Piątnica Poduchowna, dnia 27 stycznia 2023 r.

SO.2110.1.2023

OGŁOSZENIE

WÓJT  GMINY  PIĄTNICA

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 

 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy

 

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej,

Piątnica Poduchowna ul. Stawiskowska 10

Stanowisko: Kierownik

Wymiar czasu pracy: pełny – 1 etat

Planowana data zatrudnienia: od 20 lutego 2023 r.  

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

wymagania niezbędne 
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) posiada wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym, oraz posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,
7) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata w jednostkach pomocy społecznej,
8) umiejętności zawodowe:
a) znajomość przepisów prawa dotyczących pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, wsparcia kobiet w ciąży, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, przyznawania dodatku energetycznego, dodatku osłonowego, ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii,
b) znajomość przepisów prawa dotyczących samorządu terytorialnego, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, współpracy z instytucjami pozarządowymi, kodeksu postępowania administracyjnego (kpa), prawa pracy, pracowników samorządowych,
c) umiejętności praktyczne: biegła znajomość obsługi komputera, (pakiet Microsoft Office), znajomość techniki opracowywania aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) oraz decyzji administracyjnych.

wymagania dodatkowe

1) znajomość przepisów normujących udostępnianie informacji publicznej;
2) umiejętność analitycznego myślenia i formułowania myśli w mowie i na piśmie,
3) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i obsługi interesantów, kultura osobista i odporność na stres;
4) posiadanie praw jazdy kategorii min. B i praktyczna umiejętność prowadzenia pojazdów,

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:

1) kierowanie Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zwanym dalej „Ośrodkiem” oraz reprezentowanie go na zewnątrz na podstawie udzielonego przez Wójta pełnomocnictwa;
2) organizowanie pracy ośrodka oraz ustalanie organizacji wewnętrznej i zadań Ośrodka w regulaminie organizacyjnym;
3) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o rachunkowości, a w szczególności:
a) szacowanie potrzeb finansowych na funkcjonowanie Ośrodka i wykonywanie zadań należących do zakresu jego działania oraz składania do Wójta i Wojewody zapotrzebowania na środki finansowe z budżetu gminy i z budżetu państwa na każdy rok kalendarzowy,
b) opracowywanie planu finansowego Ośrodka, to jest planu dochodów i wydatków na każdy rok budżetowy,
c) rzetelne, celowe, oszczędne i zgodne z prawem dysponowanie środkami publicznymi oraz poprawne rozliczanie ich wykorzystania z budżetem gminy i budżetem państwa,
d) prowadzenie rachunkowości jednostki, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz w rozporządzeniach Ministra Finansów, zapewnienie posiadania wyodrębnionego od Urzędu Gminy konta wyodrębnionych ksiąg rachunkowych,
e) opracowanie pisemnych zasad rachunkowości jednostki, w tym planu kont, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, instrukcji inwentaryzacyjnej i innych wymaganych przepisami prawa dokumentów,
f) ustalenie i wdrożenie w Ośrodku procedur kontroli zarządczej, z uwzględnieniem standardów kontroli określonych przez Ministra Finansów oraz zapewnienie wykonywania kontroli;
4) zabezpieczenie prowadzenia spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w zakresie określonym w odpowiednich przepisach prawa a w szczególności:
a) zapewnienia szkolenia pracowników z zakresu przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej,
b) kierowanie pracowników na badania lekarskie wstępne i okresowe,
c) prowadzenie rejestru i dokumentacji wypadków przy pracy,
d) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego;
5) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg na podległych pracowników oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
6) opracowanie i utrzymanie w aktualności Regulaminu Organizacyjnego;
7) podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapewnienie wykonywania przez Ośrodek zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w Statucie jednostki, w ustawach i uchwałach Rady Gminy;
8) koordynacja realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
9) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w celu przedstawienia przez Wójta tego dokumentu uprawnionym organom oraz opracowanie projektów uchwał Rady w sprawie gminnych programów pomocy społecznej;
10) sporządzanie i przedstawianie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka;
11) zapewnienie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
12) podejmowanie działań mających na celu tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowywanie projektów programów ochrony ofiar w rodzinie oraz zapewnienie jego realizacji;
13) zapewnienie realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej;
14) zapewnienie sporządzania sprawozdawczości w formie elektronicznej oraz przekazywanie jej za pomocą systemu teleinformatycznego Wojewodzie;
15) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Wójtem w celu łagodzenia skutków bezrobocia;
16) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem otwartych konkursów na realizacją zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
17) sprawowanie bieżącego nadzoru nad prowadzeniem przez podległych pracowników Ośrodka postępowania administracyjnego i przygotowywaniem projektów decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
18) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz w pozostałych sprawach przekazanych do prowadzenia Ośrodkowi – na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta lub Radę Gminy odrębnymi dokumentami;
19) sprawowanie nadzoru i ponoszenie odpowiedzialności za terminowe i zgodne z prawem prowadzenie przez podległych pracowników wszelkich spraw należących do właściwości Ośrodka określonych w Statucie Ośrodka, uchwałach Rady, zarządzeniach Wójta oraz odpowiednich ustawach i innych aktach normatywnych;
20) wykonywanie innych nie wymienionych zadań należących do Kierownika Ośrodka określonych w ustawach o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktach prawnych wyższego rzędu, uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta;
21) sporządzenie analiz, informacji i sprawozdań z zakresu działania Ośrodka;
22) kierowanie pracą Ośrodka poprzez organizowanie pracy podległych pracowników oraz udzielanie im pomocy i instruktażu przy załatwianiu spraw;
23) prowadzenie kontroli wewnętrznej podległych pracowników;
24) przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz innych materiałów przedkładanych za pośrednictwem Wójta organom gminy;
25) prowadzenie, w zakresie należącym do właściwości działania Ośrodka spraw związanych z:
a) obronnością kraju,
b) przeciwdziałanie zagrożeniom i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona kryzysu;
26) przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych oraz zasad określonych w Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym obowiązujących w Ośrodku;
27) udostępnianie informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz Statucie Gminy, w tym przekazywanie informacji o jednostce w celu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej i utrzymanie tych informacji w stałej aktualności;
28) przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im pomocy i wyjaśnień;
29) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym w drodze samokształcenia oraz uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym;
30) podejmowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie zawodowe pracowników;
31) przeprowadzanie konkursów na wolne stanowiska pracownicze;

