pan Wójt stwierdził, że lokatorka tego budynku przyszła z prośbą  do p. Wójta, czy byłaby możliwość wykupu tych mieszkań. Zawsze jest możliwość wykupu tych mieszkań. Zaznaczył, że budynek wymaga remontu (wymiana instalacji elektrycznej i  pieca do ogrzewania, wykonanie elewacji budynku itp.), a jest tam tylko czterech lokatorów.  Zadał pytanie, że w przypadku sprzedaży tych mieszkań przez gminę, to z jakich środków finansowych lokatorzy  wyremontują ten budynek. Mieszkańcy do końca o tym nie myślą.

Pan Przewodniczący Rady  stwierdził, że jest to decyzja lokatorów czy chcą nabyć mieszkanie.

Pan Wójt  poinformował, że chęć  kupna muszą zgłosić wszyscy lokatorzy.

Pan Radca Prawny stwierdził, że jeżeli nie zostaną wykupione wszystkie lokale, to gmina będzie także udziałowcem. Trzeba byłoby dokonać podziału geodezyjnego nieruchomości.

Mieszkaniec Gminy Piątnica nie należy podchodzić biznesowo do tej sprawy, bo są to nasi mieszkańcy, ale tak jak było wcześniej mówiono należy poinformować jakie są  konsekwencje wykupienia.

Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych trzeba byłoby spotkać się ze wszystkimi lokatorami tego budynku i konkretnie wyjaśnić wszystkie uwarunkowania.

Pan Radny  Tomasz Florczyk myślę, że należałoby przedstawić lokatorom informację, jakie będą musieli ponieść koszty i niech wtedy decydują.

Pan Radca Prawny poinformował, że pierwszym krokiem, który należy wykonać, to musi zostać sporządzona inwentaryzacja budynku przez geodetę, który dokona podziału i wydzieli działkę pod budynkiem, a później po wydzieleniu działki dokonać podziału procentem gruntu pod tym budynkiem. Trzeba będzie sprzedać prawo odrębnej własności.

Mieszkaniec Gminy Piątnica stwierdził, że aby nie wchodzić w koszty, to najpierw potrzebna byłaby rozmowa, aby ludzie byli świadomi i jeżeli chcą, to wtedy gmina podejmie dalsze kroki.

Pan Wójt  poinformował, że nie mógł uczestniczyć w spotkaniu zainicjowanym przez Panią Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z lokatorami tego budynku, ale otrzymał pisemną informację ze spotkania i nie było tam żadnej informacji na temat wykupu mieszkań, tylko informacje o remoncie i innych sprawach. Niemniej jednak jedna z lokatorek była u Pana  Wójta i stwierdziła, że jest zainteresowana wykupem mieszkania, ale  poinformował o późniejszych  konsekwencjach utrzymania budynku. Pan Wójt stwierdził, że zorganizuje spotkanie w tym temacie z lokatorami.

Mieszkaniec Gminy Piątnica zwrócił się z prośbą i jednocześnie wnioskiem w sprawie poprawy komunikacji w gminie, o co prosił wcześniej na posiedzeniach Komisji i uzyskał akceptację, aby wraz z publikacją porządku posiedzenia komisji w Internecie, publikować projekty uchwał, tak jak to się dzieje przed sesją. Myślę, że publikacja uchwał przed komisją dałaby mieszkańcom, którzy mają dostęp do Internetu przeczytać projekty, zastanowić się i ewentualnie uruchomić radnego telefonicznie, czy drogą e-majlową przekazać swoje uwagi, spostrzeżenia i wnioski. To poprawiłoby funkcjonowanie gminy i kontakt gminy z mieszkańcem. Mieszkaniec czułby się współodpowiedzialny i miałby poczucie bezpieczeństwa i wartości, że coś może.

Pan Radca Prawny  stwierdził, że są to materiały dla członków komisji, a nie dla ogółu społeczeństwa. Nad tymi materiałami obradują członkowie komisji obradują, oni się nad tym pochylają i to jest kierowane. To od Państwa radnych zależy i nie ma przeciwwskazań. Rada Gmina działa na podstawie przepisów prawa. Następnie stwierdził, że temat został przyjęty i zostanie zdiagnozowany.

Po wyczerpaniu porządku, Przewodniczący Komisji  Budżetu i Spraw Społecznych zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała                                                                                        Przewodniczący Komisji 

Bożena Duda                                                                                                 Piotr Zduńczyk

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół Nr 3 docx 64.87 KB Łukasz Mertin
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 27 luty 2019 15:06 Łukasz Mertin