Piątnica Poduchowna, dnia 25 marca 2024 r.

SO.2110.1.2024

 

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY PIĄTNICA
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Piątnica

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53
Stanowisko: podinspektor
Wydział: Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
Wymiar czasu pracy: pełny – 1 etat
Planowana data zatrudnienia: w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego.

 

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

wymagania niezbędne

1) jest obywatelem polskim;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
5) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiada wykształcenie wyższe – minimum pierwszego stopnia;
7) staż pracy: posiada co najmniej 6 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 letni staż w administracji publicznej,
8) umiejętności zawodowe:
a) wiedza ogólna: dobra znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego (kpa), rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej,
b) wiedza specjalistyczna - bardzo dobra znajomość ustaw: Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o rewitalizacji, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
c) umiejętności praktyczne: biegła znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy, system informacji prawnej, edytor aktów prawnych), obsługi urządzeń biurowych, umiejętność redagowania pism, znajomość techniki opracowywania aktów prawnych (uchwał, zarządzeń) oraz decyzji administracyjnych.

wymagania dodatkowe

1) preferowane doświadczenie w dziedzinie budownictwa lub planowania przestrzennego;
2) znajomość przepisów normujących udostępnianie informacji publicznej;
3) umiejętność analitycznego myślenia i formułowania myśli w mowie i na piśmie;
4) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i obsługi interesantów, kultura osobista i odporność na stres;
5) samodzielność, zaangażowanie
6) posiadanie prawa jazdy kategorii min. B i praktyczna umiejętność prowadzenia pojazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1) prowadzenie i koordynacja prac związanych z realizacją:
a) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
b) planu ogólnego gminy,
2) prowadzenie i koordynacja prac związanych z realizacją Gminnego Planu Rewitalizacji,
3) obsługa Gminnej Komisji Urbanistycznej,
4) sporządzanie projektów rozstrzygnięć, opinii, pism i innych dokumentów związanych z opracowywaniem dokumentów planistycznych,
5) tworzenie (aktualizacja), prowadzenie i udostępnianie zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych,
6) prowadzenie postępowań administracyjnych mających na celu wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
7) prowadzenie postępowań administracyjnych mających na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
8) sporządzanie wypisów i wyrysów z planu ogólnego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
9) sporządzanie rejestrów, wykazów, ewidencji, sprawozdań, analiz i informacji określonych przepisami prawa w zakresie działania Wydziału,
10) wydawanie zaświadczeń o położeniu działki na obszarze zdegradowanym oraz na obszarze rewitalizacji,
11) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w planie ogólnym gminy,
12) wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
13) zamieszczanie i aktualizowanie pod względem merytorycznym informacji w BIP dotyczących zadań wykonywanych przez Wydział,
14) przygotowywanie projektów aktów prawnych organów gminy oraz innych materiałów przedkładanych do rozpatrzenia Radzie Gminy, jej organom i Wójtowi,
15) udostępnianie informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej,

Ponadto, do zadań przewidzianych dla tego stanowiska należy:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie należącym do stanowiska pracy oraz przestrzeganie przepisów prawa przy załatwianiu spraw,
2) wykonywanie zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy i aktów normatywnych wyższego rzędu,
3) przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień i pomocy,
4) wykonywanie obowiązków związanych z obronnością kraju,
5) przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz postanowień Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
6) udostępnianie informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej i Statucie Gminy,
7) sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz z zakresu spraw należących do właściwości stanowiska pracy,
8) udzielanie pomocy samorządowi mieszkańców wsi w realizacji ich zadań statutowych,
9) współuczestniczenie w wykonywaniu kontroli zarządczej na zasadach określonych w odrębnych zarządzeniach Wójta,
10) dokonywanie samooceny własnej działalności
11) współpraca z innym pracownikami Urzędu w celu doskonalenia obsługi interesantów i zapewnienie przepływu informacji w Urzędzie,
12) wykorzystywanie nowoczesnych technik w pracy na zajmowanym stanowisku, w tym: wykonywania obowiązków służbowych przy użyciu programów informatycznych oraz zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa i orzecznictwem przy pomocy systemu informacji prawnej udostępnionego w sieci wewnętrznej i elektronicznych Dzienników Ustaw i innych urzędowych stron internetowych, w tym BIP,
13) stałe pogłębianie wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
14) ponoszenie odpowiedzialności za terminowe i zgodne z prawem prowadzenie powierzonych spraw,
15) podejmowanie działań mających na celu należyte i terminowe załatwienie skarg i wniosków kierowanych do Wójta, przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im wyjaśnień,
16) wykonywanie na polecenie przełożonych innych prac mieszczących się w zakresie działalności wydziału,

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) pierwsza umowa na czas określony – 6 miesięcy;
2) stanowisko – podinspektor;
3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat);
4) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych;
5) praca w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Piątnica;
6) budynek nie przystosowany do osób niepełnosprawnych;
7) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku;
8) bezpośredni przełożony: Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu lutym 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Piątnica był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),
2) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata,
3) podanie o przyjęcie do pracy - list motywacyjny podpisany przez kandydata,
4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty), poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
6) kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych, o posiadaniu kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym, podpisane przez kandydata,
8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,
9) klauzula informacyjna, podpisana przez kandydata.

Termin składania ofert:

Termin: do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godz. 9.00.

Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie – pokój nr 8 (kancelaria – parter) lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej Urzędu Gminy Piątnica. SO.2110.1.2024”

Informacje pozostałe

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Piątnica.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 216 24 76 wew. 24 lub 15.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych doc 26.00 KB Konrad Majkowski
Oświadczenie do naboru docx 18.79 KB Konrad Majkowski
Kwestionariusz osobowy ubiegającego się o zatrudnienie pdf 82.47 KB Konrad Majkowski
Klauzula informacyjna dla kandydatów docx 15.67 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 marzec 2024 11:01 Konrad Majkowski