SO. 2110.5.2021

 

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY PIĄTNICA
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Piątnica

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53
Stanowisko: podinspektor
Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich
Wymiar czasu pracy: pełny – 1 etat
Planowana data zatrudnienia: w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego.

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem:


wymagania niezbędne
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
5) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiada wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub podyplomowe o kierunku administracja;
7) staż pracy: co najmniej 5 lat w administracji publicznej;
8) umiejętności zawodowe:
a) wiedza ogólna: dobra znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego (kpa), ochrony danych osobowych, rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej,
b) wiedza specjalistyczna: bardzo dobra znajomość instrukcji kancelaryjnej,
c) umiejętności praktyczne: biegła znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy), obsługi urządzeń biurowych, umiejętność redagowania pism, znajomość techniki opracowywania aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) oraz decyzji administracyjnych;

wymagania dodatkowe
1) znajomość przepisów normujących udostępnianie informacji publicznej i ochronę danych osobowych;
2) umiejętność analitycznego myślenia i formułowania myśli w mowie i na piśmie,
3) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i obsługi interesantów, kultura osobista i odporność na stres;
4) posiadanie prawa jazdy kategorii min. B i praktyczna umiejętność prowadzenia pojazdów.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących z Urzędu na zasadach określonych w Instrukcji kancelaryjnej i zarządzeniach Wójta określających zasady postepowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Piątnica,
2) wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), w tym przekazywanie korespondencji zgodnie z pisemną dekretacją Sekretarza Gminy,
3) przechowywanie nośników papierowych spraw prowadzonych w systemie wspierającym system tradycyjny (w EZD), tj. składu chronologicznego przesyłek wpływających w pełni odwzorowanych cyfrowo (SC-PO), składu chronologicznego przesyłek wpływających częściowo odwzorowanych cyfrowo (SC-CO), składu chronologicznego nośników papierowych wychodzących z podmiotu (S.C.-W),
4) dbałość o właściwe oznaczenie oraz zabezpieczenie składu chronologicznego,
5) nadawanie pismom i przesyłkom wpływającym identyfikatora – numeru z rejestru przesyłek wpływających prowadzonego dla danego roku kalendarzowego,
6) wydawanie pokwitowań odbioru, potwierdzeń złożenia dokumentów;
7) prowadzenie składu Informatycznych Nośników Danych (SIN) z podziałem na SIN przesyłek przekazanych bezpośrednio na informatycznym nośniku danych skopiowanych w całości do systemu EZD (SINE-S), SIN przesyłek przekazanych bezpośrednio na informatycznym nośniku danych nie skopiowanych w całości do systemu EZD (SINEE-C), SIN przesyłek przekazanych na informatycznym nośniku danych stanowiących załącznik do pisma na nośniku papierowym, skopiowanych w całości do systemu EZD (SINP-S), SIN przesyłek przekazanych na informatycznym nośniku danych stanowiących załącznik do pisma na nośniku papierowym, nie skopiowanych w całości do systemu EZD (SINP-C),
8) dbałość o właściwe zabezpieczenie i opis Składu Informatycznych Nośników Danych poprzez umieszczenie na nich: identyfikatora, znaku sprawy, której dotyczy dokumentacja zapisana na nośniku, kategorii archiwalnej sprawy, wielkości zapisanego pliku, zwięzłego opisu zawartości nośnika,
9) prowadzenie rejestru wypożyczeń dokumentacji składowanej w Składzie Chronologicznym oraz w Składzie Informatycznych Nośników Danych na zasadach i z wykorzystaniem wzorów ustalonych w zarządzeniu,
10) przyjmowanie płatności bezgotówkowych przy użyciu terminala POS umożliwiającego płatności przy użyciu kart płatniczych,
11) weryfikacja kart przed dokonaniem transakcji a w przypadku stwierdzenia niezgodności wstrzymanie transakcji, zatrzymanie karty i kontakt z Centrum Obsługi Klienta podając „kod 10”,
12) udzielanie użytkownikowi odmowy przyjęcia zapłaty oraz zatrzymania karty w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek wskazanych w zarządzeniu,
13) przekazanie do Wydziału Finansowego raz dziennie do godz. 10.00 dokumentów z dnia poprzedniego określających tytuły otrzymanych wpłat,
14) dokonywanie transakcji zwrotu na pisemny wniosek interesanta zawierającego pisemną dyspozycję zwrotu pracownika merytorycznego,
15) prowadzenie punktu potwierdzającego profil zaufany, w tym:
a) sprawdzenie tożsamości osób wnioskujących,
b) wydruk wniosków,
c) potwierdzenie profilu zaufanego wraz z adnotacją na wydruku wniosku potwierdzenia,
d) ewidencjonowanie dokonanych potwierdzeń.
16) wysyłka korespondencji Urzędu na zasadach określonych w umowie z operatorem pocztowym,
17) prowadzenie postępowań na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń biurowych,
18) zbieranie zapotrzebowań od pracowników na w.w. materiały,
19) prowadzenie centralnego rejestru umów i porozumień zawieranych przez Wójta,
20) prowadzenie rejestru faktur wpływających,
21) przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie oraz prowadzenie rejestru przesyłek w postępowaniu cywilnym prowadzonym przez sądy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie szczególnego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) zatrudnienie w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego,
2) pierwsza umowa na czas określony,
3) stanowisko – podinspektor,
4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),
5) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,
6) praca w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Piątnica,
7) budynek nie przystosowany do osób niepełnosprawnych,
8) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku,
9) bezpośrednia podległość służbowa pod Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu październiku 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Piątnica był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),
2) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata,
3) podanie o przyjęcie do pracy - list motywacyjny podpisany przez kandydata,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, poświadczone za zgodność oryginałem przez kandydata,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty), poświadczone za zgodność oryginałem przez kandydata,
6) kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych, o posiadaniu kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, podpisane przez kandydata,
8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,
9) klauzula informacyjna, podpisana przez kandydata.

Termin składania ofert:

Termin: do dnia 23 listopada 2021 r. do godz. 14.00.

Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie – pokój nr 8 (kancelaria – parter) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy Piątnica. SO.2110.5.2021”

Informacje pozostałe

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Piątnica.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 216 24 76 wew. 24 lub 15.

Wójt

Artur Wierzbowski

Brak załączników.