Piątnica Poduchowna, dnia 15 maja 2019 r.

GPT.271.11.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Gmina Piątnica informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem był „Remont budynku komunalnego przy ul. Stawiskowskiej 12 w Piątnicy Poduchownej – etap I”, została wybrana oferta złożona przez firmę Zakład Budowlany s.c. Sawicki Lech, Piechowicz Wojciech, ul. Chabrowa 16, 18-400 Łomża (oferta nr 2), która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę (spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów) według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów tj. ceny w kwocie 139.900,00 zł oraz okresu gwarancji 60 miesięcy - na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp informuję, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym przez Gminę Piątnica zostały złożone dwie oferty:

  • oferta nr 1, złożona przez Zakład Remontowo-Budowlany mgr Sylwester Zawadzki, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12, 18-400 Łomża, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, jakimi były cena i okres gwarancji otrzymała odpowiednio 43,26 pkt i 40 pkt co dało łączną sumę 83,26 pkt,
  • oferta nr 2, złożona przez Zakład Budowlany s.c. Sawicki Lech, Piechowicz Wojciech, ul. Chabrowa 16, 18-400 Łomża, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, jakimi były cena i okres gwarancji otrzymała odpowiednio 60 pkt i 40 pkt co dało łączną sumę 100 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Ponadto informuję, że Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp, w zakresie obejmującym niniejsze zamówienie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
informacja o wyborze - pdf pdf 522.24 KB Jarosław Sulkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 15 maj 2019 14:57 Jarosław Sulkowski