INFORMACJA

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Informujemy, że w dniu 9 marca 2020 r. Rada Gminy Piątnica podjęła Uchwałę Nr 104/XVI/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 12 marca 2020 r. poz. 1488) oraz Uchwałę Nr 105/XVI/2020 Rady Gmina Piątnica w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 12 marca 2020 r. poz. 1489).

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Piątnica obowiązywać będą od 1 kwietnia 2020 r. i będą wynosić:

  1. 19,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;
  2. 94,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego 6-osobowego i większego, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym i wówczas stawki opłaty będą wynosiły:

  1. 18,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;
  2. 88,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego 6-osobowego i większego jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym Wójta Gminy Piątnica oraz właściciela nieruchomości. W takim przypadku wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

  1. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 57,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
  2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego 6-osobowego i większego wynosi 282,00 zł miesięcznie.

W przypadku posiadania i korzystania z kompostownika przydomowego, właściciele nieruchomości zwolnieni są z obowiązku posiadania worka brązowego na bioodpady. Pracownicy Urzędu Gminy Piątnica mogą dokonywać kontroli w zakresie podanej w deklaracji informacji dotyczącej kompostowania odpadów w kompostowniku przydomowym oraz ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości.

W związku z powyższymi zmianami właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do wypełnienia i złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe wzory deklaracji będzie można pobrać ze strony internetowej Gminy Piątnica lub bezpośrednio w Wydziale Rolnictwa, Podatków i Usług w pokoju nr 19 w godzinach pracy urzędu. Informacje dotyczące prawidłowego wypełnienia i złożenia deklaracji można uzyskać pod nr tel. (86) 2152175.

 

Uchwała Nr 104/XVI/2020 https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica/document/613873/Uchwa%C5%82a-104_XVI_2020

Uchwała Nr 105/XVI/2020 https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica/document/613878/Uchwa%C5%82a-105_XVI_2020

Uchwały dostępne również poniżej w załączeniu.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajduje się poniżej w załączeniu.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Nr 104/XVI/2020 pdf 126.04 KB Konrad Majkowski
Uchwała Nr 105/XVI/2020 pdf 280.11 KB Konrad Majkowski
Deklaracja - wersja do wypełnienia elektronicznie pdf 170.74 KB Konrad Majkowski
Deklaracja - wersja do wypełnienia ręcznie (po wydrukowaniu) pdf 169.76 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 marzec 2020 14:26 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 marzec 2020 14:26 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 25 marzec 2020 14:21 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 25 marzec 2020 14:22 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 styczeń 2022 13:59 Konrad Majkowski (administracja)