Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2023 rok

 

Zgodnie z uchwałą Nr 234/XLI/10 Rady Gminy Piątnica z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Piątnica w dniu 9 listopada 2022 r. ogłosił konsultacje dotyczące projektu programu współpracy na 2023 rok gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii, uwag i sugestii podmiotów sektora pozarządowego w dziedzinach stanowiących przedmiot ich działalności.

Termin konsultacji wyznaczono w terminie od 6 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu współpracy oraz formularzem konsultacji zamieszczono na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Piątnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Dokumenty dostępne były także w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w pok. 20.      

W ogłoszeniu wskazano sposób, miejsce i termin zgłaszania opinii i uwag.

Do Urzędu Gminy Piątnica, w okresie przeznaczonym na konsultacje, nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie dotyczące projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

 

Z up. Wójta

mgr Bogdan Bieńczyk
Zastępca Wójta

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Sprawozdanie pdf 399.00 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 01 grudzień 2022 07:38 Konrad Majkowski