SO. 2110.2.2022

 

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY PIĄTNICA
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Piątnica

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53
Stanowisko: podinspektor
Wydział: Inwestycji i Zamówień Publicznych
Wymiar czasu pracy: pełny – 1 etat
Planowana data zatrudnienia: w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego.

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

wymagania niezbędne
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
5) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiada wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku budownictwo;
7) staż pracy: co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej;
8) umiejętności zawodowe:
a) wiedza ogólna: dobra znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego (kpa), ochrony danych osobowych, rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej,
b) wiedza specjalistyczna: bardzo dobra znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
c) umiejętności praktyczne: biegła znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy), obsługi urządzeń biurowych, umiejętność redagowania pism, znajomość techniki opracowywania aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) oraz decyzji administracyjnych, obsługa programu AutoCAD (lub pokrewnych).

wymagania dodatkowe
1) znajomość przepisów normujących udostępnianie informacji publicznej i ochronę danych osobowych;
2) umiejętność analitycznego myślenia i formułowania myśli w mowie i na piśmie;
3) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i obsługi interesantów, kultura osobista i odporność na stres;
4) posiadanie prawa jazdy kategorii min. B i praktyczna umiejętność prowadzenia pojazdów.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:
- w zakresie inwestycji budowlanych:
1) prowadzenie spraw związanych z kompleksową termomodernizacją budynków użyteczności publicznej;
2) gromadzenie wyjściowych dokumentów niezbędnych do projektowania;
3) wstępne szacowanie kosztów inwestycji, opracowywanie koncepcji i założeń inwestycji;

- w zakresie inwestycji drogowych:

1) współdziałanie z Wydziałami Urzędu Gminy w zakresie planowania i programowania inwestycji drogowych;
2) koordynacja nad realizacją inwestycji drogowych prowadzonych przez Zleceniodawcę z wyłączeniem nadzoru w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane;
3) współpraca ze Zleceniobiorcą oraz wspólne rozstrzygania ewentualnych wątpliwości i kwestii spornych w zakresie realizacji inwestycji;
4) odbiór dokumentacji od projektantów i rzeczowe sprawdzenie prawidłowości i zgodności z umową;
5) organizowanie i udział w komisji przekazania wykonawcom placu budowy i końcowego odbioru inwestycji;
6) przygotowywanie oraz koordynacja porozumień w zakresie wspólnych przedsięwzięć różnych zarządców dróg;
7) wstępne oszacowanie rozmiaru robót oraz sprawdzenie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania;
8) opracowywanie danych wyjściowych do projektowania inwestycji;
9) występowanie do odpowiednich organów administracji publicznej z wnioskami;
10) uzgodnienia, zezwolenia i opinie wymagane przepisami prawa;

- w zakresie zamówień publicznych:

1) wykonywanie zadań oraz kompletowanie dokumentacji związanych z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z ustawą Pzp i Zarządzeniem Wójta Gminy w szczególności związanych z inwestycjami drogowymi;
2) sporządzanie projektu ogłoszenia lub zaproszenia wymaganego dla trybu postępowania udzielenie zamówienia publicznego;
3) sporządzanie projektu specyfikacji warunków zamówienia;
4) sprawdzanie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania w budżecie Gminy;
5) obsługa komisji przetargowej;
6) przygotowywanie projektu wyjaśnień dotyczących treści dokumentacji udostępnionej wykonawcom oraz odpowiedzi na pytania do przetargu;
7) przygotowywanie zawiadomienia przekazywanego uczestnikom przetargu i ogłaszanie wyników przetargu;
8) koordynacja wpłat oraz zwalniania wadium oraz gwarancji przewidzianych w postępowaniach o udzielenie zamówienia;
9) opracowywanie projektów umów z wykonawcami;
10) analiza wniosków wykonawców oraz przygotowywanie odpowiednich dokumentów dotyczących zgody na zlecanie robót budowlanych podwykonawcom;
11) zgłaszanie rozpoczęcia robót i rejestracja dzienników budów;
12) prowadzenie korespondencji w zakresie powierzonych zadań,
13) kontrola ważności i aktualności opracowanej dokumentacji oraz pozwoleń na budowę;
14) wnioskowanie o naliczanie kar, zwalnianie zatrzymanych gwarancji, zabezpieczeń dotyczących umów koordynowanych przez stanowisko;
15) archiwizacja dokumentacji projektowej;
16) sprawdzenie prawidłowości sporządzenia faktur za zlecone zadania inwestycyjne;

