Piątnica Poduchowna, dnia 23 czerwca 2020 r.

GPT.271.10.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Gmina Piątnica informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była dostawa fabrycznie nowych 7 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym, została wybrana oferta złożona przez TH IT Solutions Sp. z o.o., Kamieniec 102, 28-230 Połaniec, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę (spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów) według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów tj. ceny w kwocie 19 613,58 zł, okresu gwarancji 36 miesięcy oraz terminu płatności faktury 21 dni, na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp informuję, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym przez Gminę Piątnica zostały złożone trzy oferty:

  • oferta nr 1, złożona przez TH IT Solutions Sp. z o.o., Kamieniec 102, 28-230 Połaniec, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów jakimi była cena, okres gwarancji, termin płatności faktury otrzymała odpowiednio 60 pkt, 20 pkt i 20 pkt co dało łączną sumę 100 pkt,
  • oferta nr 2, złożona przez Prime Computers Dariusz Leszczyński, ul. Kraszewskiego 15A, 50-229 Wrocław, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów jakimi była cena, okres gwarancji, termin płatności faktury otrzymała odpowiednio 53,39 pkt, 20 pkt i 20 pkt co dało łączną sumę 93,39 pkt,
  • oferta nr 3, złożona przez Centrum Informatyki „ZETO” S.A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów jakimi była cena, okres gwarancji, termin płatności faktury otrzymała odpowiednio 48,83 pkt, 0 pkt i 20 pkt co dało łączną sumę 68 83 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Ponadto informuję, że Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp, w zakresie obejmującym niniejsze zamówienie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
informacja o wyborze - pdf pdf 601.47 KB Jarosław Sulkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 23 czerwiec 2020 13:49 Jarosław Sulkowski