Informacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.04.2021 r.

Szanowni Mieszkańcy

Wszystkich mieszkańców zastanawia podwyżka stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na tę decyzję składa się wiele czynników. Zmiana opłaty podyktowana jest znacznym wzrostem kosztów utrzymania systemu, przede wszystkim kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Należy podkreślić, że Gmina nie zarabia na śmieciach, jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu opłat zebranych od mieszkańców za wywóz i zagospodarowanie odpadów i nie może też dokładać z budżetu na ten cel, bo nie ma takiego umocowania prawnego. Na gminach ciąży obowiązek zorganizowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, który ma się samofinansować z opłat pochodzących od mieszkańców. Z tych opłat pokrywane są koszty związane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów odebranych od mieszkańców i zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, koszty administracyjne systemu a także koszty edukacji ekologicznej oraz usuwanie dzikich wysypisk. Wynika z tego prosta zależność tj. im więcej odpadów zostanie wytworzonych i przekazanych do odebrania tym większe opłaty będą ponosić mieszkańcy. W efekcie do końca grudnia 2020 roku od mieszkańców odebrano 2 106,382 ton.

 Rosnąca ilość odpadów wpływa w największym stopniu na koszty funkcjonowania systemu, bowiem Gmina płaci za każdą tonę odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów. Rezultat jest taki, że przychody przestały pokrywać koszty, a system przestał się samofinansować. Na koniec 2020 r. do systemu z budżetu Gminy została dołożona kwota 190 716,51 zł. Mając na uwadze rosnącą ilość odpadów, oraz brak środków na pokrycie bieżących wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych konieczna była zmiana obowiązującej stawki za odpady komunalne.

Zgodnie z Uchwałą Nr 163/XXVI/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy od 1 kwietnia 2021 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w następujących wysokościach:

  • 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych w wysokości 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W takim przypadku stawka po zwolnieniu wynosi:

  • 23,00 zł od mieszkańca miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania i oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym Wójta Gminy Piątnica oraz właściciela nieruchomości. W takim przypadku Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

 Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 48,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku posiadania i korzystania z kompostownika przydomowego, właściciele nieruchomości zwolnieni są z obowiązku posiadania worka brązowego na bioodpady. Pracownicy Urzędu Gminy Piątnica mogą dokonywać kontroli w zakresie podanej w deklaracji informacji dotyczącej kompostowania odpadów w kompostowniku przydomowym oraz ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości.

Wpłaty należy uiszczać bez wezwania gotówką do sołtysa wsi lub na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawiadomieniu.

Mieszkańcy zamieszkujący teren gminy Piątnica zostaną pisemnie poinformowani o wysokości należności z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Opłaty z tego tytułu wnosi się raz na kwartał:

  • do 15 marca za miesiące: styczeń, luty i marzec;
  • do 15 maja za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec;
  • do 15 września za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień;
  • do 15 listopada za miesiące: październik, listopad i grudzień.

Do segregowania odpadów jesteśmy zobowiązani przepisami ustawowymi. Gmina sporządza coroczne sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w których wykazuje osiągnięte współczynniki w zakresie recyklingu odpadów oraz w ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazanych do składowania.

Problem gospodarki śmieciowej, z którym mierzą się wszystkie gminy w całej Polsce będzie można rozwiązać tylko we współpracy gminy z mieszkańcami, aby przestrzegać wymagań dotyczących wytwarzania i segregacji odpadów. Dlatego też zachodzi potrzeba wspólnego i zgodnego działania na rzecz odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, po to, aby ceny śmieci w naszej gminie nie rosły.