Piątnica Poduchowna, dnia 29 czerwca 2020 r.

GPT.2600.18.2020

 

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej

Wójt Gminy Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Budach Czarnockich”.

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie lub elektronicznie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: „Propozycja cenowa na wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Budach Czarnockich”; elektronicznie – w tytule wiadomości „Propozycja cenowa na wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Budach Czarnockich”.

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 12x27 m w miejscowości Budy Czarnockie zgodnie z załączoną dokumentacją. Zamawiający wymaga 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 23 października 2020 r.

4. Termin płatności 14 dni od otrzymania faktury/rachunku po odbiorze przedmiotu zamówienia.

5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena brutto – 100  %

6. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

6.1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru,

6.2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym,

6.3. referencje - jedno poświadczenie wykonania obiektu o podobnym charakterze.

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

1/ wartość robót,

2/ obowiązujący podatek od towarów i usług,

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy składać w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, Piątnica Poduchowna, w pokoju nr 8 w terminie do dnia 9 lipca 2020 r. do godz. 11:00 w zaklejonej kopercie lub elektronicznie (skany dokumentów) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

9. Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Jarosław Sulkowski, tel. 86 215 21 62.

 10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11. Klauzula informacyjna

W załączeniu:

1.  wzór formularza propozycji cenowej,

2.  boisko – przedmiar,

3. projekt,

4.  STWiOR.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
zaproszenie - pdf pdf 1.14 MB Jarosław Sulkowski
formularz ofertowy docx 12.96 KB Jarosław Sulkowski
projekt pdf 5.53 MB Jarosław Sulkowski
boisko - przedmiar pdf 135.50 KB Jarosław Sulkowski
STWiOR pdf 294.32 KB Jarosław Sulkowski
zestawienie złożonych ofert pdf 384.67 KB Jarosław Sulkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 czerwiec 2020 14:41 Jarosław Sulkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 lipiec 2020 14:22 Jarosław Sulkowski