Informacja o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2022 r.

Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z Uchwałą Nr 162/XXVI/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy od 1 kwietnia 2021 r. obowiązują następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w następujących wysokościach:

  • 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych w wysokości 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W takim przypadku stawka po zwolnieniu wynosi:

  • 23,00 zł od mieszkańca miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania i oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym Wójta Gminy Piątnica oraz właściciela nieruchomości. W takim przypadku Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 48,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku posiadania i korzystania z kompostownika przydomowego, właściciele nieruchomości zwolnieni są z obowiązku posiadania worka brązowego na bioodpady. Pracownicy Urzędu Gminy Piątnica mogą dokonywać kontroli w zakresie podanej w deklaracji informacji dotyczącej kompostowania odpadów w kompostowniku przydomowym oraz ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości.

Wpłaty należy uiszczać bez wezwania gotówką do sołtysa wsi lub na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawiadomieniu.

Mieszkańcy zamieszkujący teren gminy Piątnica zostaną pisemnie poinformowani o wysokości należności z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Opłaty z tego tytułu wnosi się raz na kwartał:

  • do 15 marca za miesiące: styczeń, luty i marzec;
  • do 15 maja za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec;
  • do 15 września za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień;
  • do 15 listopada za miesiące: październik, listopad i grudzień.

Do segregowania odpadów jesteśmy zobowiązani przepisami ustawowymi. Gmina sporządza coroczne sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w których wykazuje osiągnięte współczynniki w zakresie recyklingu odpadów oraz w ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazanych do składowania.

Problem gospodarki śmieciowej, z którym mierzą się wszystkie gminy w całej Polsce będzie można rozwiązać tylko we współpracy gminy z mieszkańcami, aby przestrzegać wymagań dotyczących wytwarzania i segregacji odpadów. Dlatego też zachodzi potrzeba wspólnego i zgodnego działania na rzecz odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, po to, aby ceny śmieci w naszej gminie nie rosły.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 grudzień 2021 14:17 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 grudzień 2021 14:22 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 styczeń 2022 13:56 Konrad Majkowski (administracja)