Informacja w sprawie potwierdzania przez Wójta Gminy Piątnica umów dzierżaw zawieranych przez rolników.

Informujemy, że od dnia 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, (burmistrzów, prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz.174, z późn. zm.).

Działając na mocy art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 tej ustawy Wójt Gminy Piątnica właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte co najmniej na 10 lat umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej:

  1. małżonkiem emeryta lub rencisty,
  2. jego zstępnym lub pasierbem,
  3. osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
  4. małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć do Urzędu Gminy Piątnica (Wydział Rolnictwa, Podatków i Usług) wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy wraz z podpisaną umową dzierżawy.

UWAGA

Na podstawie wyżej wymienionych przepisów wójt dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto wójt gminy Piątnica władny jest tylko do potwierdzania umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej gminy. Zatem w niektórych przypadkach w umowie dzierżawy potwierdzenia mogą być dokonywane przez kilku wójtów, stosownie do ich właściwości.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 16 grudzień 2020 14:28 Małgorzata Krajewska