PODATEK LEŚNY W 2022 r.

W Monitorze Polskim poz. 950 został opublikowany Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., wyniosła 212,26 zł za 1 m3. Stanowi to wzrost o 15,42 zł w stosunku do średniej ceny drewna będącej podstawą do naliczenia podatku leśnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS w 2020 r. (196,84 zł za 1m3). Wysokość podatku leśnego od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna

Stawka podatku leśnego w 2022 r. od 1 ha lasu ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 212,26 zł za 1 m3 wyniesie 46,6972 zł. (212,26 zł x 0,220m³=46,6972 zł). Na terenie Gminy Piątnica w 2021 r. stawka podatku leśnego wynosiła 42,7328zł. od 1 ha fizycznego lasu.

Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Stawka podatku leśnego nie podlega zaokrągleniu. Zaokrągleniu do pełnych złotych podlega natomiast kwota podatku leśnego, stosownie do art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

FORMULARZE PODATKOWE

Formularze na podatek rolny znajdują się w zakładce "załączniki" lub można pobrać ze strony: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Wpłat z tytułu podatku leśnego osoby prawne mogą dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawiadomieniu.

Natomiast osoby fizyczna mogą dokonywać wpłat do sołtysa lub na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok.

1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

2. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami lasów;

2) posiadaczami samoistnymi lasów;

3) użytkownikami wieczystymi lasów;

4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

3. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego od lasów pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej "Lasami Państwowymi", oraz wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

4. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

5. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;

3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwe gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

6. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

7. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi -  równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

1). Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

2) Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2021 r. pdf 196.04 KB Małgorzata Krajewska
Ustawa o podatku leśnym pdf 95.87 KB Małgorzata Krajewska
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz pdf 83.03 KB Małgorzata Krajewska
DL-1 Deklaracja na podatek leśny-osoby prawne pdf 51.46 KB Małgorzata Krajewska
DL-1 Deklaracja na podatek leśny-osoby prawne-formularz aktywny pdf 153.25 KB Małgorzata Krajewska
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu pdf 32.62 KB Małgorzata Krajewska
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu-formularz aktyw xlsm 68.55 KB Małgorzata Krajewska
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania pdf 32.48 KB Małgorzata Krajewska
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania-formularz aktyw xlsm 68.55 KB Małgorzata Krajewska
IL-1 Informacja o lasach-osoby fizyczne pdf 42.36 KB Małgorzata Krajewska
IL-1 Informacja o lasach-osoby fizyczne-formularz aktywny pdf 149.94 KB Małgorzata Krajewska
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu pdf 32.29 KB Małgorzata Krajewska
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu-formularz aktywny xlsm 66.36 KB Małgorzata Krajewska
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania pdf 32.17 KB Małgorzata Krajewska
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania-formularz aktywny xlsm 66.20 KB Małgorzata Krajewska
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników pdf 32.16 KB Małgorzata Krajewska
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników-formularz aktywny xlsm 70.72 KB Małgorzata Krajewska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 08 grudzień 2021 12:32 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 styczeń 2022 13:30 Konrad Majkowski (administracja)
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 styczeń 2022 10:48 Małgorzata Krajewska