PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2024 r.

Stawki podatku od środków transportowych w 2024 r. nie ulegną zmianie. Będą obowiązywały stawki uchwalone uchwałą Nr 118/XXII/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2436), od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A.

FORMULARZE PODATKOWE

Formularze na podatek od środków transportowych znajduje się w zakładce "załączniki" lub można pobrać ze strony: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Wpłat z tytułu podatku od środków transportowych osoby prawne i fizyczne mogą dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawiadomieniu.

1. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

7) autobusy.

2. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

3. Podmioty są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy.

4. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

5. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,

b) do dnia 15 września danego roku - II rata;

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 Od 1 stycznia 2016 r., w przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych należy bezwzględnie stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez Ministra Finansów (wzory w zakładce Załączniki)

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała Nr 118/XXII/2016 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych pdf 120.26 KB Małgorzata Krajewska
Obwieszczenie MF w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. pdf 83.75 KB Małgorzata Krajewska
Rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych pdf 76.53 KB Małgorzata Krajewska
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych - aktywny formularz xls 156.00 KB Małgorzata Krajewska
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych pdf 184.88 KB Małgorzata Krajewska
DT- 1A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych aktywny formularz-1 xls 261.50 KB Małgorzata Krajewska
DT-1A Załącznik do deklarcaji na podatek od środków transportowych pdf 256.91 KB Małgorzata Krajewska
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pdf 55.57 KB Małgorzata Krajewska
Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pdf 66.79 KB Małgorzata Krajewska
Pełnomocnictwo ogólne pdf 84.60 KB Małgorzata Krajewska
Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego pdf 87.65 KB Małgorzata Krajewska
Pełnomocnictwo szczególne pdf 59.37 KB Małgorzata Krajewska
Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu, wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego pdf 53.67 KB Małgorzata Krajewska
Pełnomocnictwo do doręczeń pdf 57.25 KB Małgorzata Krajewska
Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu, wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń pdf 54.57 KB Małgorzata Krajewska
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej pdf 321.87 KB Małgorzata Krajewska
Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektron pdf 581.81 KB Małgorzata Krajewska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 09:06 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 09:13 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 09:16 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 09:17 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 09:18 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 09:19 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 09:37 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 09:38 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 09:39 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 09:40 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 10:19 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 10:20 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 10:21 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 10:21 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 10:22 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 10:23 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 10:23 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 10:24 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 10:25 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 10:25 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 10:27 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 10:31 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 10:35 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 10:37 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 10:38 Małgorzata Krajewska