Zwolnienie od podatku od nieruchomości z powodu COVID-19

W związku z epidemią COVID–19 ograniczona została działalność gospodarcza wielu przedsiębiorców. Z tego powodu Uchwałą Nr 165/XXVI/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. Rada Gminy Piątnica wprowadziła zwolnienie od podatku od nieruchomości, gruntów, budynków oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za okres styczeń, luty i marzec 2021 r. Zwolnienie to obejmuje przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, będących podatnikami podatku od nieruchomości, których przedmiot działalności obejmuje:

1) działalność usługową związaną z wyżywieniem - Restauracje i inne placówki gastronomiczne - ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A;

2) działalność związana z zakwaterowaniem - ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.10.Z;

3) działalność rozrywkową i rekreacyjną w szczególności działalność, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia - ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A.

Zwolnienie jest przyznawane na podstawie złożonej:

1) deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości albo informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych,

2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID–19, stanowiący załącznik Nr 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312, Nr 254, poz. 1704; Dz. U. z 2016 r. poz. 238; Dz. U. z 2020 r. poz. 1338).

Pozostali przedsiębiorcy, którzy odczuwają finansowe skutki epidemii, mogą skorzystać z pomocy na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 marzec 2021 15:00 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 styczeń 2022 13:31 Konrad Majkowski (administracja)