Wójt Gminy Piątnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2021.

 

Wójt Gminy Piątnica zamierza przeznaczyć na realizację wszystkich pozytywnie zaopiniowanych ofert dotacje celowe w łącznej kwocie 90 000,00 zł, w podziale na poszczególne rodzaje zadań.

Zadanie 1. "Wspieranie organizacji wypoczynku letniego lub zimowego, podczas którego będzie realizowany program profilaktyki uzależnień" - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 15 000,00 zł

Zadanie 2. „Organizacja zajęć profilaktycznych dla wszystkich mieszkańców gminy" - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 20 000,00 zł

Zadanie 3. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci  i młodzieży z gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem" - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 30 000,00 zł

Zadanie 4. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, głównie alkoholizmowi i narkomanii" - wysokość środków publicznych na realizację zadania:
25 000,00 zł .

Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2020 r., poz. 1057)

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2320)

3) Uchwały Nr 149/XXIV/2020 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"

Środki finansowe są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań na rzecz mieszkańców gminy Piątnica.

Wysokość wnioskowanej dotacji nie może być wyższa niż 85% kosztów finansowych realizacji całości zadania. Udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż 15%.

 Na każdy rodzaj zadania, podmiot uprawniony może złożyć tylko jedną ofertę.

Terminy i warunki składania ofert

Oferty należy sporządzić i następnie złożyć do siedziby Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, pok. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2021 r. w kopercie z opisem KONKURS-PROFILAKTYKA. Oferty można przesłać pocztą, jednakże  o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu.

Do oferty dołącza się:

1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących

2) statut

3) Program profilaktyczny

PROGRAM PROFILAKTYCZNY powinien zawierać:

  1. szczegółowy konspekt uwzględniający: cele, metody pracy i pomoce dydaktyczne, określenie zasad poszanowania podmiotowości i godności człowieka, diagnozę występujących zagrożeń, ewaluację
  2. harmonogram planowanych zajęć/ godziny, dzień, miesiąc, rok
  3. miejsce realizacji
  4. kwalifikacje osób prowadzących zajęcia, staż pracy
  5. opisać elementy profilaktyczne stanowiące integralną część realizowanych działań
  6. opinie i sugestie młodzieży, nauczycieli, pedagogów, innych osób w przypadku, gdy program był wcześniej realizowany.

Kluby sportowe organizujące zajęcia sportowe w ramach programów profilaktycznych dla młodzieży zobowiązane są umożliwić w nich nieodpłatne uczestnictwo dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych. Rekomendowane jest objęcie zajęciami sportowymi dzieci z grup ryzyka, które uczestniczą w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach środowiskowych. ZAJĘCIA SPORTOWE NIE MOGĄ STANOWIĆ JEDYNEJ I SAMODZIELNEJ STRATEGII PROFILAKTYCZNEJ. Powinny być integralnym elementem programu profilaktycznego i pełnić funkcję uzupełniającą w stosunku do innych działań profilaktycznych, odnosząc się jednocześnie do opisu działań i budżetu zadania w Ofercie.

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem konkursu ofert znajdują się w poniższych załącznikach:

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 27 styczeń 2021 11:28 Łukasz Mertin