Podatek od nieruchomości

1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1) grunty;

2) budynki lub ich części;

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

3) użytkownikami wieczystymi gruntów;

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

  1. wynika z umowy zawartej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  2. jest bez tytułu prawnego.

3. Obowiązek podatkowy:

1) Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia.

2) Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

4. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

5. Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne mogą dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawiadomieniu.

6. Osoby fizyczna mogą dokonywać wpłat do sołtysa lub na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok.

7. Zaokrągleniu do pełnych złotych podlega kwota podatku od nieruchomości, stosownie do art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

8. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała 216/XXXVI/2021 Rady Gminy Piątnica w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pdf 200.84 KB Małgorzata Krajewska
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości osoby prawne pdf 73.50 KB Małgorzata Krajewska
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości-formularz interaktywny osoby prawne pdf 183.20 KB Małgorzata Krajewska
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu osob pdf 38.08 KB Małgorzata Krajewska
zdn1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomoci dane o przedmiotach opodatkowania osoby prawne xlsm 66.64 KB Małgorzata Krajewska
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania pdf 37.98 KB Małgorzata Krajewska
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania-form xlsm 70.90 KB Małgorzata Krajewska
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych-osoby fizyczne pdf 62.05 KB Małgorzata Krajewska
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych-osoby fizyczne-formularz aktywny pdf 196.59 KB Małgorzata Krajewska
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opo pdf 36.68 KB Małgorzata Krajewska
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opo xlsm 64.94 KB Małgorzata Krajewska
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opo pdf 36.60 KB Małgorzata Krajewska
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opo xlsm 68.86 KB Małgorzata Krajewska
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników pdf 32.22 KB Małgorzata Krajewska
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników-formularz aktywny xlsm 70.68 KB Małgorzata Krajewska
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych pdf 83.98 KB Małgorzata Krajewska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 08 grudzień 2021 08:20 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony. środa, 08 grudzień 2021 14:03 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 styczeń 2022 13:31 Konrad Majkowski (administracja)
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 24 styczeń 2022 15:20 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 25 styczeń 2022 08:22 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 04 listopad 2022 15:01 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
piątek, 04 listopad 2022 15:05 Małgorzata Krajewska