Wójt Gminy Piątnica - Artur Wierzbowski
wybrany na kadencję 2018-2023, pełni funkcję od 22 listopada 2018 r.

Artur Wierzbowski - Wójt Gminy Piątnica

Wójt jest organem wykonawczym gminy. Wójt zapewnia wykonanie uchwał Rady i realizację zadań gminy określonych przepisami prawa i w tym celu kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy, kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy i sprawne jego funkcjonowanie.


Do kompetencji Wójta należy w szczególności:

 • właściwe merytorycznie przygotowywanie spraw i projektów uchwał przedkładanych pod obrady Rady,
 • określanie sposobu wykonania uchwał Rady oraz składanie sprawozdań z ich realizacji,
 • podejmowanie decyzji w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu gminy,
 • prowadzenie inwestycji gminnych,
 • zatwierdzanie wyników przetargów publicznych,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • dokonywanie analizy oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne, składanych Wójtowi,
 • zapewnienie należytego funkcjonowania i rozwoju gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykorzystywanie inicjatyw lokalnych mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin,
 • pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej oraz zapewnienie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej,
 • zatwierdzanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 • wykonywanie funkcji organu podatkowego i podejmowanie indywidualnych decyzji w sprawach podatków i opłat stanowiących dochody gminy, w zakresie należącym do jego właściwości,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.


Wójt zapewnia realizację wszystkich zadań należących do gminy, o ile nie są one zastrzeżone do właściwości Rady. Wójt, jako organ wykonawczy gminy, podejmuje rozstrzygnięcia o charakterze ogólnym w drodze zarządzeń.

Ponadto, Wójt sprawuje nadzór nad samorządowymi osobami prawnymi i instytucjami kultury:
1) Biblioteką Publiczną Gminy Piątnica;
2) Gminnym Ośrodkiem Kultury w Piątnicy.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 26 listopad 2018 19:48 Konrad Majkowski (administracja)
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26 listopad 2018 19:49 Konrad Majkowski (administracja)
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 26 listopad 2018 20:01 Konrad Majkowski (administracja)
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26 listopad 2018 20:38 Konrad Majkowski (administracja)
Przywrócono wersję artykułu z dnia . poniedziałek, 26 listopad 2018 20:42 Konrad Majkowski (administracja)
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 20:35 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 20:36 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 20:36 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 maj 2019 09:36 Konrad Majkowski (administracja)
Artykuł został zmieniony. środa, 09 luty 2022 13:07 Konrad Majkowski