Piątnica Poduchowna, dnia 27 września 2019 r.

GPT.271.18.2019

 

 

Otrzymują uczestnicy postępowania

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ciągów dróg gminnych w miejscowości Piątnica Poduchowna. Etap 1. Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Wesołej w miejscowości Piątnica Poduchowna wraz z przebudową skrzyżowania w.w. ulic”.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 599954-N-2019 w dniu 19.09.2019 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz 1986, z późn. zm.), wobec prośby Wykonawcy o wyjaśnienie i modyfikację zapisów treści SIWZ, Zamawiający wyjaśnia jak poniżej:

 

 

Pytanie

Ze względu na brak dokumentacji związanej z przebudową telekomunikacji proszę o udostępnienie przedmiaru robót oraz projektu wykonawczego branży telekomunikacyjnej.

Odpowiedź

Zamawiający omyłkowo nie umieścił tej dokumentacji. Została ona udostępniona na stornie bip w zakładce dotyczącej ww. postępowania.

 

Z up. Wójta

mgr Bogdan Bieńczyk

Zastępca Wójta

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.