SO.2110.1.2022

 

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY PIĄTNICA
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Piątnica

1. Nazwa instytucji: Urząd Gminy Piątnica
2. Stanowisko: Skarbnik Gminy
3. Wydział: Finansowy
4. Wymiar czasu pracy: pełny – 1 etat
5. Planowana data zatrudnienia: w ciągu 2 miesięcy od zakończenia postępowania konkursowego

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

wymagania niezbędne

1) jest obywatelem polskim;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
5) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
6) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) posiada wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub podyplomowe o kierunku administracja;
8) staż pracy: co najmniej 5 lat;
9) wykształcenie: ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 5 lat praktyki w księgowości budżetowej;

wymagania dodatkowe

1) znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw:
a) o samorządzie gminnym,
b) o pracownikach samorządowych,
c) o finansach publicznych,
d) o rachunkowości oraz przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego,
e) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
f) o podatkach i opłatach lokalnych,
g) o sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego,
h) o ochronie danych osobowych,
i) o dostępie do informacji publicznej,
j) o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
k) Kodeks postępowania administracyjnego,
l) Prawo zamówień publicznych.
2) umiejętności praktyczne: biegła znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy) BESTIA, obsługi urządzeń biurowych, umiejętność redagowania pism, znajomość techniki opracowywania aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) oraz decyzji administracyjnych;
3) umiejętność analitycznego myślenia i formułowania myśli w mowie i na piśmie;
4) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i obsługi interesantów, kultura osobista i odporność na stres;
5) posiadanie prawa jazdy kategorii min. B i praktyczna umiejętność prowadzenia pojazdów.

Zasady podległości służbowej

Bezpośredni przełożony: Wójt

Zasady zwierzchnictwa stanowisk

Nie dotyczy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1. Obowiązki Skarbnika Gminy – Głównego Księgowego Budżetu określają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) i ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn.zm.) oraz przepisy wykonawcze i niniejszy zakres czynności. W związku z tym, do obowiązków na tym stanowisku należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów budżetu gminy i planu finansowego, wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu finansowego;
2) przygotowywanie projektów zmian w budżecie gminy;
3) sporządzanie rocznych i półrocznych sprawozdań z wykonania budżetu i sprawozdań finansowych jednostki;
4) zapewnienie jawności finansów publicznych, to jest przekazywanie do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym i odpowiednio w BIP dokumentów dotyczących budżetu i jego zmian, ciężarów publicznych, długu publicznego oraz sprawozdań budżetowych i finansowych;
5) sporządzanie i przekazywanie uprawnionym adresatom miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych w terminach określonych w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Finansów;
6) opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu;
7) organizowanie i nadzorowanie realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu, w tym dotacji z budżetu państwa i środków Unii Europejskiej;
8) przekazywanie środków finansowych własnym jednostkom budżetowym oraz dotacji instytucjom kultury;
9) przekazywanie dotacji innym podmiotom na podstawie zawartych przez Gminę umów i porozumień;
10) kontrola prawidłowości opracowywania planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanie kierownikom i głównym księgowym tych jednostek instruktażu w zakresie stosowania przepisów prawa finansowego;
11) kontrola finansowa wykorzystania i rozliczania dotacji przez gminne jednostki organizacyjne i inne podmioty, którym udzielono dotacji z budżetu;
12) czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu, kontrola długu publicznego i równowagi budżetowej oraz sporządzanie analiz i ocen w tym zakresie;
13) stwierdzanie nabycia spadku z udziałem Gminy Piątnica;
14) prowadzenie centralnego rejestru umów;
15) nadzór nad realizacją zadań zleconych;
16) nadzór nad realizacją funduszu sołeckiego;
17) przygotowywanie danych do przetargu na bankową obsługę gminy, na zaciągane kredyty oraz audyt;
18) kontrasygnowanie oświadczeń woli składanych w imieniu Gminy Piątnica powodujących powstawanie zobowiązań finansowych;
19) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Wójta;
20) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające w szczególności na:
a) organizowaniu i nadzorowaniu realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów,
b) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywaniu wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
d) sprawdzaniu i zatwierdzaniu do zapłaty dowodów księgowych stanowiących podstawę operacji finansowych i gospodarczych,
e) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
21) przeprowadzanie kontroli finansowej w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem, w tym dotyczących:
a) realizacji procedur w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
b) przestrzegania przez te jednostki procedur kontroli finansowej;
22) wykonywanie obowiązków z zakresu rachunkowości, a między innymi:
a) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych,
b) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
c) zapewnienie gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
d) przestrzeganie zasad rozliczeń i ochrony wartości pieniężnych,
e) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań
f) ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
g) prowadzenie ksiąg (kart) inwentarzowych składników majątkowych Gminy,
h) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez pracowników Wydziału Finansowego i przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz głównych księgowych gminnych jednostek organizacyjnych;
23) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Wójta dotyczących zasad (polityki) rachunkowości, a w szczególności dotyczących:
a) zakładowego planu kont,
b) obiegu dokumentów (dowodów) księgowych,
c) zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
d) opisu systemu przetwarzania danych oraz zasad ochrony danych, w tym metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania,
e) organizowanie gromadzenia i przechowywanie dowodów księgowych w sposób zabezpieczający je przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
24) opracowywanie projektów zarządzeń Wójta normujących procedury kontroli finansowej wchodzącej w skład kontroli zarządczej;
25) wykonywanie pozostałych obowiązków z zakresu gospodarki i finansowej i z zakresu rachunkowości powierzonych przez Wójta imiennie w odrębnych dokumentach;
26) przygotowywanie projektów dokumentów w sprawie powierzenia przez Wójta pracownikom Urzędu obowiązków z zakresu gospodarki finansowej oraz pracownikom Wydziału Finansowego obowiązków z zakresu rachunkowości;
27) wykonywanie kontroli zarządczej na zasadach określonych w odpowiednich zarządzeniach Wójta;
28) bieżące zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa i orzecznictwem,
29) podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