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) zatrudnienie - w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego,
2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),
3) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,
4) praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy oraz na terenie gminy Piątnica,
5) budynek nie przystosowany do osób niepełnosprawnych,
6) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu grudniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
2) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),
6) kserokopie świadectw pracy,
7) kserokopia praw jazdy,
8) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych, o posiadaniu kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, za umyślne przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, podpisane przez kandydata, nie był prawomocnie skazany;
9) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego;
10) klauzula informacyjna, podpisana przez kandydata.

Termin i miejsce składania ofert

Termin: do dnia 8 lutego 2023 r. do godz. 10.00.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna

Ofertę należy złożyć osobiście w kancelarii urzędu – pokój nr 8 lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy”

Informacje pozostałe

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Piątnica i Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 216 24 76 wew. 24 i 15. 

                                                                                                 WÓJT

                                                                                       Artur Wierzbowski

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  a) rekrutacji pracowników: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, rozpatrywania kandydatur i wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy;
  b) archiwizacji dokumentacji.
 4. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach są:
  a) obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia) wynikający z Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  b) prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), którym jest potwierdzenie i udokumentowanie podawanych przez Panią/Pana danych osobowych i jest oparty na art. 22(1) § 5 Kodeksu Pracy i został szczegółowo opisany w ogłoszeniu oraz regulaminie naborów.
  c) w zakresie, w jakim podaje Pani/Pan w dowolnej formie i z własnej inicjatywy dodatkowe dane osobowe, inne od zakresu wymaganego przez przepisy prawa i na formularzach umieszczonych w dokumentacji naboru, podstawą przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia oraz przepisy art. 22(1a-1b) Kodeksu pracy).
 1. Niepodanie tego typu danych lub późniejsze wycofanie zgody na ich przetwarzanie, nie może być podstawą niekorzystnego Pani/Pana traktowania a także nie może powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku prowadzenia korespondencji.
 3. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu (informacja o wyniku naboru).
 4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie dokumentacji aplikacyjnej będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od daty zakończenia naboru (dla osób niezatrudnionych) lub do momentu wycofania zgody (dla zakresu objętego zgodą).
 5. W przypadku zatrudnienia dokumentacja z naboru zostanie włączona do Pani/Pana akt pracowniczych i będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa.
 6. Okres przechowywania może zostać przedłużony w indywidualnych przypadkach w celach związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
 7. Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie, oraz opublikowanie na stronie https://bip.gminapiatnica.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy (wymóg art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
 8. Dane tworzące akta sprawy, tworzone przez administratora zgodnie z przepisami prawa (w szczególności protokoły z naboru), przechowywane będą przez okres co najmniej 5 lat od momentu zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W zakresie objętym zgodą na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, wysyłając email nad adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres Administratora Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych w wymaganym zakresie jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pani/Pana aplikacji bez rozpatrzenia.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
1. Ogłoszenie konkursu na Kierownika OPS doc 88.50 KB Łukasz Mertin
2. Kwestionariusz osobowy ubiegającego się o zatrudnienie pdf 82.47 KB Łukasz Mertin
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych doc 29.00 KB Łukasz Mertin
4. Oświadczenie do naboru Kierownika OPS 11.2023 docx 18.77 KB Łukasz Mertin
5. Klauzula informacyjna dla kandydatów docx 15.67 KB Łukasz Mertin
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 27 styczeń 2023 12:56 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 27 styczeń 2023 12:58 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 styczeń 2023 07:36 Konrad Majkowski (administracja)
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 styczeń 2023 07:36 Konrad Majkowski (administracja)
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30 styczeń 2023 08:04 Konrad Majkowski