Piątnica Poduchowna, dnia 1 października 2019 r.

GPT.271.18.2019

 

 

Otrzymują uczestnicy postępowania

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ciągów dróg gminnych w miejscowości Piątnica Poduchowna. Etap 1. Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Wesołej w miejscowości Piątnica Poduchowna wraz z przebudową skrzyżowania w.w. ulic”.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 599954-N-2019 w dniu 19.09.2019 r.

Zamawiający informuje, że w związku z rozbieżnościami zaistniałymi w dokumentacji zostaje skreślony punkt 4 ppkt 17 opisu przedmiotu zamówienia określonego w dziale III SIWZ tj. skreśla się roboty polegające na rozbiórce wodociągu z rur PVC i ułożenie wodociągu Ø 110 mm z rur PE SDR – ok. 66 m.

 

Z up. Wójta

mgr Bogdan Bieńczyk

Zastępca Wójta

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.