ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej – oferty

 

Gmina Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej przy ul. Stawiskowskiej 53, zapraszado złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem altan ogrodowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej – oferty:

1.1. ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy lub zleceniobiorcy oraz napis: oferta na zadanie pn. „Dostawa wraz z montażem altan ogrodowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

1.3. ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. oferta ma obejmować całość zamówienia,

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wraz z montażem altan ogrodowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Część I – dostawa wraz z montażem altany ogrodowej w m. Rakowo-Czachy dz. nr 263/2
o wymiarach 6,00m x 5,00m.

Część II – dostawa wraz z montażem altany ogrodowej w m. Jeziorko dz. nr 22 o wymiarach 6,00m x 5,00m.

Część III – dostawa wraz z montażem altany ogrodowej w m. Kalinowo dz. 258 o wymiarach 4,00m x 5,00m.

Część IV – dostawa wraz z montażem altany ogrodowej w m. Motyka dz. nr 153 o wymiarach 4,00m x 5,00m.

Charakterystyka obiektów, dotyczy części I, II, III, IV:

1) Dach dwuspadowy/czterospadowy wystający poza słupy, pokryty gontem bitumicznym na deskach
gr. 3,2cm,

2) Słupy drewniane szlifowane o wymiarach min. 12x12cm przymocowane do podłoża za pomocą kotw (bez podłogi), 

3) Belki poziome szlifowane rozmiary min. 12x12 cm przymocowane do słupów za pomocą odkosów drewnianych,

4) Krokwie szlifowane 6x12cm,

5) Wejście do altany – wysokość min 2,10cm,

6) Wszystkie elementy drewniane szlifowane, impregnowane i malowane,

7) Altana zabudowana z trzech stron na wysokość ok. 90cm krzyżaki ew. płotki min 9x9cm,

8) Tarcica sosnowa lub świerkowa. W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie do konstrukcji i elementów drewnianych drewna jodłowego, modrzewiowego lub innych gatunków.

Część V – montaż altany ogrodowej w m. Wyłudzin dz. nr 31 o wymiarach 4,00m x 5,00m
(Zamawiający przekaże Wykonawcy materiał tj. kantówkę heblowaną oraz szalówkę)

Charakterystyka obiektu, dotyczy części V:

1) Dach dwuspadowy/czterospadowy wystający poza słupy, pokryty gontem bitumicznym na deskach
gr. 3,2cm,

2) Słupy drewniane szlifowane przymocowane do podłoża za pomocą kotw (bez podłogi), 

3) Belki poziome szlifowane przymocowane do słupów za pomocą odkosów drewnianych,

4) Krokwie szlifowane 6x12cm,

5) Wejście do altany – wysokość min 2,10cm,

6) Wszystkie elementy drewniane szlifowane, impregnowane i malowane,

7) Altana zabudowana z trzech stron ok. 90cm krzyżaki ew. płotki min 9x9cm,

8) Tarcica sosnowa lub świerkowa. W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie do konstrukcji i elementów drewnianych drewna jodłowego, modrzewiowego lub innych gatunków.

2.2 Materiały przeznaczone do wbudowania winny być dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm).

2.3 Dostarczone altany muszą bezwzględnie spełniać wymogi bezpieczeństwa.

2.4 Podłoga/wylewka betonowa  C30/35-(B35)– wykonana oddzielnie przez inwestora .

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: Zamawiający wyznacza maksymalny termin realizacji zadania do dnia 20.12.2021r.

4. Termin płatności faktury: Zamawiający wyznacza minimalny termin płatności faktury na 14 dni.

5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena brutto – 100%

Inne kryteria:  brak

6. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

- formularz propozycji cenowej według załączonego wzoru,

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

1) cenę dowozu oraz montażu,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług,

Z zastrzeżeniem, że:

- Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najwyższej ocenie ustalonej według kryteriów określonych w punkcie 5.

- Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny.

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska 53, w pokoju nr 8 w terminie do dnia 16.07.2021r. do godz. 12:00 według zasad opisanych w punkcie 1 lub email na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

9. Osobą uprawnioną do kontaktów w imieniu zamawiającego jest: Michał Pstrągowski tel. 86 215 21 63.

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej wybrany wykonawca lub zleceniobiorca zobowiązany jest do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 8.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

 

W załączeniu:

1.Wzór Formularza propozycji cenowej,

2. Lokalizacja altan,

3. Zdjęcie poglądowe altan (bez podłogi drewnianej).

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zaproszenie pdf 1.30 MB Michał Pstrągowski
Formularz oferty docx 21.66 KB Michał Pstrągowski
zdj.2 jpg 204.85 KB Michał Pstrągowski
zdj.1 jpg 178.42 KB Michał Pstrągowski
Jeziorko pdf 604.24 KB Michał Pstrągowski
Kalinowo pdf 657.48 KB Michał Pstrągowski
Motyka pdf 593.84 KB Michał Pstrągowski
Rakowo-Czachy pdf 479.92 KB Michał Pstrągowski
Wyłudzin pdf 501.33 KB Michał Pstrągowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 07 lipiec 2021 08:12 Michał Pstrągowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 lipiec 2021 08:28 Michał Pstrągowski