Piątnica Poduchowna, dnia 24 września 2020 r.

GPT.271.14.2020

 

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Piątnica w latach 2021 - 2023”.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
unieważnienie pdf 332.66 KB Jarosław Sulkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 24 wrzesień 2020 12:02 Jarosław Sulkowski