SO.2110.10.2021

 

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY PIĄTNICA
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Piątnica

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53
Stanowisko: inspektor
Wydział: Stanowisko do spraw promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Planowana data zatrudnienia: w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego.

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

wymagania niezbędne
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
5) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiada wykształcenie wyższe;
7) staż pracy: co najmniej 3 lata w administracji publicznej;
8) umiejętności zawodowe:
a) wiedza ogólna: dobra znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego (kpa), ochrony danych osobowych, rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej,
b) umiejętności praktyczne: biegła znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy, grafika komputerowa), obsługi urządzeń biurowych, umiejętność redagowania pism, znajomość techniki opracowywania aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) oraz decyzji administracyjnych;

wymagania dodatkowe
1) znajomość przepisów normujących udostępnianie informacji publicznej i ochronę danych osobowych;
2) umiejętność analitycznego myślenia i formułowania myśli w mowie i na piśmie,
3) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i obsługi interesantów, kultura osobista i odporność na stres;
4) posiadanie prawa jazdy kategorii min. B i praktyczna umiejętność prowadzenia pojazdów.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenia spraw promocji Gminy, do których należą między innymi:
a) organizowanie współpracy ze społecznością lokalną;
b) współdziałanie z mediami w zakresie promocji i polityki informacyjnej;
c) planowanie budżetu i przygotowywanie cząstkowych sprawozdań budżetowych dotyczących realizacji zadań związanych z promocją gminy;
d) współpraca w ramach promocji projektów i inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych oraz realizowanych z budżetu gminy;
e) utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami, wydawnictwami, firmami reklamowymi, etc.;
f) administrowanie stroną www.gminapiatnica.pl oraz profilem na portalu społecznościowym, koordynowanie Lokalnej Urzędowej Platformy Elektronicznej, systemu SMS;
g) kompleksowe przygotowanie materiałów promocyjnych, tj. banerów, ulotek, broszur, tekstów reklam, artykułów sponsorowanych itp., (opracowanie koncepcji, redakcja, wybór i opracowanie zdjęć, współpraca z grafikiem, drukarnią);
h) organizacja i udział w spotkaniach mających na celu wymianę informacji, promocji.
2) Współdziałanie z samorządem województwa, powiatu i innych gmin w zakresie rozwoju i promocji Gminy Piątnica;
3) Prowadzenie spraw w zakresie nawiązywania kontaktów i współdziałania z partnerami zagranicznymi;
4) Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami życia publicznego w działaniach na rzecz rozwoju i promocji Gminy, propagowania zdrowego stylu życia jej mieszkańców, budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz innych pożytecznych dla lokalnej społeczności przedsięwzięć;
5) Realizacja zadań wynikających z przepisów regulujących działalność pożytku publicznego i wolontariatu, a w szczególności:
a) opracowywanie projektu rocznego gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ustawowo określonymi, a w przypadku otrzymania polecenia Wójta – projektu wieloletniego gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ustawowo określonymi;
b) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ustawowo określonymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
c) koordynacja realizacji programu i sporządzanie zbiorczych informacji z jego wykonania;
d) prowadzenie spraw dotyczących zlecania podmiotom wymienionym w lit. a realizacji zadań publicznych w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym związanych z ogłaszaniem otwartych konkursów ofert, wyborem ofert, zawieraniem umów na udzielenie dotacji, kontrolą czynności podejmowanych w ramach powierzonego zadania i rozliczaniem sprawozdań z wykonania zadania publicznego;
e) terminowe przygotowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy celem przedłożenia przez Wójta Radzie Gminy Piątnica.
6) Przygotowanie Raportu o stanie gminy.


Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) zatrudnienie w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego,
2) pierwsza umowa na czas określony,
3) stanowisko – inspektor,
4) praca w niepełnym wymiarze czasu pracy – ½ etatu,
5) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,
6) praca w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Piątnica,
7) budynek nie przystosowany do osób niepełnosprawnych,
8) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku,
9) bezpośrednia podległość służbowa pod Sekretarza Gminy.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu listopadzie 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Piątnica był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),
2) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata,
3) podanie o przyjęcie do pracy - list motywacyjny podpisany przez kandydata,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, poświadczone za zgodność oryginałem przez kandydata,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty), poświadczone za zgodność oryginałem przez kandydata,
6) kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych, o posiadaniu kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, podpisane przez kandydata,
8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,
9) klauzula informacyjna, podpisana przez kandydata.

Termin składania ofert:

Termin: do dnia 14 grudnia 2021 r. do godz. 14.00.

Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie – pokój nr 8 (kancelaria – parter) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko inspektora – Stanowisko do spraw promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Piątnica. SO.2110.10.2021”

Informacje pozostałe

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Piątnica.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 216 24 76 wew. 24 lub 15.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 02 grudzień 2021 10:11 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 02 grudzień 2021 10:15 Konrad Majkowski