UWAGA: Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377). Po tym terminie licencje te tracą swoją ważność.

Do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką należy:

 • oświadczenie dotyczące spełnia wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,
 • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości , a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
 • kserokopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym transport będzie wykonywany
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania pojazdem, którym transport ma być wykonywany, W przypadku gdy przedsiębiorca nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu - również dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nim
 • świadectwo legalizacji taksometru zainstalowanego w zgłoszonym do licencji pojeździe/pojazdach (jeżeli występuje),
 • dowód uiszczenia opłaty na konto Urzędu Gminy Piątnica
 • pełnomocnictwo (tylko w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika).
 • wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

Do wglądu: oryginały załączonych kserokopii dokumentów.

Opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze gminy:

 • 200,00 zł za udzielenie licencji na okres ważności od 2 do 15 lat
 • 250,00 zł za udzielenie licencji na okres ważności powyżej 15 do 30 lat
 • 300,00 zł za udzielenie licencji na okres ważności powyżej 30 do 50 lat

Opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze sąsiadującej gminy:

 • 280,00 zł za udzielenie licencji na okres ważności od 2 do 15 lat
 • 350,00 zł za udzielenie licencji na okres ważności powyżej 15 do 30 lat
 • 400,00 zł za udzielenie licencji na okres ważności powyżej 30 do 50 lat

Ponadto dodatkowo za :

 • wydanie wypisu pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji (za każdy wydany wypis):
 • licencje ważną do 15 lat - 22 zł
 • licencje ważną powyżej 15 do 30 lat - 27,50 zł
 • licencje ważną powyżej 30 do 50 lat - 33 zł
 • wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się 10% opłaty jak za udzielenie licencji-
  w innych przypadkach utraty licencji to 25 % opłaty jak za udzielenie licencji.
 • wydanie wtórnika wypisu z licencji pobiera się 1% opłaty jak za udzielenie licencji.

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika - opłatę skarbową w wysokości 17,00  za udzielone pełnomocnictwo. 

Wpłat z tytułu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką należy dokonywać przed wydaniem licencji (w wybrany przez siebie sposób tj. przelewem, w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy Urzędu Gminy:

68 8762 0009 0000 1270 2000 0020

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Wniosek należy złożyć z kompletem wymaganych załączników. Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2019 r., poz. 2377).
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wzór wniosku -licencja TAXI docx 51.10 KB Małgorzata Krajewska
Oświadczenie docx 15.58 KB Małgorzata Krajewska
Wykaz pojazdów docx 12.41 KB Małgorzata Krajewska
Wykaz kierowców docx 12.60 KB Małgorzata Krajewska
Wzór wniosku o zmianę licencji docx 30.89 KB Małgorzata Krajewska
Wykaz pojazdów docx 12.41 KB Małgorzata Krajewska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 13 lipiec 2022 11:46 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony. środa, 13 lipiec 2022 11:50 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 13 lipiec 2022 12:06 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony. środa, 13 lipiec 2022 12:23 Małgorzata Krajewska