Piątnica Poduchowna, dnia 12 sierpnia 2020 r.

GPT.271.12.2020

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Gmina Piątnica informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, na przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP II w zakresie części I zamówienia, została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Wojciech Skrodzki, Jeziorko, ul. Makowa 2, 18-421 Piątnica Poduchowna, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę (spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów) według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów tj. ceny w kwocie 59 998,17 zł i okresu bezpłatnej konserwacji i przeglądów 48 miesięcy, na wykonanie przedmiotu zamówienia część I.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp informuję, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym przez Gminę Piątnica na realizację części I zamówienia zostały złożone trzy oferty:

  • oferta nr 1, złożona przez Zakład Remontowo-Budowlany Aleksander Stanisław Świderski, Stare Kupiski, ul. Łomżyńska 21 A, 18-400 Łomża, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów jakimi była cena i okres bezpłatnej konserwacji i przeglądów otrzymała odpowiednio 59,73 pkt i 40 pkt co dało łączną sumę 99,73 pkt,
  • oferta nr 2, złożona przez Zakład Instalacyjno Remontowy Mieczysław Składanek, ul. Zdrojowa 72A, 18-400 Łomża, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów jakimi była cena i okres bezpłatnej konserwacji i przeglądów otrzymała odpowiednio 38,50 pkt i 40 pkt co dało łączną sumę 78,50 pkt,
  • oferta nr 3, złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Wojciech Skrodzki, Jeziorko, ul. Makowa 2, 18-421 Piątnica Poduchowna, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów jakimi była cena i okres bezpłatnej konserwacji i przeglądów otrzymała odpowiednio 60 pkt i 40 pkt co dało łączną sumę 100 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Ponadto informuję, że Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp, w zakresie obejmującym niniejsze zamówienie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
informacja - pdf pdf 626.49 KB Jarosław Sulkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 12 sierpień 2020 15:38 Jarosław Sulkowski