Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w gminie Piątnica – szkoła podstawowa

w Kisielnicy

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie zostało opublikowane w biuletynie zamówień publicznych w dniu 19.11.2019 r. pod numerem 624562-N-2019

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej; Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 0%.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Piątnica, krajowy numer identyfikacyjny 54229600017, ul. Stawiskowska  53, 18421   Piątnica Poduchowna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 162 476, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 86 218 24 56.

Adres strony internetowej (URL): bip.gminapiatnica.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim

zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.gminapiatnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie (operator pocztowy, posłaniec, osobiście)
Adres:
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, pok. nr 8

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w gminie Piątnica – szkoła podstawowa w Kisielnicy

Numer referencyjny: GPT.271.21.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1) Wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku szkoły podstawowej w Kisielnicy: Etap 1- demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i kotłem węglowym; Etap 2 - wykonanie nowej instalacji wykorzystując przejścia istniejące przez ściany i stropy oraz w razie konieczności wykonanie nowych przejść; Etap 3- wykonanie napraw i malowań powierzchni uszkodzonych w trakcie robót. Zasilanie budynku w ciepło realizowane będzie za pomocą projektowanego kotła na pellet zlokalizowanego w piwnicy w miejscu istniejącego kotła węglowego. Obliczeniowa moc cieplna kotła według przeprowadzonego audytu energetycznego to 74kW. Kocioł wyposażony ma być w palnik z funkcją samoczynnego rozpalania i czyszczenia palnika. W zestawie z piecem należy zamontować zasobnik na pellet o pojemności 1000 l. Zasobnik wyposażony będzie w podajnik pelletu. Całością sterować będzie dedykowany sterownik obsługujący pracę palnika, podajnika i pompy obiegowej. Miejsce włączenia instalacji c.o. – projektowane w kotłowni rozdzielcze z rury czarnej fi 108x3,6 mm. Rozdzielacze będą obsługiwały 3 obiegi instalacji centralnego ogrzewania. Każdy obieg odcięty będzie zaworami kulowymi DN 40. Obieg wody w instalacji c.o. będzie wymuszony przez pompę obiegową o parametrach Q=2,8 m3/h, H=10 m. W celu zabezpieczenia kotła przed zbyt niską temperaturą na powrocie, należy wbudować w układ zawór trójdrożny. Dla poprawy wentylacji w pomieszczeniu kotłowni należy wykonać nowy kanał nawiewny typu „Z”. Kanał z blachy ocynkowanej o przekroju prostokątnym 200/200 mm lub kołowym fi 200 mm, wyposażony w czerpnię zewnętrzną i kratkę wewnętrzną z uchylnymi grawitacyjnie lamelami. Część 2) Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kisielnicy: a. Ocieplenie poszczególnych przegród metodą ETICS (zespolony system termomodernizacji ścian budynków): - Ściana zewnętrzna części nadziemnej – ocieplona styropianem frezowanym, samogasnącym EPS 70-031 gr. 18 cm, o współczynniku λ=0,04 W/(m*K). - Ściana zewnętrzna części podziemnej- ocieplona styropianem frezowanym, samogasnącym  z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300-030 gr. 14 cm, o współczynniku λ=0,04 W/(m*K). - Ościeża okienne i drzwiowe –ocieplona styropianem EPS70-031 gr. 3 cm, o współczynniku λ=0,04 W/(m*K). b. Stolarkę okienną na poziomie piwnic należy wymienić na PCV z profili pięciokomorowych o współczynniku U=1,6 w kolorze białym. Szyby powinny posiadać współczynnik przenikania ciepła U= 1,1 W/m2*K. Parapety zewnętrzne wymienić na nowe. Wszystkie elementy obróbek wykonać z blachy stalowej 0,5-0,6 mm powlekanej powłoką poliestrową kolor brązowy. c. Drzwi zewnętrzne pełne z aluminium ciepłego. Drzwi wewnętrzne aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym. Część 3) Demontaż opraw oświetleniowych z kloszem i następnie montaż paneli LED 18W z ramką mocującą. 2. Szczegółowy zakres robót został określony w projektach budowlanych, opisach, przedmiarach robót oraz umowie. Zawarte w załącznikach określających szczegółowy zakres prac i przedmiot zamówienia do niniejszej SIWZ nazwy materiałów/urządzeń, producentów, czy znaków towarowych podano jako przykładowe, określające standard techniczny i jakościowy oraz mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Materiały/urządzenia do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. 3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres zgodny ze złożoną ofertą lecz nie krótszy niż 3 lata (36 miesięcy) od dnia odebrania przez Zamawiającego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 4. W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji niż 3 lata (36 miesięcy) oferta, jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego zostanie odrzucona. 5. Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, aby podczas wykonywania przedmiotu zamówienia uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych oraz dostępność dla nich bezpiecznego dojazdu i wejść oraz dla osób fizycznych korzystających z budynku szkoły. 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawców osób na podstawie umowy o pracę do wykonywania czynności objętych przedmiotowym zamówieniem (czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie - pracownicy fizyczni wykonujący zamówienie), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.).

