Piątnica Poduchowna, dnia 3 grudnia 2019 r.

GPT.271.20.2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Gmina Piątnica informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była przebudowa drogi gminnej nr 104529 B Jurzec – Dobrzyjałowo – Cydzyn na odcinku Nowy Cydzyn – Budy Mikołajka (od skrzyżowania dróg gminnych do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1915 B), została wybrana oferta złożona przez firmę BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę (spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów) według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów tj. ceny w kwocie 2 457 556,67 zł, terminu realizacji robót do 15.10.2020 r. oraz okresu gwarancji 120 miesięcy - na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp informuję, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym przez Gminę Piątnica zostały złożone dwie oferty:

·      oferta nr 1, złożona przez STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, jakimi były cena, termin realizacji robót i okres gwarancji otrzymała odpowiednio 59,26 pkt, 20,00 pkt i 10 pkt co dało łączną sumę 89,26 pkt,

·      oferta nr 2 złożona przez BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, jakimi były cena, termin realizacji robót i okres gwarancji otrzymała odpowiednio 60,00 pkt, 16,15 pkt i 20 pkt co dało łączną sumę 96,15 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

Ponadto informuję, że Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp, w zakresie obejmującym niniejsze zamówienie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
informacja pdf 536.81 KB Jarosław Sulkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 03 grudzień 2019 12:52 Jarosław Sulkowski