2. Do obowiązków Skarbnika należy:
1) wykonywanie obowiązków głównego księgowego Urzędu Gminy Piątnica;
2) wykonywanie obowiązków naczelnika wydziału finansowego;
3) potwierdzanie środków pieniężnych na zaciąganie zobowiązań finansowych przez Urząd Gminy Piątnica, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) należyta organizacja pracy na swoim stanowisku;
5) prawidłowe ustalenie i udokumentowanie stanu faktycznego oraz prawnego prowadzonych spraw;
6) rzetelne określanie w przygotowywanych dokumentach danych liczbowych, imion, nazwisk, dat, podstaw prawnych, itp.;
7) właściwe zabezpieczenie użytkowanego mienia oraz dokumentów;
8) kierowanie pracą Wydziału Finansowego, prowadzenie bieżącej kontroli wykonywania zadań przez podległych pracowników oraz nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
9) udzielanie pomocy i instruktażu podległym pracownikom;
10) nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących zamówień publicznych w sprawach z zakresu działania Wydziału;
11) usprawnianie organizacji i metod pracy Wydziału oraz doskonalenie przepływu informacji pomiędzy pracownikami Wydziału oraz do innych komórek organizacyjnych Urzędu i do gminnych jednostek organizacyjnych;
12) udostępnianie informacji publicznej na zasadach określonych w odpowiednich przepisach ustaw oraz w Statucie Gminy, z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych, między innymi tajemnicy skarbowej;
13) nadzór nad ochroną danych osobowych oraz systemów informatycznych użytkowanych w wydziale oraz zapewnienie poprawnego wykonywania obowiązków związanych z udostępnianiem informacji publicznej, w tym w BIP;
14) rzetelne i terminowe załatwianie skarg, wniosków i petycji obywateli oraz wniosków składanych przez sołectwa, jak również wniosków i interpelacji radnych;
15) zapewnienie terminowego i rzetelnego sporządzania sprawozdań statystycznych i finansowych przez podległych pracowników.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu styczniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Piątnica był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV);
2) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata;
3) podanie o przyjęcie do pracy - list motywacyjny podpisany przez kandydata;
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, poświadczone za zgodność oryginałem przez kandydata;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty), poświadczone za zgodność oryginałem przez kandydata;
6) kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych, o posiadaniu kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, za umyślne przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, podpisane przez kandydata, nie był prawomocnie skazany;
8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego;
9) klauzula informacyjna, podpisana przez kandydata.

Termin składania ofert:

do dnia 14 marca 2022 r. do godz. 14.00.

Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie – pokój nr 8 (kancelaria – parter) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Skarbnika Gminy –w Urzędzie Gminy Piątnica. SO.2110.1.2022”

Informacje pozostałe

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Piątnica.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 216 24 76 wew. 24 lub 15.

Wójt
Artur Wierzbowski

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) rekrutacji pracowników: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, rozpatrywania kandydatur i wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy;
b) archiwizacji dokumentacji.
4. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach są:
a) obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia) wynikający z Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
b) prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), którym jest potwierdzenie i udokumentowanie podawanych przez Panią/Pana danych osobowych i jest oparty na art. 22(1) § 5 Kodeksu Pracy i został szczegółowo opisany w ogłoszeniu oraz regulaminie naborów.
c) w zakresie, w jakim podaje Pani/Pan w dowolnej formie i z własnej inicjatywy dodatkowe dane osobowe, inne od zakresu wymaganego przez przepisy prawa i na formularzach umieszczonych w dokumentacji naboru, podstawą przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia oraz przepisy art. 22(1a-1b) Kodeksu pracy).
5. Niepodanie tego typu danych lub późniejsze wycofanie zgody na ich przetwarzanie, nie może być podstawą niekorzystnego Pani/Pana traktowania a także nie może powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku prowadzenia korespondencji.
7. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu (informacja o wyniku naboru).
8. Pani/Pana dane osobowe w zakresie dokumentacji aplikacyjnej będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od daty zakończenia naboru (dla osób niezatrudnionych) lub do momentu wycofania zgody (dla zakresu objętego zgodą).
9. W przypadku zatrudnienia dokumentacja z naboru zostanie włączona do Pani/Pana akt pracowniczych i będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa.
10. Okres przechowywania może zostać przedłużony w indywidualnych przypadkach w celach związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
11. Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie, oraz opublikowanie na stronie https://bip.gminapiatnica.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy (wymóg art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
12. Dane tworzące akta sprawy, tworzone przez administratora zgodnie z przepisami prawa (w szczególności protokoły z naboru), przechowywane będą przez okres co najmniej 5 lat od momentu zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.
13. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. W zakresie objętym zgodą na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, wysyłając email nad adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres Administratora Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
15. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych w wymaganym zakresie jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pani/Pana aplikacji bez rozpatrzenia.
16. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 24 luty 2022 15:16 Konrad Majkowski