SO. 2110.7.2021

 

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY PIĄTNICA
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Piątnica

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53
Stanowisko: podinspektor
Wydział: Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Planowana data zatrudnienia: w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego.

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

wymagania niezbędne
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
5) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiada wykształcenie wyższe o kierunku administracja, ochrona środowiska;
7) staż pracy: co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej;
8) umiejętności zawodowe:
a) wiedza ogólna: dobra znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego (kpa), ochrony danych osobowych, rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej,
b) wiedza specjalistyczna: bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska,
c) umiejętności praktyczne: biegła znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy), obsługi urządzeń biurowych, umiejętność redagowania pism, znajomość techniki opracowywania aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) oraz decyzji administracyjnych.

wymagania dodatkowe
1) znajomość przepisów normujących udostępnianie informacji publicznej i ochronę danych osobowych;
2) umiejętność analitycznego myślenia i formułowania myśli w mowie i na piśmie;
3) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i obsługi interesantów, kultura osobista i odporność na stres;
4) posiadanie prawa jazdy kategorii min. B i praktyczna umiejętność prowadzenia pojazdów.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy we współpracy z Naczelnikiem Wydziału w zakresie:
a) uzgodnienia projektu uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego,
b) uzgodnienia projektu uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia, zmniejszenia lub likwidacji obszaru chronionego krajobrazu,
c) uzgodnienia projektu uchwały sejmiku województwa, stanowiącej akt prawa miejscowego, w sprawie:
- wyznaczenia, w granicach krajobrazów priorytetowych zidentyfikowanych w ramach audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, strefy ochrony krajobrazu stanowiące w szczególności przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, istotne dla zachowania walorów krajobrazowych obszaru chronionego krajobrazu, wraz ze wskazaniem które z zakazów, wymienionych w art. 24 ust. la, obowiązują w danej strefie,
- określenia wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym,
- zmian uchwały podjętej w opisanym zakresie,
d) ustanawiana i znoszenia form ochrony przyrody: pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych lub zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
e) zaopiniowania wniosku Dyrektora Generalnego w odniesieniu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru przez ministra właściwego do spraw środowiska;
2) prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem przez radę gminy obowiązku zakładania i utrzymywania w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień oraz uznawania terenu za park gminny;
3) przyjmowanie powiadomień o odkryciu kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, w przypadku kiedy niemożliwe jest niezwłoczne powiadomienie o tym regionalnego dyrektora ochrony środowiska i niezwłoczne przekazanie przedmiotowego zawiadomienia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska;
4) opracowywanie gminnego programu ochrony środowiska i jego aktualizacja oraz sporządzanie co 2 lata raportu z jego wykonania, przedstawianie go radzie gminy, a następnie organowi wykonawczemu powiatu,
5) prowadzenie spraw związanych ze zmianą stanu wody na gruntach, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji wójta nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom;
6) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych;
7) planowanie zadań wykonywanych ze środków przeznaczonych na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska oraz zapewnienie ich realizacji;
8) przygotowywanie opinii wójta w zakresie rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawcę obwodu łowieckiego oraz wydzierżawiania obwodów łowieckich;
9) upublicznianie obwieszczenia o sporządzeniu projektu uchwały podziału na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, a także zmiany granic obwodu lub zmiany zaliczenia obwodu do kategorii w obrębie województwa;
10) przyjmowanie informacji o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu wykonywania polowania od dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, przekazywanych - co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego;
11) podawanie do publicznej wiadomości terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 42 ab ust. 2, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy;
12) przyjmowanie sprzeciwów wraz z uzasadnieniem od właściciela, posiadacza lub zarządcy gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego;
13) niezwłoczne zawiadamianie dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego oraz przekazywanie mu tego sprzeciwu wraz z uzasadnieniem;
14) przyjmowanie informacji od dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym;
15) pomniki przyrody;
16) niezwłoczne podawanie do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy, informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie;
17) realizacja polityki ochrony środowiska poprzez tworzenie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, w tym planów gospodarki niskoemisyjnej;
18) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych mających na celu pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych, zarówno krajowych i zagranicznych, na działania określone w zakresie czynności;
19) sporządzanie analiz, informacji i sprawozdań z zakresu działania stanowiska pracy,
20) wykonywanie obowiązków dotyczących ochrony zwierząt w tym:
a) opracowywanie projektu gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
b) przekazywanie projektu gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt do zaopiniowania określonym ustawowo podmiotom i przyjmowanie wydanych opinii,
c) terminowe przygotowanie projektów uchwał Rady w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
d) realizacja zadań związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz z ich wyłapywaniem, zapobieganiem i zwalczaniem wścieklizny wśród bezdomnych psów i kotów,
e) przygotowywanie danych do przeprowadzenia postępowania związanego z zawarciem przez Gminę umowy ze schroniskiem dla zwierząt oraz umowy na zapewnienie zwierzętom bezdomnym opieki weterynaryjnej, z zachowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych,
f) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji w sprawie czasowego odebrania właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia rażąco zaniedbywanego lub okrutnie traktowanego i przekazania go do schroniska, gospodarstwa rolnego lub ogrodu zoologicznego,
g) prowadzenie spraw dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psów ras uznanych za agresywne,
h) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt;
21) Realizacja ogólnopolskiego programu wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła - Program Czyste Powietrze.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) zatrudnienie w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego,
2) pierwsza umowa na czas określony,
3) stanowisko – podinspektor,
4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),
5) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,
6) praca w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Piątnica,
7) budynek nie przystosowany do osób niepełnosprawnych,
8) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku,
9) bezpośrednia podległość służbowa pod Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu październiku 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Piątnica był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),
2) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata,
3) podanie o przyjęcie do pracy - list motywacyjny podpisany przez kandydata,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, poświadczone za zgodność oryginałem przez kandydata,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty), poświadczone za zgodność oryginałem przez kandydata,
6) kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych, o posiadaniu kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, podpisane przez kandydata,
8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,
9) klauzula informacyjna, podpisana przez kandydata.

Termin składania ofert:

Termin: do dnia 23 listopada 2021 r. do godz. 14.00.

Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie – pokój nr 8 (kancelaria – parter) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Piątnica. SO.2110.7.2021”

Informacje pozostałe

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Piątnica.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 216 24 76 wew. 24 lub 15.

Wójt

Artur Wierzbowski

Brak załączników.