II.5) Główny kod CPV: 45212221-1.

Dodatkowe kody CPV: 45443000, 45421000, 31524000-5, 45331110-0, 45453000-7.


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,00

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-21.

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Zamawiający nie określa

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do kwoty minimum 100 000,00 zł dla części 1) i 2), do kwoty minimum 25 000,00 zł dla części 3).

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia części 1) o wartości co najmniej 200 000 00 zł brutto - dla części 1); zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia części 2) o wartości co najmniej 150 000 00 zł brutto - dla części 2), zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia części 3) o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto – dla części 3); wykonaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (na zasadach określonych w art. 22a ust 1-6 ustawy). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Okres gwarancji

20

Termin zakończenia robót

20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych. Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z następujących okoliczności: 1) W terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, właściwy organ lub instytucja nie wydały stosownego dokumentu - o ten czas zwłoki w wydaniu dokumentów, 2) Zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej – o czas niezbędny do usunięcia tych błędów, 3) Zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej 1-go tygodnia - termin ulega przedłużeniu o ten czas, 4) Wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tym przypadku istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego, 5) Wystąpią roboty zamienne wynikające z wprowadzonych w dokumentacji projektowej zmian na etapie realizacji. W tym przypadku Wykonawca sporządzi kosztorys zamienny, który będzie podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że łączna wartość kosztorysowa robót po zmianie nie przekroczy wartości ryczałtowej ustalonej w § 8 ust. 1 umowy, 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę osób realizujących przedmiot umowy określonych w złożonej ofercie w odniesieniu do podwykonawców oraz osób odpowiedzialnych za prawidłowe wykonanie robót budowlano - instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia, 7) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, o procent +/- tej zmiany, 8) Dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych przez Zamawiającego, bez wykonania których niemożliwym jest wykonanie przedmiotu umowy, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania – potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 9) Zmian dokonanych na podstawie art. 20. ust. 1 pkt. 4 lit. A ustawy Prawo budowlane, uzgodnionych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć - potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 10) Zmian oznaczenia danych Zamawiającego i / lub Wykonawcy, 11) Zmian personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, 12) Zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, 13) Zmniejszenie wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy - potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Z powodu zmniejszenia zakresu robót strony zrzekają się roszczeń pod adresem drugiej strony, 14) Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 15) Zmian sposobu realizacji zamówienia, gdy będą wynikać ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację umowy, 16) Zmian umowy w przypadku o którym mowa w § 11 ust. 2 - o czas niezbędny do ich wykonania, 17) Zwiększenie wynagrodzenia o równowartość robót dodatkowych na które wyraził zgodę Zamawiający w granicach określonych art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-04, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna. - Z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Piątnica można się kontaktować pod adresem Gmina Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna lub poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację obiektu użyteczności publicznej w gminie Piątnica – szkoła podstawowa w Kisielnicy prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku szkoły podstawowej w Kisielnicy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku szkoły podstawowej w Kisielnicy: Etap 1- demontaż istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i kotłem węglowym; Etap 2 - wykonanie nowej instalacji wykorzystując przejścia istniejące przez ściany i stropy oraz w razie konieczności wykonanie nowych przejść; Etap 3- wykonanie napraw i malowań powierzchni uszkodzonych w trakcie robót. Zasilanie budynku w ciepło realizowane będzie za pomocą projektowanego kotła na pellet zlokalizowanego w piwnicy w miejscu istniejącego kotła węglowego. Obliczeniowa moc cieplna kotła według przeprowadzonego audytu energetycznego to 74kW. Kocioł wyposażony ma być w palnik z funkcją samoczynnego rozpalania i czyszczenia palnika. W zestawie z piecem należy zamontować zasobnik na pellet o pojemności 1000 l. Zasobnik wyposażony będzie w podajnik pelletu. Całością sterować będzie dedykowany sterownik obsługujący pracę palnika, podajnika i pompy obiegowej. Miejsce włączenia instalacji c.o. – projektowane w kotłowni rozdzielcze z rury czarnej fi 108x3,6 mm. Rozdzielacze będą obsługiwały 3 obiegi instalacji centralnego ogrzewania. Każdy obieg odcięty będzie zaworami kulowymi DN 40. Obieg wody w instalacji c.o. będzie wymuszony przez pompę obiegową o parametrach Q=2,8 m3/h, H=10 m. W celu zabezpieczenia kotła przed zbyt niską temperaturą na powrocie, należy wbudować w układ zawór trójdrożny. Dla poprawy wentylacji w pomieszczeniu kotłowni należy wykonać nowy kanał nawiewny typu „Z”. Kanał z blachy ocynkowanej o przekroju prostokątnym 200/200 mm lub kołowym fi 200 mm, wyposażony w czerpnię zewnętrzną i kratkę wewnętrzną z uchylnymi grawitacyjnie lamelami.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331100-7, 45331110-0, 45453000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-21
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

