ZARZĄDZENIE NR 74.2020

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art. 9g ust. 2, w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marleny Kowalskiej – nauczyciela kontraktowego – ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Przedszkolu Samorządowym w Piątnicy, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy, w składzie:

1) przewodnicząca: Agnieszka Beata Filipkowska - przedstawiciel organu prowadzącego;
2) członek: Martyna Polkowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) członek: Marta Ogonowska-Stolarczyk – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy;
4) członek: Dorota Daniłowska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
5) członek: Masłowska Wiesława - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 2. Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.

§ 3. O miejscu i terminie posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej ich członkowie zostaną powiadomieni przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.

§ 4. 1. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
2. Komisja Egzaminacyjna, działa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 poz. 1574 oraz z 2019 r. poz. 1650).
3. Wraz z zakończeniem postępowania egzaminacyjnego Komisja ulega rozwiązaniu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 74.2020 pdf 198.04 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 listopad 2020 12:17 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 listopad 2020 13:45 Konrad Majkowski