INFORMACJA
Z PRZEBIEGU ORAZ O WYNIKU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
dotyczących projektu statutu sołectwa Żelechy

 

 

Konsultacje społeczne dotyczyły projektu statutu sołectwa Żelechy i zostały przeprowadzone w celu zebrania uwag, opinii i wniosków mieszkańców sołectwa.

Podstawą do rozpoczęcia konsultacji było zarządzenie nr 6.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów sołectw Wiktorzyn i Żelechy.

Informacja o poddaniu konsultacjom społecznym projektu statutu sołectwa Żelechy – sporządzona w formie obwieszczenia - zamieszczona była na stronach www.gminapiatnica.pl, www.bip.gminapiatnica.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica oraz tablicy ogłoszeń sołectwa.

Konsultacje przeprowadzone były w okresie: od 17 stycznia 2022 r. do 4 lutego 2022 r. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy sołectwa.

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosków, co do projektu statutu poddanego konsultacjom.

Podstawą prawną przeprowadzonych konsultacji społecznych była uchwała Nr 192/XLI/2014 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2992).

 

 

Z up. Wójta

Zastępca Wójta

Bogdan Bieńczyk

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 09 luty 2022 13:45 Konrad Majkowski