ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej

Gmina Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach Kownaty, Stary Cydzyn, Rządkowo”.

1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na: „Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach Kownaty, Stary Cydzyn, Rządkowo”.

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac obejmujących budowę linii napowietrznych oświetlenia drogowego przy drogach gminnych i powiatowych w miejscowości Kownaty, Stary Cydzyn i Rządkowo.

1.Zakres prac obejmował będzie wykonanie zgodnie z opracowanym projektem budowlanym następujących robót:

 

1) Zadanie I. Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej, w miejscowości Kownaty w następującym zakresie:

a) montaż czterech słupów żelbetowych wirowanych,

b) montaż napowietrznej linii oświetlenia drogowego przewodami typu AsXSn 2*25mm2,

c) montaż wysięgników rurowych,

d) montaż przewodów zasilających oprawy YDY 3x25mm2,

e) załączenie i sprawdzenie funkcjonalności obwodu oświetleniowego oraz innych prac towarzyszących niezbędnych do właściwego funkcjonowania systemu oświetlenia ulicznego.

 

2) Zadanie II. Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej,
w miejscowości Kownaty, w następującym zakresie:

a) montaż trzech słupów żelbetowych wirowanych,

b) montaż napowietrznej linii oświetlenia drogowego przewodami typu AsXSn 2*25mm2,

c) montaż wysięgników rurowych,

d) montaż przewodów zasilających oprawy YDY 3x25mm2,

e) załączenie i sprawdzenie funkcjonalności obwodu oświetleniowego,

oraz innych prac towarzyszących niezbędnych do właściwego funkcjonowania systemu oświetlenia ulicznego.

 

3) Zadanie III. Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej, w miejscowości Stary Cydzyn, w następującym zakresie:

a) montaż trzech słupów żelbetowych wirowanych,

b) montaż napowietrznej linii oświetlenia drogowego przewodami typu AsXSn 2*25mm2,

c) montaż wysięgników rurowych,

d) montaż przewodów zasilających oprawy YDY 3x25mm2,

e) załączenie i sprawdzenie funkcjonalności obwodu oświetleniowego,

oraz innych prac towarzyszących niezbędnych do właściwego funkcjonowania systemu oświetlenia ulicznego.

 

4) Zadanie IV. Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Stary Cydzyn, w następującym zakresie:

a) montaż pięciu słupów żelbetowych wirowanych,

b) montaż napowietrznej linii oświetlenia drogowego przewodami typu AsXSn 2*25mm2,

c) montaż wysięgników rurowych,

d) montaż przewodów zasilających oprawy YDY 3x25mm2,

e) załączenie i sprawdzenie funkcjonalności obwodu oświetleniowego,

oraz innych prac towarzyszących niezbędnych do właściwego funkcjonowania systemu oświetlenia ulicznego.

 

5) Zadanie V. Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Rządkowo, w następującym zakresie:

a) montaż czterech słupów żelbetowych wirowanych,

b) montaż napowietrznej linii oświetlenia drogowego przewodami typu AsXSn 2*25mm2,

c) montaż pięciu wysięgników rurowych,

d) montaż przewodów zasilających oprawy YDY 3x25mm2,

e) załączenie i sprawdzenie funkcjonalności obwodu oświetleniowego,

oraz innych prac towarzyszących niezbędnych do właściwego funkcjonowania systemu oświetlenia ulicznego.

 

6) Zadanie VI. Budowa linii oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej, w miejscowości Rządkowo, w następującym zakresie:

a) montaż trzech słupów żelbetowych wirowanych,

b) montaż kablowej linii oświetlenia drogowego przewodami typu YAKXS 4x25mm2,

c) montaż napowietrznej linii oświetlenia drogowego przewodami typu AsXSn 2*25mm2,

d) montaż wysięgników rurowych,

e) montaż przewodów zasilających oprawy YDY 3x25mm2,

f) załączenie i sprawdzenie funkcjonalności obwodu oświetleniowego oraz innych prac towarzyszących niezbędnych do właściwego funkcjonowania systemu oświetlenia ulicznego.

 

2. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania niniejszą umową został określony w projektach budowlano-wykonawczych i przedmiarach robót.

 

3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jednocześnie Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego robota budowlana, dostaw lub  usługa  spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

 

3.Wymagany termin realizacji zamówienia: do 20.12.2020r.

4.Termin płatności minimum 14 dni

5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena brutto - 100   %

Inne kryteria:          -

6.Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

6.1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru,

6.2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym, (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę),*

6.3. wypełniony i zaparafowany przedmiar robót (złożony przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym)

7.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

1/ wartość usługi/dostawy,

2/ obowiązujący podatek od towarów i usług,

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę lub dostawę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy składać w siedzibie zamawiającego: Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska 53, w pokoju nr 8 w terminie do dnia 02.12 2020 r. do godz. 11.00 w zaklejonej kopercie.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „oferta na wykonanie zadania pn. „Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach Kownaty, Stary Cydzyn, Rządkowo”.

9. Osobą uprawnioną do kontaktów jest Robert Chrzanowski, tel. 86 215 21 63.

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:*

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Wykonawca zobowiązany będzie podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

 

W załączeniu:

1.Wzór Formularza propozycji cenowej

2.Wzór umowy

3. Zaproszenie

4. Projekt budowlany – 6 szt,

5. Przedmiar,

6. STWiOR,

7. Pismo ZDP w  Łomży.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zaproszenie pdf 1.49 MB Michał Pstrągowski
Projekt - Kownaty pdf 5.84 MB Michał Pstrągowski
Projekt Kownaty 2 pdf 4.73 MB Michał Pstrągowski
Projekt Rządkowo pdf 5.11 MB Michał Pstrągowski
Projekt Rządkowo 2 pdf 6.22 MB Michał Pstrągowski
Projekt Stary Cydzyn pdf 4.67 MB Michał Pstrągowski
Projekt Stary Cydzyn 2 pdf 5.69 MB Michał Pstrągowski
Przedmiar pdf 4.57 MB Michał Pstrągowski
Specyfikacja techniczna pdf 3.03 MB Michał Pstrągowski
Umowa - projekt DOC 69.50 KB Michał Pstrągowski
Uzgodnienie ZDP Łomża pdf 371.34 KB Michał Pstrągowski
Wzór oferty docx 14.68 KB Michał Pstrągowski
Opis przedmiotu zamówienia.doc DOC 17.86 KB Michał Pstrągowski