SO. 2110.3.2022

 

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY PIĄTNICA
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Piątnica

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53
Stanowisko: podinspektor
Wydział: Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Wymiar czasu pracy: pełny – 1 etat
Planowana data zatrudnienia: w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego.

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

wymagania niezbędne
1) jest obywatelem polskim;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
5) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiada wykształcenie wyższe magisterskie;
7) staż pracy: co najmniej 1 rok w administracji publicznej;
8) umiejętności zawodowe:
a) wiedza ogólna: dobra znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego (kpa), ochrony danych osobowych, rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej,
b) wiedza specjalistyczna: bardzo dobra znajomość ustaw: prawo ochrony środowiska, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach,
c) umiejętności praktyczne: biegła znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy), obsługi urządzeń biurowych, umiejętność redagowania pism, znajomość techniki opracowywania aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) oraz decyzji administracyjnych.

wymagania dodatkowe
1) znajomość przepisów normujących udostępnianie informacji publicznej i ochronę danych osobowych;
2) umiejętność analitycznego myślenia i formułowania myśli w mowie i na piśmie;
3) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i obsługi interesantów, kultura osobista i odporność na stres;
4) posiadanie prawa jazdy kategorii min. B i praktyczna umiejętność prowadzenia pojazdów.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:
1. Podstawowe obowiązki pracownika samorządowego, regulują przepisy art. 24, 25 i 29 – 32 ustawy o pracownikach samorządowych i przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące w Urzędzie, a między innymi: Regulamin organizacyjny, Regulamin pracy, Polityka bezpieczeństwa i Polityka rachunkowości.
2. Obowiązki na stanowisku są następujące:
1) prowadzenie w systemie informatycznym bazy danych koniecznej do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) prowadzenie spraw dotyczących wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) określania wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji;
4) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi, stawki opłaty oraz zwolnień od tych opłat;
5) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6) monitorowanie nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne;
7) organizowanie odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady, którzy nie zawarli umów z podmiotem odbierającym odpady komunalne, w tym prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów decyzji ustalającej obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych;
8) prowadzenie właściwych ewidencji, w tym: rejestru umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych; rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
9) obsługa bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku,
10) koordynowanie działań w zakresie odbioru odpadów z działalności rolniczych, dofinansowanych ze środków zewnętrznych;
11) prowadzenie spraw w zakresie gospodarki odpadami poprzez:
a) obsługa selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
b) koordynowanie wykonywania obowiązków podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz obsługa mieszkańców w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
c) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
d) bieżąca weryfikacja zgodności danych zawartych w deklaracjach w zakresie liczby osób zamieszkałych i kompostowania bioodpadów ze stanem faktycznym, w tym wezwania do złożenia zmiany danych zawartych w deklaracjach;
e) monitorowanie nieruchomości nowo zamieszkałych, w tym wezwania właścicieli nieruchomości do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
f) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji stwierdzających utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów;
g) monitorowanie nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w tym wezwania właścicieli nieruchomości do podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych;
12) organizowanie odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady, którzy nie zawarli umów z podmiotem odbierającym odpady komunalne, w tym prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów decyzji ustalającej obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych, wykonywanie czynności kontrolnych przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
13) prowadzenie właściwych ewidencji, w tym: rejestru właścicieli nieruchomości zamieszkałych zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rejestr wymiarowy; rejestru umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy; rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rejestr adresów nieruchomości zamieszkałych na podstawie złożonych deklaracji;
14) organizacja i koordynowanie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (w tym z miejsc publicznych), na których gmina zobowiązana jest do utrzymania czystości i porządku;
15) bieżące zlecenia wykonania zadań wykonawcom w zakresie utrzymania czystości i porządku;
16) bieżące wykonywanie zadań użytkownika strony Biuletynu Informacji Publicznej z zakresu zadań stanowiska pracy;
17) wykonywanie czynności kontrolnych związanych z kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością wójta, zgodnie z wydanym odrębnym pismem upoważnieniem, w tym do:
a) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - pozostały teren,
b) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,
c) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
18) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli;
19) sporządzanie z czynności kontrolnych protokołu, którego jeden egzemplarz, doręcza się kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) pierwsza umowa na czas określony – 6 miesięcy;
2) stanowisko – podinspektor;
3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat);
4) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych;
5) praca w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Piątnica;
6) budynek nie przystosowany do osób niepełnosprawnych;
7) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku;
8) bezpośredni przełożony: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu maju 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Piątnica był wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),
2) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata,
3) podanie o przyjęcie do pracy - list motywacyjny podpisany przez kandydata,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty), poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
6) kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych, o posiadaniu kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, podpisane przez kandydata,
8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,
9) klauzula informacyjna, podpisana przez kandydata.

 

Termin składania ofert:

Termin: do dnia 14 czerwca 2022 r. do godz. 14.00.

Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie – pokój nr 8 (kancelaria – parter) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Piątnica. SO.2110.3.2022”

Informacje pozostałe

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Piątnica.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 216 24 76 wew. 24 lub 15.

 


Wójt

Artur Wierzbowski

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) rekrutacji pracowników: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, rozpatrywania kandydatur i wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy;
b) archiwizacji dokumentacji.
4. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach są:
a) obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia) wynikający z Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
b) prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), którym jest potwierdzenie i udokumentowanie podawanych przez Panią/Pana danych osobowych i jest oparty na art. 22(1) § 5 Kodeksu Pracy i został szczegółowo opisany w ogłoszeniu oraz regulaminie naborów.
c) w zakresie, w jakim podaje Pani/Pan w dowolnej formie i z własnej inicjatywy dodatkowe dane osobowe, inne od zakresu wymaganego przez przepisy prawa i na formularzach umieszczonych w dokumentacji naboru, podstawą przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia oraz przepisy art. 22(1a-1b) Kodeksu pracy).
5. Niepodanie tego typu danych lub późniejsze wycofanie zgody na ich przetwarzanie, nie może być podstawą niekorzystnego Pani/Pana traktowania a także nie może powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku prowadzenia korespondencji.
7. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu (informacja o wyniku naboru).
8. Pani/Pana dane osobowe w zakresie dokumentacji aplikacyjnej będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od daty zakończenia naboru (dla osób niezatrudnionych) lub do momentu wycofania zgody (dla zakresu objętego zgodą).
9. W przypadku zatrudnienia dokumentacja z naboru zostanie włączona do Pani/Pana akt pracowniczych i będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa.
10. Okres przechowywania może zostać przedłużony w indywidualnych przypadkach w celach związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
11. Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie, oraz opublikowanie na stronie https://bip.gminapiatnica.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy (wymóg art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
12. Dane tworzące akta sprawy, tworzone przez administratora zgodnie z przepisami prawa (w szczególności protokoły z naboru), przechowywane będą przez okres co najmniej 5 lat od momentu zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.
13. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. W zakresie objętym zgodą na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, wysyłając email nad adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres Administratora Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
15. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych w wymaganym zakresie jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pani/Pana aplikacji bez rozpatrzenia.
16. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 01 czerwiec 2022 13:27 Konrad Majkowski