Piątnica Poduchowna, dnia 5 października 2022 r.

SO.2110.4.2022

 

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY PIĄTNICA

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 

 w Urzędzie Gminy Piątnica

 

 1. Nazwa instytucji: Urząd Gminy Piątnica
 2. Stanowisko: Naczelnik wydziału
 3. Wydział: Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
 4. Wymiar czasu pracy: pełny – 1 etat
 5. Planowana data zatrudnienia: w ciągu 1 miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

wymagania niezbędne 

1) jest obywatelem polskim;

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

5) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiada wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia o kierunku budownictwo, architektura lub architektura i urbanistyka;

7) staż pracy: posiada co najmniej 5 lat ogólnego stażu pracy, w tym: co najmniej trzyletni staż na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej lub wykonywania przez co najmniej trzy lata działalności gospodarczej na własny rachunek w zakresie budownictwa,

8) wiedza ogólna: dobra znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego (kpa), ochrony danych osobowych, rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej,

 1. wiedza ogólna: dobra znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, finansów publicznych i zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, udostępnianie informacji publicznej oraz instrukcji kancelaryjnej,
 2. wiedza specjalistyczna: bardzo dobra znajomość przepisów prawa dotyczących planowania przestrzennego, przepisów o gospodarce komunalnej, o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa),
 3. umiejętności praktyczne: biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office), znajomość techniki opracowywania aktów prawnych oraz decyzji administracyjnych.

wymagania dodatkowe

1) znajomość przepisów normujących udostępnianie informacji publicznej i ochronę danych osobowych;

2) umiejętność analitycznego myślenia i formułowania myśli w mowie i na piśmie;

3) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i obsługi interesantów, kultura osobista i odporność na stres;

4) posiadanie prawa jazdy kategorii min. B i praktyczna umiejętność prowadzenia pojazdów.

 

Zasady podległości służbowej

Bezpośredni przełożony: Wójt

Zasady zwierzchnictwa stanowisk

Nie dotyczy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1) kierowanie i nadzorowanie pracy Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy Piątnica z zakresu: planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami;

2) opracowywanie wymaganych planów, programów i strategii z zakresu spraw wydziału,

3) nadzór i wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć, podziału i rozgraniczeń nieruchomości;

4) prowadzenie spraw dotyczących planowania przestrzennego;

5) prowadzenie i nadzorowanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych należących do kompetencji wydziału;

6) nadzór nad prowadzeniem postępowań egzekucyjnych;

7) przygotowywanie projektów aktów prawnych organów gminy oraz innych materiałów przedkładanych do rozpatrzenia Radzie i Wójtowi;

8) wykonywanie kontroli zewnętrznych w zakresie określonym przepisami prawa na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta,

9) pobór opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,

10) udostępnianie informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej i Statucie Gminy.

11) prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie należącym do stanowiska pracy oraz przestrzegania przepisów prawa przy załatwianiu spraw;

12) ponoszenie odpowiedzialności za terminowe i zgodne z prawem prowadzenie powierzonych spraw;

13) wykonywanie zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy i aktach normatywnych wyższego rzędu;

14) przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień i pomocy;

15) wykonywanie obowiązków związanych z obronnością kraju;

16) przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz postanowień Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym;

17) udostępnianie informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej i Statucie Gminy;

18) sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz z zakresu spraw należących do właściwości stanowiska pracy;

19) udzielanie pomocy samorządowi mieszkańców wsi w realizacji ich zadań statutowych;

20) współuczestniczenie w wykonywaniu kontroli zarządczej na zasadach określonych w odrębnych zarządzeniach Wójta;

21) dokonywanie samooceny własnej działalności oraz ocen okresowych pracowników podległych;

22) współpraca z innym pracownikami Urzędu w celu doskonalenia obsługi interesantów i zapewnienie przepływu informacji w Urzędzie;

23) wykorzystywanie nowoczesnych technik w pracy na zajmowanym stanowisku, w tym: wykonywania obowiązków służbowych przy użyciu programów informatycznych oraz zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa i orzecznictwem przy pomocy systemu informacji prawnej udostępnionego w sieci wewnętrznej i elektronicznych Dzienników Ustaw i innych urzędowych stron internetowych, w tym BIP;

24) stałe pogłębianie wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

25) wykonywanie na polecenie przełożonych innych prac mieszczących się w zakresie działalności wydziału.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu wrześniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Piątnica był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV);

2) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata;

3) podanie o przyjęcie do pracy - list motywacyjny podpisany przez kandydata;

4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, poświadczone za zgodność oryginałem przez kandydata;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty), poświadczone za zgodność oryginałem przez kandydata;

6) kserokopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;

7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych, o posiadaniu kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, za umyślne przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, podpisane przez kandydata, nie był prawomocnie skazany;

8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego;

9) klauzula informacyjna, podpisana przez kandydata.

 

Termin składania ofert:

do dnia 17 października 2022 r. do godz. 14.00.

Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie – pokój nr 8 (kancelaria – parter) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy Piątnica. SO.2110.4.2022”

Informacje pozostałe

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Piątnica.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 216 24 76 wew. 24 lub 15. 

 

Wójt

Artur Wierzbowski

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 1. rekrutacji pracowników: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, rozpatrywania kandydatur i wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy;
 2. archiwizacji dokumentacji.
 1. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach są:
 1. obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia) wynikający z Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), którym jest potwierdzenie i udokumentowanie podawanych przez Panią/Pana danych osobowych i jest oparty na art. 22(1) § 5 Kodeksu Pracy i został szczegółowo opisany w ogłoszeniu oraz regulaminie naborów.
 3. w zakresie, w jakim podaje Pani/Pan w dowolnej formie i z własnej inicjatywy dodatkowe dane osobowe, inne od zakresu wymaganego przez przepisy prawa i na formularzach umieszczonych w dokumentacji naboru, podstawą przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia oraz przepisy art. 22(1a-1b) Kodeksu pracy).
 1. Niepodanie tego typu danych lub późniejsze wycofanie zgody na ich przetwarzanie, nie może być podstawą niekorzystnego Pani/Pana traktowania a także nie może powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku prowadzenia korespondencji.
 3. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu (informacja o wyniku naboru).
 4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie dokumentacji aplikacyjnej będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od daty zakończenia naboru (dla osób niezatrudnionych) lub do momentu wycofania zgody (dla zakresu objętego zgodą).
 5. W przypadku zatrudnienia dokumentacja z naboru zostanie włączona do Pani/Pana akt pracowniczych i będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa.
 6. Okres przechowywania może zostać przedłużony w indywidualnych przypadkach w celach związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
 7. Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie, oraz opublikowanie na stronie https://bip.gminapiatnica.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy (wymóg art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
 8. Dane tworzące akta sprawy, tworzone przez administratora zgodnie z przepisami prawa (w szczególności protokoły z naboru), przechowywane będą przez okres co najmniej 5 lat od momentu zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W zakresie objętym zgodą na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, wysyłając email nad adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres Administratora Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych w wymaganym zakresie jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pani/Pana aplikacji bez rozpatrzenia.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

                                                                                               

                                                                                                   

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 05 październik 2022 15:23 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 05 październik 2022 15:25 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 05 październik 2022 15:26 Konrad Majkowski