Piątnica Poduchowna, dnia 8 lipca 2020 r.

GPT.2600.19.2020

 DRUGIE ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej

Wójt Gminy Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanału deszczowego fi 400 mm z odgałęzieniem fi 300 mm na działkach nr 471/34, 471/15, 471/71, 471/16, 471/48 i 471/35 w Piątnicy Poduchownej”.

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie lub elektronicznie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: „Propozycja cenowa na budowę kanału deszczowego w Piątnicy Poduchownej”. Taki sam tekst należy wpisać w tytule wiadomości elektronicznej.

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanału deszczowego fi 400 mm z odgałęzieniem fi 300 mm oraz budowie wpustów deszczowych. Na potrzeby budowy kanału deszczowego konieczna jest rozbiórka kolidującego i nieczynnego wodociągowego. Łączna długość projektowanego kanału deszczowego wynosi 65,2 m. Dodatkowo przewiduje się budowę dwóch wpustów deszczowych wraz z przykanalikami PCV fi 200.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewidencyjnych: 471/34, 471/15, 471/71, 471/16, 471/48 i 471/35, obręb Piątnica Poduchowna.

Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznego okresu rękojmi za wady i usterki przedmiotu umowy.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.10.2020 r.

4. Termin płatności 14 dni od otrzymania faktury/rachunku po odbiorze robót.

5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena brutto – 100  %

6. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

6.1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru,

6.2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym,

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

1/ wartość robót,

2/ obowiązujący podatek od towarów i usług,

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy składać w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, Piątnica Poduchowna, w pokoju nr 8 w terminie do dnia 16 lipca 2020 r. do godz. 10:30 w zaklejonej kopercie lub elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skany dokumentów).

9. Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Mariusz Pruszkowski, tel. 86 215 21 60.

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. Wymagany okres gwarancji 36 miesięcy. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11. Klauzula informacyjna

 

W załączeniu:

  • Wzór Formularza propozycji cenowej.
  • Projekt – opis
  • Przedmiar
  • Rysunki
  • SST
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zaproszenie - pdf pdf 1.22 MB Jarosław Sulkowski
Formularz propozycji cenowej docx 12.85 KB Jarosław Sulkowski
Projekt - opis pdf 442.04 KB Jarosław Sulkowski
Przedmiar pdf 3.73 MB Jarosław Sulkowski
RYSUNKI 7z 1.70 MB Jarosław Sulkowski
SST pdf 1.09 MB Jarosław Sulkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 08 lipiec 2020 14:25 Jarosław Sulkowski