Stawki podatku od nieruchomości w 2024 r. pozostają na poziomie 2023 r.

1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1) grunty,

2) budynki lub ich części,

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

3) użytkownikami wieczystymi gruntów;

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

  1. wynika z umowy zawartej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  2. jest bez tytułu prawnego.

3. Obowiązek podatkowy:

1) Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia.

2) Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

4. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

5. Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne mogą dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawiadomieniu.

6. Osoby fizyczna mogą dokonywać wpłat do sołtysa lub na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok.

7. Zaokrągleniu do pełnych złotych podlega kwota podatku od nieruchomości, stosownie do art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

8. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 Od 1 stycznia 2016 r., w przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych należy bezwzględnie stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez Ministra Finansów

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pdf 240.03 KB Małgorzata Krajewska
Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości pdf 246.37 KB Małgorzata Krajewska
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych pdf 468.61 KB Małgorzata Krajewska
Broszura informacyjna-DN-1 - osoby prawne pdf 946.62 KB Małgorzata Krajewska
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości-osoby prawne-wersja edytowalna xls 260.50 KB Małgorzata Krajewska
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości-osoby prawne pdf 192.65 KB Małgorzata Krajewska
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomoci-dane o przedmiotach opodatkowania- osoby prawne wzór edytowalny xls 89.50 KB Małgorzata Krajewska
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomoci-dane o przedmiotach opodatkowania- osoby prawne pdf 103.48 KB Małgorzata Krajewska
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomoci-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych xls 92.50 KB Małgorzata Krajewska
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomoci-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych pdf 101.89 KB Małgorzata Krajewska
Broszura-informacyjna IN-1 osoby fizyczne pdf pdf 805.73 KB Małgorzata Krajewska
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych-osoby fizyczne wersja edytowalna xls 309.50 KB Małgorzata Krajewska
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych-osoby fizyczne pdf 62.05 KB Małgorzata Krajewska
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomociach o obektach budowlanych-dane o przedmiotach opodatkowania xls 87.00 KB Małgorzata Krajewska
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomociach o obektach budowlanych-dane o przedmiotach opodatkowania pdf 119.00 KB Małgorzata Krajewska
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych-dane o przedmiotach zwolnionych xls 87.50 KB Małgorzata Krajewska
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych-dane o przedmiotach zwolnionych pdf 100.09 KB Małgorzata Krajewska
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych -dane pozostałych podatników xls 100.00 KB Małgorzata Krajewska
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych -dane pozostałych podatników pdf 116.59 KB Małgorzata Krajewska
Rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw pdf 78.15 KB Małgorzata Krajewska
Pełnomocnictwo ogólne pdf 84.60 KB Małgorzata Krajewska
Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego pdf 87.65 KB Małgorzata Krajewska
Pełnomocnictwo szczególne pdf 59.37 KB Małgorzata Krajewska
Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu, wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego pdf 53.67 KB Małgorzata Krajewska
Pełnomocnictwo do doręczeń pdf 57.25 KB Małgorzata Krajewska
Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu, wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń pdf 54.57 KB Małgorzata Krajewska
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pdf 55.57 KB Małgorzata Krajewska
Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pdf 66.79 KB Małgorzata Krajewska
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej pdf 321.87 KB Małgorzata Krajewska
Zawiadomienie o zmianie odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków elektr. pdf 581.81 KB Małgorzata Krajewska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 05 grudzień 2023 12:59 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 grudzień 2023 13:18 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 grudzień 2023 13:50 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 grudzień 2023 14:02 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 grudzień 2023 14:07 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 grudzień 2023 14:10 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 grudzień 2023 14:11 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 grudzień 2023 14:12 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 grudzień 2023 14:13 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 05 grudzień 2023 14:41 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 grudzień 2023 14:42 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 grudzień 2023 14:43 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony. środa, 06 grudzień 2023 08:41 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 08:44 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 08:48 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 08:56 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 08:58 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 09:04 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 09:07 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 09:11 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 09:13 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 09:14 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 09:15 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 09:16 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 09:16 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 09:17 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 09:22 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 09:36 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 09:40 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 09:42 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 09:47 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 09:48 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 09:51 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 09:54 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 09:57 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 09:58 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 10:01 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 10:06 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 10:08 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 10:10 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 10:11 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony. środa, 06 grudzień 2023 10:13 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:14 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:16 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:16 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:17 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:17 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:18 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:18 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:19 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:19 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:21 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:22 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:22 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:24 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:24 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:25 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:25 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:26 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:27 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:29 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:31 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:31 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:32 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:32 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:33 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:34 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:35 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:35 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:36 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:37 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 12:38 Małgorzata Krajewska