ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej

Gmina Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na remont nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Krzewo.

 • Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz opis: „Oferta na remont nawierzchni drogi wewnętrznej - Krzewo”

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

 • Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót polegających na poprawieniu stanu nawierzchni odcinka drogi, poprzez utwardzenie jej kostką betonową „trylinką z rozbiórki”, na odcinku długości 89,20 m, obejmował będzie wykonanie następujących prac:

 • wykonanie robót przygotowawczych,
 • podstawowe roboty - wykonanie nawierzchni z trylinki z odzysku wraz z przywiezieniem jej
  z odległości 13km na miejsce budowy ok. 50m2.
 • Wykonanie oczyszczenia i umocnienia rowu płytami ażurowymi wzdłuż rowu.
 • transport kostki betonowej „trylinki” z miejsca składowania (Piątnica Włościańska, działka nr 528) do miejsca prowadzonych prac zakresem niniejszej umowy, odległość ok. 13 km,
 • wykorytowanie i przygotowanie terenu pod wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej „trylinki z rozbiórki”,
 • wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej „trylinki z rozbiórki”,
 • umocnienie poboczy kostką betonową „trylinką z rozbiórki”
 • odtworzenie oraz umocnienie rowu trapezowego płytami ażurowymi,
 • wykonanie kaskady ochronnej na końcowym odcinka remontowanej drogi,
 • zahumusowanie i obsianie trawą skarp korony drogi, rowu oraz terenu przyległego,

oraz innych niezbędnych prac wymaganych do właściwego funkcjonowania przedmiotowego odcinka drogi.

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania niniejszą umową został określony w załączonej dokumentacji technicznej i przedmiarze robót.

 • Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.03.2021r.
 • Termin płatności: 21 dni od dnia otrzymania faktury.
 • Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena brutto – 100 %

 • Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

6.1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru,

 • Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

1/ wartość usługi,

2/ obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 • Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy składać w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna w pokoju nr 8 w terminie do dnia 09.11.2020 r. do godz. 1100.

 • Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Michał Pstrągowski – tel. 862162476
 • Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.

 

W załączeniu:

 • Formularz propozycji cenowej
 • Dokumentacja techniczna,
 • Przedmiar,
 • Projekt umowy,
 • Pisma do i z ZDP,
 • Klauzula informacyjna.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zaproszenie pdf 770.79 KB Michał Pstrągowski
Dokumentacja techniczna pdf 8.83 MB Michał Pstrągowski
Formularz oferty doc 28.50 KB Michał Pstrągowski
Klauzula informacyjna docx 15.73 KB Michał Pstrągowski
Pismo ZDP - 1 doc 95.00 KB Michał Pstrągowski
Pismo ZDP - 2 doc 87.00 KB Michał Pstrągowski
Przedmiar pdf 1.38 MB Michał Pstrągowski
Uzgodnienie ZDP pdf 1.03 MB Michał Pstrągowski
Wzór umowy docx 26.39 KB Michał Pstrągowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 04 listopad 2020 11:45 Michał Pstrągowski
Artykuł został zmieniony. środa, 04 listopad 2020 11:52 Łukasz Mertin