Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn.  zm.), Zamawiający Gmina Piątnica zawiadamia, że w dniu 24.11.2020r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105654B Kalinowo – Kalinowo Kolonia – do drogi krajowej”.

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez WYKONAWCĘ:

Oferta nr 4 - BIK – PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża,

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1.361.204,64 zł,

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 72 miesiące,

z zaoferowanym terminem płatności faktury: 40 dni.

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 18, którymi były:

Cena – 60 %

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane: – 15%

Termin płatności faktury – waga 25%.

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty

[brutto]

(zł)

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

Liczba pkt. w kryterium

„długość okresu gwarancji”

Termin płatności faktury

Liczba pkt. w kryterium „termin płatności faktury”

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego

Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

 

Oferta odrzucona - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

2

STRABAG

Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków Adres do korespondencji:

Hryniewicze 75/1

15-213 Białystok

 

1.528.630,90 zł

53,43

72 miesiące

15

40 dni

25

93,43

 

3

P.H.U. „MARGO”
Mariusz Gosk
Al. Legionów 152
18-400 Łomża

 

1.487.070,00 zł

54,92

72 miesiące

15

40 dni

25

94,92

 

4

BIK – PROJEKT
Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

1.361.204,64 zł

60

72 miesiące

15

40 dni

25

100

 
                     

Wybrano ofertę firm:

Oferta nr 4 - BIK – PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża,

Ww. oferta uzyskała największą liczbę punktów. Wybrana oferta jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, a Wykonawcy, którzy ją złożyli nie podlegają wykluczeniu.

2. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W niniejszym postępowaniu odrzucono ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Informacja o wyborze oferty str. 1 pdf 415.18 KB Michał Pstrągowski
Informacja o wyborze oferty str. 2 pdf 292.20 KB Michał Pstrągowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 24 listopad 2020 15:19 Michał Pstrągowski