Piątnica Poduchowna, dnia 25 czerwca 2020 r.

GPT.271.9.2020

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Gmina Piątnica informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Piątnica w okresie lipiec 2020 - grudzień 2021 r., została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę (spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów) według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów tj. ceny w kwocie 1 157 223,24 zł, termin płatności faktury 23 dni oraz norma emisji spalin samochodów EURO 5 na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp informuję, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym przez Gminę Piątnica zostały złożone dwie oferty:

  • oferta nr 1, złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów jakimi była cena, termin płatności faktury oraz norma emisji spalin samochodów otrzymała odpowiednio 60 pkt, 20 pkt i 20 pkt co dało łączną sumę 100 pkt,
  • oferta nr 2, złożona przez Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów jakimi była cena, termin płatności faktury oraz norma emisji spalin samochodów otrzymała odpowiednio 51,67 pkt, 20 pkt i 20 pkt co dało łączną sumę 91,67 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Ponadto informuję, że Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp, w zakresie obejmującym niniejsze zamówienie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
informacja o wyborze - pdf pdf 551.36 KB Jarosław Sulkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 czerwiec 2020 15:30 Jarosław Sulkowski