SO. 2110.3.2023

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY PIĄTNICA
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Piątnica

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53
Stanowisko: podinspektor
Wydział: Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Wymiar czasu pracy: pełny – 1 etat
Planowana data zatrudnienia: w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego.

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

wymagania niezbędne

1) jest obywatelem polskim;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
5) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiada wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie gospodarki nieruchomościami lub gospodarki przestrzennej;
7) umiejętności zawodowe:
a) wiedza ogólna: dobra znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego (kpa), ochrony danych osobowych, rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej,
b) wiedza specjalistyczna - bardzo dobra znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o rewitalizacji, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego, Kodeks cywilny, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o księgach wieczystych i hipotece, Prawo budowlane, o finansach publicznych,
c) umiejętności praktyczne: biegła znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy, system informacji prawnej, edytor aktów pranych), obsługi urządzeń biurowych, umiejętność redagowania pism, znajomość techniki opracowywania aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) oraz decyzji administracyjnych.

wymagania dodatkowe

1) znajomość przepisów normujących udostępnianie informacji publicznej i ochronę danych osobowych;
2) umiejętność analitycznego myślenia i formułowania myśli w mowie i na piśmie;
3) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i obsługi interesantów, kultura osobista i odporność na stres;
4) samodzielność, zaangażowanie
5) posiadanie prawa jazdy kategorii min. B i praktyczna umiejętność prowadzenia pojazdów.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie spraw związanych z nabyciem, ze sprzedażą, oddawaniem w najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste i zamianą nieruchomości stanowiących własność Gminy, a przede wszystkim:
a) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej podawania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłaszania i przeprowadzania przetargów,
b) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawierania przez Wójta umów notarialnych,
c) podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy i ujmowanie w pełnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych o nieruchomościach,
2) opracowanie projektów uchwał Rady w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości, w przypadkach przewidzianych w ustawie,
3) opracowywanie wniosków o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej dla gruntów komunalnych,
4) prowadzenie spraw związanych z utworzeniem mieszkaniowego zasobu gminy,
5) współpraca z Naczelnikiem Wydziału przy opracowywaniu projektów uchwał Rady w sprawach:
a) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
b) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
6) opracowanie projektów zarządzeń Wójta w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne,
7) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy na zasadach określonych przez Radę a w tym:
a) z przydziałami mieszkań,
b) z zapewnieniem lokali socjalnych, również na podstawie wyroków sądów,
c) z zapewnieniem lokali zastępczych,
8) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem lokali zastępczych dla osób bezdomnych i współpraca w tym zakresie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piątnicy,
9) opracowanie projektów umów najmu lokali mieszkaniowych,
10) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem czynszów za lokale mieszkaniowe stanowiące własność gminy i przekazywanie pism w tej sprawie księgowości Urzędu,
11) prowadzenie ewidencji najmu i stawek czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy,
12) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem inwestycji budowlanych i remontów w budynkach należących do zasobu Gminy Piątnica, a w szczególności:
a) wstępne oszacowanie rozmiaru robót i wartości zamierzenia oraz sprawdzenie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania,
b) opracowanie danych wyjściowych do przeprowadzenia procedury przetargowej,
c) opracowanie projektów umów z wykonawcami,
d) koordynacja i nadzór nad realizacją inwestycji i remontów zaliczanych do zadań inwestycyjnych prowadzonych przez gminę,
e) udział w częściowych i końcowych odbiorach robót i w czynnościach związanych z przekazaniem obiektów do użytkowania,
f) rozliczanie wydatków i gromadzenie dokumentacji dotyczącej wykonania zadań inwestycyjnych,
13) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty planistycznej zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
14) współdziałanie z Naczelnikiem Wydziału w wykonywaniu zadań wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym oraz o rewitalizacji,
15) sporządzanie analiz, informacji i sprawozdań z zakresu działania stanowiska pracy,
16) przygotowywanie projektów aktów prawnych organów gminy oraz innych materiałów przedkładanych do rozpatrzenia Radzie Gminy, jej organom i Wójtowi,
17) przygotowanie propozycji sposobu załatwienia wniosków i interpelacji radnych, wniosków komisji Rady oraz wniosków o charakterze ogólnospołecznym zgłaszanych przez obywateli i organy samorządu mieszkańców wsi.

