Nr SO. 2151.6.2019

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej
Gmina Piątnica, 18- 421 Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska 53
(pełna nazwa zamawiającego)

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

Dostawa paliw płynnych - oleju napędowego, etyliny bezołowiowej na lata 2020-2022 na potrzeby Urzędu Gminy Piątnica oraz jednostek OSP w gminie Piątnica.

1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie,
1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na dostawę paliw płynnych na lata 2020-2022
1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
1.5. ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych będących w użytkowaniu Zamawiającego, jednostek OSP oraz do kanistrów na potrzeby innych urządzeń (kosiarki, motopompy, agregaty itp.), realizowana w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliw Wykonawcy. Zamówienie obejmuje następujące rodzaje paliw:
1) benzyna bezołowiowa, w ilości do 2000 l
2) olej napędowy, w ilości do 20000 l
3) olej napędowy z dodatkami uszlachetniającymi, w ilości do 3000 l
- Przyjmuje się, że wskazane powyżej ilości zamawianych paliw są szacunkowe, ustalone w oparciu o zużycie paliw w okresie 24 ubiegłych miesięcy.
-. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy winny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590.
- Dostawa polegać będzie na tankowaniu pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy, który dysponuje siecią stacji paliw na terenie całego kraju, w tym co najmniej jedną stacją paliwową znajdującej się w odległości do 3 km od siedziby Zamawiającego (drogami utwardzonymi). Uwarunkowane to jest potrzebą tankowania paliwa podczas akcji prowadzonych przez Ochotnicze Straże Pożarne m.in. w sytuacji pożaru, miejscowych zagrożeń, klęsk żywiołowych. Odbiór paliw odbywać się będzie całodobowo, w formie bezgotówkowej i rejestrowany będzie na kartę paliwową zbiorczą zawierającą w szczególności:
a) datę tankowania,
b) rodzaj pobranego paliwa,
c) ilość zatankowanego paliwa,
d) numer rejestracyjny pojazdu, ew. numer karty Flota
- Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie dwa razy w miesiącu na podstawie wystawianych faktur VAT, przy czym ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1 do 15 każdego dnia miesiąca i od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca.
- Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów odbywać się będzie sukcesywnie, wg. aktualnych potrzeb Zamawiającego całodobowo z uwagi na specyfikę działań pojazdów pożarniczych Gminy Piątnica.

3. Wymagany okres realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

4. Termin płatności: 14 dniowy przelew

5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
1. Najniższa cena brutto

6. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
6.1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru,
6.2. dokument uprawniający zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym, (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę),
6.3. wypełniony i zaparafowany wzór umowy
6.4.inne ----------------------
(wpisać nazwę dokumentu)

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę oferty należy wliczyć:
1/ wartość brutto usługi/dostawy,(tj. po upuście z uwzględnieniem innych kosztów, o ile występują u wykonawcy)
2/ obowiązujący podatek od towarów i usług,
3/ zamawiający wybierze propozycję cenową odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy składać w siedzibie zamawiającego 18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska 53 w pokoju nr 8 w terminie do dnia 4 listopada 2019 r. do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Dostawa paliw płynnych - oleju napędowego, etyliny bezołowiowej na lata 2020-2022 na potrzeby Urzędu Gminy Piątnica oraz jednostek OSP w gminie Piątnica.

9. Osobą uprawnioną do kontaktów jest Andrzej Gońko tel. 86 215 21 64

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać w miejscu i terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami umowy
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

W załączeniu:
1.Wzór Formularza propozycji cenowej
2.Wzór umowy

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
01. Treść ogłoszenia (format pdf) pdf 945.53 KB Konrad Majkowski
02. Wzór Formularza propozycji cenowej doc 44.50 KB Konrad Majkowski
03. Wzór umowy doc 43.50 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 23 październik 2019 08:37 Konrad Majkowski