Gmina Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. ,,Usługi w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Piątnica, ich transport, sterylizacja lub kastracja, chipowanie oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku w 2024 r."

1) Propozycję cenową należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej "Usługi w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt"  w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna w pokoju nr 8 w terminie do dnia  28.11.2023 r. do godz. 1200.

2) Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem.

3) Do oferty należy załączyć wypis z CEIDG.

4) Zamawiający, spośród złożonych ofert wybierze tego Wykonawcę, którego cena będzie najniższa.

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 15 listopad 2023 12:33 Sylwia Złowodzka