Podatek od nieruchomości

1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1) grunty;

2) budynki lub ich części;

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

3) użytkownikami wieczystymi gruntów;

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

  1. wynika z umowy zawartej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  2. jest bez tytułu prawnego.

3. Obowiązek podatkowy:

1) Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia.

2) Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

4. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

5. Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne mogą dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawiadomieniu.

6. Osoby fizyczna mogą dokonywać wpłat do sołtysa lub na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok.

7. Zaokrągleniu do pełnych złotych podlega kwota podatku od nieruchomości, stosownie do art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

8. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 Od 1 stycznia 2016 r., w przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych należy bezwzględnie stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez Ministra Finansów (wzory w zakładce Załączniki)

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 301/XLV/2022 RADY GMINY PIĄTNICA pdf 240.03 KB Małgorzata Krajewska
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych pdf 638.74 KB Małgorzata Krajewska
DN-1_Deklaracja na podatek od nieruchomości-osoby prawne xls 260.50 KB Małgorzata Krajewska
DN-1_Deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci-osoby pdf 192.65 KB Małgorzata Krajewska
ZDN-1_Zalacznik_do_deklaracji_na_podatek_od_nieruchomosci-osoby prawne pdf 103.48 KB Małgorzata Krajewska
ZDN-1_Zacznik_do_deklaracji_na_podatek_od_nieruchomoci_-_dane_o_przedmiotach_opodatkowania-osoby prawne wzór edytowalny xls 89.50 KB Małgorzata Krajewska
ZDN-2_Zacznik_do_deklaracji_na_podatek_od_nieruchomoci_-_dane_o_przedmiotach_opodatkowania_zwolnionych xls 92.50 KB Małgorzata Krajewska
ZDN-2_Zacznik_do_deklaracji_na_podatek_od_nieruchomoci_-_dane_o_przedmiotach_opodatkowania_zwolnionych pdf 101.89 KB Małgorzata Krajewska
IN-1_Informacja_o_nieruchomociach_i_obiektach_budowlanych xls 309.50 KB Małgorzata Krajewska
ZIN-1_Zalacznik_do_informacji_o_nieruchomosciach_i_obiektach_budowlanych pdf 119.00 KB Małgorzata Krajewska
ZIN-1_Zaacznik_do_informacji_o_nieruchomociach_o_obektach_budowlanych-_dane_o_przedmiotach_opodatkowania xls 87.00 KB Małgorzata Krajewska
ZIN-2_Zalacznik_do_informacji_o_nieruchomosciach_i_obiektach_budolanych pdf 100.09 KB Małgorzata Krajewska
ZIN-2_Zaacznik_do_informacji_o_nieruchomociach_o_obektach_budowlanych-_dane_o_przedmiotach_zwolnionych xls 87.50 KB Małgorzata Krajewska
ZIN-3_Zalacznik_do_informacji_o_nieruchomosciach_i_obiektach_budowlanych pdf 116.59 KB Małgorzata Krajewska
ZIN-3_Zacznik_do_informacji_o_nieruchomociach_i_obiektach_budowlanych_-_dane_pozostaych_podatnikˇw (1) xls 100.00 KB Małgorzata Krajewska
broszura-informacyjna-in-1-pdf pdf 805.73 KB Małgorzata Krajewska
Uchwała Nr 165 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli pdf 198.09 KB Małgorzata Krajewska
PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ pdf 126.82 KB Małgorzata Krajewska
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE LUB ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ pdf 142.87 KB Małgorzata Krajewska
PEŁNOMOCNICTWO DO DORĘCZEŃ pdf 63.23 KB Małgorzata Krajewska
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE / ODWOŁANIU / WYPOWIEDZENIU PEŁNOMOCNICTWA DO DORĘCZEŃ pdf 61.52 KB Małgorzata Krajewska
PPS-1 - Pełnomocnictwo szczególne pdf 65.23 KB Małgorzata Krajewska
OPS-1 - Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego pdf 60.72 KB Małgorzata Krajewska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 listopad 2022 15:09 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 listopad 2022 15:12 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
wtorek, 08 listopad 2022 15:15 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 09:51 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 10:01 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 10:02 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 11:47 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 11:49 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 11:53 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 11:56 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 11:57 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 11:59 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 12:31 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 12:33 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 12:34 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 12:36 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 12:37 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 12:40 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 01 grudzień 2022 10:27 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 05 grudzień 2022 12:55 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 05 grudzień 2022 13:02 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 05 grudzień 2022 13:03 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 05 grudzień 2022 13:03 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 05 grudzień 2022 13:04 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 06 grudzień 2022 08:15 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 grudzień 2022 08:16 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 grudzień 2023 12:44 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 grudzień 2023 12:46 Małgorzata Krajewska