- w zakresie zapewnienia dostępności w Urzędzie Gminy Piątnica:

1) pełnienie funkcji koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Piątnica;
2) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do informacji o danym podmiocie i usługach, jakie świadczy;
3) tworzenie i wdrażanie planu na rzecz poprawy dostępności danej instytucji.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) pierwsza umowa na czas określony – 6 miesięcy;
2) stanowisko – podinspektor;
3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat);
4) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych;
5) praca w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Piątnica;
6) budynek nie przystosowany do osób niepełnosprawnych;
7) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku;
8) bezpośredni przełożony: Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu maju 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Piątnica był wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),
2) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata,
3) podanie o przyjęcie do pracy - list motywacyjny podpisany przez kandydata,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty), poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
6) kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych, o posiadaniu kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, podpisane przez kandydata,
8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,
9) klauzula informacyjna, podpisana przez kandydata.

 

Termin składania ofert:

Termin: do dnia 14 czerwca 2022 r. do godz. 14.00.

Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie – pokój nr 8 (kancelaria – parter) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Piątnica. SO.2110.2.2022”

Informacje pozostałe

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Piątnica.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 216 24 76 wew. 24 lub 15.

Wójt

Artur Wierzbowski

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) rekrutacji pracowników: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, rozpatrywania kandydatur i wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy;
b) archiwizacji dokumentacji.
4. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach są:
a) obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia) wynikający z Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
b) prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), którym jest potwierdzenie i udokumentowanie podawanych przez Panią/Pana danych osobowych i jest oparty na art. 22(1) § 5 Kodeksu Pracy i został szczegółowo opisany w ogłoszeniu oraz regulaminie naborów.
c) w zakresie, w jakim podaje Pani/Pan w dowolnej formie i z własnej inicjatywy dodatkowe dane osobowe, inne od zakresu wymaganego przez przepisy prawa i na formularzach umieszczonych w dokumentacji naboru, podstawą przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia oraz przepisy art. 22(1a-1b) Kodeksu pracy).
5. Niepodanie tego typu danych lub późniejsze wycofanie zgody na ich przetwarzanie, nie może być podstawą niekorzystnego Pani/Pana traktowania a także nie może powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku prowadzenia korespondencji.
7. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu (informacja o wyniku naboru).
8. Pani/Pana dane osobowe w zakresie dokumentacji aplikacyjnej będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od daty zakończenia naboru (dla osób niezatrudnionych) lub do momentu wycofania zgody (dla zakresu objętego zgodą).
9. W przypadku zatrudnienia dokumentacja z naboru zostanie włączona do Pani/Pana akt pracowniczych i będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa.
10. Okres przechowywania może zostać przedłużony w indywidualnych przypadkach w celach związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
11. Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie oraz opublikowanie na stronie https://bip.gminapiatnica.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy (wymóg art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
12. Dane tworzące akta sprawy, tworzone przez administratora zgodnie z przepisami prawa (w szczególności protokoły z naboru), przechowywane będą przez okres co najmniej 5 lat od momentu zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.
13. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. W zakresie objętym zgodą na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, wysyłając email nad adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres Administratora Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
15. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych w wymaganym zakresie jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pani/Pana aplikacji bez rozpatrzenia.
16. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 01 czerwiec 2022 13:22 Konrad Majkowski