Piątnica Poduchowna, dnia 28 maja 2020 r.

GPT.271.7.2020

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Gmina Piątnica informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Piątnica, została wybrana oferta złożona przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę (spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała maksymalną ilość punktów) według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów tj. ceny w kwocie 958 608,00 zł i odległości instalacji od siedziby Gminy - 23 km., na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp informuję, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym przez Gminę Piątnica została złożona jedna oferta przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża, która według ustalonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów jakimi była cena i odległości instalacji od siedziby Gminy otrzymała odpowiednio 60 pkt i 40 pkt co dało łączną sumę 100 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Ponadto informuję, że Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp, w zakresie obejmującym niniejsze zamówienie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
informacja - pdf pdf 463.58 KB Jarosław Sulkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 maj 2020 15:11 Jarosław Sulkowski