Ponadto, do zadań przewidzianych dla tego stanowiska należy:
1) prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie należącym do stanowiska pracy oraz przestrzeganie przepisów prawa przy załatwianiu spraw,
2) wykonywanie zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy i aktów normatywnych wyższego rzędu,
3) przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień i pomocy,
4) wykonywanie obowiązków związanych z obronnością kraju,
5) przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz postanowień Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
6) udostępnianie informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej i Statucie Gminy,
7) sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz z zakresu spraw należących do właściwości stanowiska pracy,
8) udzielanie pomocy samorządowi mieszkańców wsi w realizacji ich zadań statutowych,
9) współuczestniczenie w wykonywaniu kontroli zarządczej na zasadach określonych w odrębnych zarządzeniach Wójta,
10) dokonywanie samooceny własnej działalności oraz uczestniczenia w badaniu opinii interesantów (pozyskiwanie arkuszy oceny pracy własnego stanowiska pracy);
11) współpraca z innym pracownikami Urzędu w celu doskonalenia obsługi interesantów i zapewnienie przepływu informacji w Urzędzie,
12) wykorzystywanie nowoczesnych technik w pracy na zajmowanym stanowisku, w tym: wykonywania obowiązków służbowych przy użyciu programów informatycznych oraz zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa i orzecznictwem przy pomocy systemu informacji prawnej udostępnionego w sieci wewnętrznej i elektronicznych Dzienników Ustaw i innych urzędowych stron internetowych, w tym BIP,
13) stałe pogłębianie wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
14) ponoszenie odpowiedzialności za terminowe i zgodne z prawem prowadzenie powierzonych spraw,
15) podejmowanie działań mających na celu należyte i terminowe załatwienie skarg i wniosków kierowanych do Wójta, przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im wyjaśnień,
16) wykonywanie obowiązków dotyczących składania wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Gminy oraz składanie Wojewodzie miesięcznych sprawozdań z wykonania tego obowiązku,
17) egzekwowanie zwrotów udzielonych bonifikat w przypadku zbycia nieruchomości w trybie i na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
18) wykonywanie na polecenie przełożonych innych prac mieszczących się w zakresie działalności wydziału,
19) współpracując z głównym specjalistą w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym pracownik powinien być przygotowany do zastępowania tego pracownika w przypadku jego nieobecności.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) pierwsza umowa na czas określony – 6 miesięcy;
2) stanowisko – podinspektor;
3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat);
4) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych;
5) praca w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Piątnica;
6) budynek nie przystosowany do osób niepełnosprawnych;
7) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku;
8) bezpośredni przełożony: Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu czerwcu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Piątnica był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),
2) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata,
3) podanie o przyjęcie do pracy - list motywacyjny podpisany przez kandydata,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty), poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
6) kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych, o posiadaniu kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, podpisane przez kandydata,
8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,
9) klauzula informacyjna, podpisana przez kandydata.

Termin składania ofert:

Termin: do dnia 28 lipca 2023 r. do godz. 9.00.

Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie – pokój nr 8 (kancelaria – parter) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej Urzędu Gminy Piątnica. SO.2110.3.2023”

Informacje pozostałe

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Piątnica.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 216 24 76 wew. 24 lub 15.

Wójt
Artur Wierzbowski

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) rekrutacji pracowników: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, rozpatrywania kandydatur i wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy;
b) archiwizacji dokumentacji.
4. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach są:
a) obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia) wynikający z Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
b) prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), którym jest potwierdzenie i udokumentowanie podawanych przez Panią/Pana danych osobowych i jest oparty na art. 22(1) § 5 Kodeksu Pracy i został szczegółowo opisany w ogłoszeniu oraz regulaminie naborów.
c) w zakresie, w jakim podaje Pani/Pan w dowolnej formie i z własnej inicjatywy dodatkowe dane osobowe, inne od zakresu wymaganego przez przepisy prawa i na formularzach umieszczonych w dokumentacji naboru, podstawą przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia oraz przepisy art. 22(1a-1b) Kodeksu pracy).
5. Niepodanie tego typu danych lub późniejsze wycofanie zgody na ich przetwarzanie, nie może być podstawą niekorzystnego Pani/Pana traktowania a także nie może powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku prowadzenia korespondencji.
7. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu (informacja o wyniku naboru).
8. Pani/Pana dane osobowe w zakresie dokumentacji aplikacyjnej będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od daty zakończenia naboru (dla osób niezatrudnionych) lub do momentu wycofania zgody (dla zakresu objętego zgodą).
9. W przypadku zatrudnienia dokumentacja z naboru zostanie włączona do Pani/Pana akt pracowniczych i będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa.
10. Okres przechowywania może zostać przedłużony w indywidualnych przypadkach w celach związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
11. Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie oraz opublikowanie na stronie https://bip.gminapiatnica.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy (wymóg art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
12. Dane tworzące akta sprawy, tworzone przez administratora zgodnie z przepisami prawa (w szczególności protokoły z naboru), przechowywane będą przez okres co najmniej 5 lat od momentu zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.
13. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14. W zakresie objętym zgodą na przetwarzanie, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, wysyłając email nad adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres Administratora Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
15. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych w wymaganym zakresie jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pani/Pana aplikacji bez rozpatrzenia.
16. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 lipiec 2023 11:32 Konrad Majkowski