20,00

Termin Zakończenia robót

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kisielnicy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a. Ocieplenie poszczególnych przegród metodą ETICS (zespolony system termomodernizacji ścian budynków): - Ściana zewnętrzna części nadziemnej – ocieplona styropianem frezowanym, samogasnącym EPS 70-031 gr. 18 cm, o współczynniku λ=0,04 W/(m*K). - Ściana zewnętrzna części podziemnej- ocieplona styropianem frezowanym, samogasnącym z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300-030 gr. 14 cm, o współczynniku λ=0,04 W/(m*K). - Ościeża okienne i drzwiowe –ocieplona styropianem EPS70-031 gr. 3 cm, o współczynniku λ=0,04 W/(m*K). b. Stolarkę okienną na poziomie piwnic należy wymienić na PCV z profili pięciokomorowych o współczynniku U=1,6 w kolorze białym. Szyby powinny posiadać współczynnik przenikania ciepła U= 1,1 W/m2*K. Parapety zewnętrzne wymienić na nowe. Wszystkie elementy obróbek wykonać z blachy stalowej 0,5-0,6 mm powlekanej powłoką poliestrową kolor brązowy. c. Drzwi zewnętrzne pełne z aluminium ciepłego. Drzwi wewnętrzne aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45443000-4, 45421000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-21
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

20,00

Termin zakończenia robót

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Demontaż opraw oświetleniowych z kloszem i następnie montaż paneli LED 18W z ramką mocującą

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Demontaż opraw oświetleniowych z kloszem i następnie montaż paneli LED 18W z ramką mocującą
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31524000-5,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-21
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

20,00

Termin zakończenia robót

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
SIWZ pdf 10.57 MB Jarosław Sulkowski
Ogłoszenie - pdf pdf 7.07 MB Jarosław Sulkowski
Zał. 1 - 4 docx 93.45 KB Jarosław Sulkowski
Zał. 5 - Zdjęcia budynku 7z 60.03 MB Jarosław Sulkowski
Zał. 6 - Wymiana CO - dokumentacja 7z 1.27 MB Jarosław Sulkowski
Zał. 7 - Termomodernizacja - dokumentacja 7z 793.05 KB Jarosław Sulkowski
Zał. 8 - Przedmiary robót 7z 505.59 KB Jarosław Sulkowski
Zał. 9 - Audyt energetyczny - modernizacja oświetlenia pdf 1,013.40 KB Jarosław Sulkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 listopad 2019 15:45 Jarosław Sulkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 listopad 2019 15:45 Jarosław Sulkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 listopad 2019 15:46 Jarosław Sulkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 listopad 2019 15:47 Jarosław Sulkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 listopad 2019 15:50 Jarosław Sulkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 listopad 2019 15:58 Jarosław Sulkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 listopad 2019 15:58 Jarosław Sulkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 listopad 2019 15:59 Jarosław Sulkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 listopad 2019 16:00 Jarosław Sulkowski